Created on Monday, 26 Apr 2021 17:33:14

 

Article escrit per Núria Castell Ariño 

 • Núria Castell Ariño és professora jubilada del Departament de Ciències de la Computació i de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Entre el 2010 i el 2017 va ser degana de la FIB.
 • El present i el futur del nostre món és tecnològic. Les dones no només han de ser usuàries de la tecnologia, han d’intervenir en el seu disseny. Altrament la tecnologia tindrà un biaix de gènere que la farà inadequada per a una gran part de la població que, a més, serà exclosa del món laboral.

Actualment existeixen moltes dates en el calendari marcades com a “dia internacional/mundial  de...”. Algunes són per celebrar fites, altres per recordar efemèrides, altres per sensibilitzar, i altres són reivindicatives. El dia internacional de les nenes a les TIC (Girls in ICT day) va ser instaurat el 2010 per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), organisme de l’ONU. Se celebra el quart dijous d’abril i és una d’aquestes dates reivindicatives que tant de bo puguem eliminar aviat del calendari, o bé donar-li un altre significat. La primera celebració va ser el 21 d’abril de 2011.

L’objectiu del Girls in ICT day és inspirar un moviment global per incrementar la presència de noies i dones en el sector TIC, i per extensió en els àmbits STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques).

L’escassa presència de dones en el món tecnològic és una qüestió mundial que arrosseguem des de fa molts anys i sobre la qual s’han fets molts estudis arreu del món per tal d’esbrinar les causes i revertir-ne la situació. Algunes persones plantegen causes locals, pròpies d’algun territori, però la realitat és que les causes també són globals.

El present i el futur del nostre món és tecnològic. Les dones no només han de ser usuàries de la tecnologia, han d’intervenir en el seu disseny. Altrament la tecnologia tindrà un biaix de gènere que la farà inadequada per a una gran part de la població que, a més, serà exclosa del món laboral.

En el cicle “Dona i Tecnologia: un tàndem de futur”, que va tenir lloc al Palau Macaya, més de 200 experts van reflexionar durant tot el 2019 sobre l’educació, el món laboral i la societat. El dossier, publicat a mitjans de 2020, recull els debats i conclusions de cada taller, presenta els reptes del tàndem Dona-Tecnologia i planteja vuit propostes de futur.

Tan important és motivar nenes i noies per seguir uns estudis tecnològics, com acompanyar-les durant el procés formatiu i la seva incorporació a un món laboral altament masculinitzat i, especialment, fomentar la carrera professional per evitar problemes ben coneguts (canonada amb fuites, sostre de vidre, terra enganxós, efecte Matilda).

Les propostes plantejades tenen en compte tots aquests aspectes i van en les següents direccions:

 • Situar les dones al centre. Escoltar les nenes, noies, dones; entendre les seves necessitats; descartar els estereotips i potenciar la seva curiositat per a la tecnologia, entenent-la com un fet quotidià i subratllant-ne el valor social.
   
 • Construir un ecosistema amb tots els agents implicats. Els centres educatius, la família, els companys i companyes, el professorat i els tutors i, també, les organitzacions i les associacions, les empreses i els mitjans de comunicació que ens acompanyen en el nostre itinerari formatiu i professional.
   
 • Invertir en les dones. Potenciar programes per reivindicar el talent científic i tecnològic femení, afavorir l’emprenedoria femenina i potenciar que totes les empreses incorporin programes de suport (mentories, coaching,...) a la carrera professional de les dones.
   
 • Promoure un pacte social. Afavorir una visió home-dona equilibrada, incentivant les bones praxis i penalitzant els incompliments de les lleis. Aquest pacte polític ha de tenir efectes sobre el sistema educatiu. S’han d’actualitzar els plans d’estudi per fer-los més transformadors, inclusius i flexibles, millorar la capacitació i la remuneració del professorat, afavorir la conscienciació sobre la perspectiva de gènere en les STEAM. Les bases d’aquest canvi social no poden dependre dels canvis de partit polític.

Una de les principals conclusions del dossier estadístic “Dones en les TIC”, publicat aquest mes d’abril per l’Institut Català de les Dones, és que durant el 2020 (any de confinament) s’ha produït un increment significatiu de l’ocupació en el sector TIC. En concret, un 24% destacant, sobretot, l’increment d’un 32% de l’ocupació femenina respecte l’any anterior.

En els darrers anys han aflorat moltes iniciatives d’empreses, institucions, col·lectius i fins i tot del govern català, així com associacions de perfil divers que tenen un objectiu comú: visibilitzar les dones del passat i del present del món tecnològic, donar suport a les dones del present i inspirar a nenes i noies per tenir moltes més dones tecnòlogues en el futur.

Aconseguiran la pandèmia i totes aquestes iniciatives provocar un canvi real en les escoles, en la formació del professorat, en el sí de les famílies, en l’organització de les empreses, en els mitjans de comunicació? En parlem en els propers anys.

Consulta el Linkedin de Núria Castell Ariño 

 

Artículo escrito por Núria Castell Ariño

 • Núria Castell Ariño es profesora jubilada del Departamento de Ciencias de la Computación y de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Entre 2010 y el 2017 fue decana de la FIB.
 • El presente y el futuro de nuestro mundo es tecnológico. Las mujeres no sólo deben ser usuarias de la tecnología, deben intervenir en su diseño. De lo contrario, la tecnología tendrá un sesgo de género que la hará inadecuada para una gran parte de la población que, además, será excluida del mundo laboral.

Actualmente existen muchas fechas en el calendario marcadas como "día internacional / mundial de ...". Algunas son para celebrar hitos, otras para recordar efemérides, otras para sensibilizar, y otras son reivindicativas. El día internacional de las niñas en las TIC (Girls in ICT day) fue instaurado en 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de la ONU. Se celebra el cuarto jueves de abril y es una de esas fechas reivindicativas que ojalá podamos eliminar pronto del calendario, o bien darle otro significado. La primera celebración fue el 21 de abril de 2011.

El objetivo del Girls in ICT day es inspirar un movimiento global para incrementar la presencia de chicas y mujeres en el sector TIC, y, por extensión, en los ámbitos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

La escasa presencia de mujeres en el mundo tecnológico es una cuestión mundial que arrastramos desde hace muchos años y sobre la que se han hecho muchos estudios en todo el mundo con el fin de averiguar las causas y revertir su situación. Algunas personas plantean causas locales, propias de algún territorio, pero la realidad es que las causas también son globales.

El presente y el futuro de nuestro mundo es tecnológico. Las mujeres no sólo deben ser usuarias de la tecnología, deben intervenir en su diseño. De lo contrario, la tecnología tendrá un sesgo de género que la hará inadecuada para una gran parte de la población que, además, será excluida del mundo laboral.

En el ciclo "Mujer y Tecnología: un tándem de futuro", que tuvo lugar en el Palau Macaya, más de 200 expertos reflexionaron durante todo el 2019 sobre la educación, el mundo laboral y la sociedad. El dossier, publicado a mediados de 2020, recoge los debates y conclusiones de cada taller, presenta los retos del tándem Mujer-Tecnología y plantea ocho propuestas de futuro.

Tan importante es motivar a niñas y chicas para seguir unos estudios tecnológicos, como acompañarlas durante el proceso formativo y su incorporación a un mundo laboral altamente masculinizado y, especialmente, fomentar la carrera profesional para evitar problemas bien conocidos (tubería con fugas, techo de cristal, suelo pegajoso, efecto Matilda).

Las propuestas planteadas tienen en cuenta todos estos aspectos y van en las siguientes direcciones:

 • Situar las mujeres en el centro. Escuchar las niñas, chicas, mujeres; entender sus necesidades; descartar los estereotipos y potenciar su curiosidad por la tecnología, entendiéndola como un hecho cotidiano y subrayando su valor social.
   
 • Construir un ecosistema con todos los agentes implicados. Los centros educativos, la familia, los compañeros y compañeras, el profesorado y los tutores y, también, las organizaciones y las asociaciones, las empresas y los medios de comunicación que nos acompañan en nuestro itinerario formativo y profesional.
   
 • Invertir en las mujeres. Potenciar programas para reivindicar el talento científico y tecnológico femenino, favorecer el emprendimiento femenino y potenciar que todas las empresas incorporen programas de apoyo (mentoría, coaching, ...) en la carrera profesional de las mujeres.
   
 • Promover un pacto social. Favorecer una visión hombre-mujer equilibrada, incentivando las buenas prácticas y penalizando los incumplimientos de las leyes. Este pacto político debe tener efectos sobre el sistema educativo. Se deben actualizar los planes de estudio para hacerlos más transformadores, inclusivos y flexibles, mejorar la capacitación y la remuneración del profesorado, favorecer la concienciación sobre la perspectiva de género en las STEAM. Las bases de este cambio social no pueden depender de los cambios de partido político.

Una de las principales conclusiones del dossier estadístico "Mujeres en las TIC", publicado este mes de abril por el Instituto Catalán de las Mujeres, es que durante el 2020 (año de confinamiento) se ha producido un incremento significativo del empleo en el sector TIC. En concreto, un 24% destacando, sobre todo, el incremento de un 32% del empleo femenino respecto al año anterior.

En los últimos años han aflorado muchas iniciativas de empresas, instituciones, colectivos e incluso del gobierno catalán, así como asociaciones de perfil diverso que tienen un objetivo común: visibilizar las mujeres del pasado y del presente del mundo tecnológico, dar apoyo a las mujeres del presente e inspirar a niñas y chicas para tener muchas más mujeres tecnólogas en el futuro.

¿Conseguirán la pandemia y todas estas iniciativas provocar un cambio real en las escuelas, en la formación del profesorado, en el seno de las familias, en la organización de las empresas, en los medios de comunicación? Hablamos en los próximos años.

Consulta el Linkedin de Núria Castell Ariño Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

     

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02