Created on Monday, 22 Nov 2021 13:17:13

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

La plataforma híbrida d'Intel·ligència Artificial per a la comprensió del llenguatge Natural de expert.ai, va ser considerada per Festibity com la Millor Iniciativa TIC 2021, un reconeixement que posa en valor un innovador desenvolupament que combina la IA cognitiva amb altres tècniques basades en models matemàtics. Emili Mata, Area Manager d'expert.ai, ens explica alguns dels avantatges competitius que aporta la solució. 

La nostra plataforma combina la capacitat de capturar i aplicar coneixement dels sistemes cognitius i els avantatges de l'aprenentatge, el focus i l'escalat dels models matemàtics”

Quines són les principals característiques de la plataforma expert.ai?

Es tracta de la primera plataforma híbrida d'Intel·ligència Artificial per al tractament de textos en llenguatge natural, que uneix les capacitats d'emmagatzematge de coneixement i la transparència (White Box) de la IA Cognitiva, o Simbòlica, (que, gràcies a l'ús de grafs de coneixement i de regles lingüístiques i de negoci, és capaç de comprendre -desambiguar- el llenguatge natural, sense cap necessitat d'entrenament) amb l'eficàcia i capacitat d'aprenentatge dels sistemes basats en la creació de models matemàtics a partir d'evidències etiquetades, com Machine Learning o Deep Learning i les seves variants.

Per què han optat per una plataforma híbrida?

Creiem fermament en els avantatges que aporta combinar el millor dels dos mons. D'una banda, l'enorme capacitat de capturar i aplicar coneixement dels sistemes simbòlics/cognitius i, de l'altra, les capacitats elevades d'aprenentatge, focus i escalat de la IA basada en models matemàtics. El nostre avantatge competitiu és que ja disposàvem d'un model cognitiu basat en milers de regles lingüístiques i de negoci verticalitzades, combinades amb un graf de coneixement desenvolupat durant els darrers 25 anys, que és capaç de relacionar més de dos milions de conceptes mitjançant més de vuit milions de relacions en més de 14 idiomes.

"Tots els sectors econòmics es poden beneficiar d'una plataforma híbrida com la nostra."

Quins sectors poden beneficiar-se d'una plataforma d'aquestes característiques?

Tots els sectors econòmics es poden beneficiar d'una plataforma híbrida com la nostra, ja que qualsevol activitat compta amb grans volums d'informació valuosa continguda a repositoris de dades no estructurades. La indústria, comerç, serveis, l'administració pública, salut i biociència, banca, finances, assegurances, legal i justícia, forces de seguretat i defensa per nomenar-ne alguns, tenen importants necessitats de millora d'eficiència i qualitat, així com per a l'obtenció de coneixement útil i a temps real, que els faciliti la presa de decisions.

I, en quins àmbits?

Com ara l'atenció a clients, gestió de contractes legals o comercials, verificació de proveïdors, prevenció de riscos reputacionals, SEM, Compliance interna i externa, codificació, gestió de la qualitat, detecció primerenca d'oportunitats de negoci, seguiment de xarxes socials, activitats antiblanqueig, detecció i monitorització proactiva de riscos de tota mena, entre molts altres.

Quin tipus d'informació es pot extreure de la plataforma?

La plataforma és capaç de realitzar processos complexos de tractament de qualsevol font de text i desambiguar-ne el significat. També permet establir categoritzacions, extreure entitats conceptuals (no basada en keywords, sinó a Syncons) com esdeveniments, evidències, activitats o persones i, per exemple, lliurar els resultats com a data sets ja etiquetats, de forma automàtica i integrada per a l'entrenament de models de ML o DL.

Quins avantatges té el NLU respecte d'altres tècniques d'IA?

La NLU basada en IA Simbòlica té l'avantatge que és capaç de comprendre el llenguatge natural de forma anàloga a com ho fem els humans, de manera immediata i sense necessitat d'exemples, etiquetatge o entrenament. Això permet analitzar, comprendre i desambiguar els conceptes continguts al text de forma nativa. En el nostre cas, la solució ja és capaç de comprendre el llenguatge en més de 14 idiomes de manera immediata (out-the-box). Això comporta transparència per traçabilitat i evita l'efecte "caixa negra", ja que sempre es pot verificar el motiu pel qual la solució ha produït un resultat específic. A més, permet la immediatesa d'implementació en pocs dies o setmanes i evitar errors per parcialitat (“Bias”) tan preocupants en els models basats en entrenament de dades històriques. Finalment, facilita solucions amb molt baix impacte als usuaris i clients interns, ja que no cal dedicar temps a etiquetar sets d'entrenament.

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

La plataforma híbrida de Inteligencia Artificial para la comprensión del lenguaje Natural de expert.ai, fue considerada por Festibity como la Mejor Iniciativa TIC 2021, un reconocimiento que pone en valor  un innovador desarrollo que combina la IA cognitiva con otras técnicas basadas en modelos matemáticos. Emili Mata, Area Manager de expert.ai, nos explica algunos de las ventajas competitivas que aporta la solución.

Nuestra plataforma combina la capacidad de capturar y aplicar conocimiento de los sistemas cognitivos y las ventajas del aprendizaje, foco y escalado de los modelos matemáticos”

¿Cuáles son las principales características de la plataforma de expert.ai?

Se trata de la primera plataforma híbrida de Inteligencia Artificial para el tratamiento de textos en lenguaje natural, que une las capacidades de almacenamiento de conocimiento y la transparencia (White Box) de la IA Cognitiva, o Simbólica, (que, gracias al uso de grafos de conocimiento y de reglas lingüísticas y de negocio, es capaz de comprender -desambiguar- el lenguaje natural, sin necesidad de entrenamiento alguno) con la eficacia y capacidad de aprendizaje de los sistemas basados en la creación de modelos matemáticos a partir de evidencias etiquetadas, tales como Machine Learning o Deep Learning y sus variantes.

¿Por qué han optado por una plataforma híbrida?

Creemos firmemente en las ventajas que aporta combinar lo mejor de ambos mundos. Por un lado, la enorme capacidad de capturar y aplicar conocimiento de los sistemas simbólicos/cognitivos y, por otro, las elevadas capacidades de aprendizaje, foco y escalado de la IA basada en modelos matemáticos. Nuestra ventaja competitiva es que ya disponíamos de un modelo cognitivo basado en miles de reglas lingüísticas y de negocio verticalizadas, combinadas con un grafo de conocimiento desarrollado durante los últimos 25 años, que es capaz de relacionar más de dos millones de conceptos mediante más de ocho millones de relaciones en más de 14 idiomas.

"Todos los sectores económicos pueden beneficiarse de una plataforma híbrida como la nuestra"

¿Qué sectores de actividad pueden beneficiarse de una plataforma de estas características?

Todos los sectores económicos pueden beneficiarse de una plataforma híbrida como la nuestra, ya que cualquier actividad cuenta con grandes volúmenes de información valiosa contenida en repositorios de datos no estructurados. La industria, comercio, servicios, la administración pública, salud y biociencia, banca, finanzas, seguros, legal y justicia, fuerzas de seguridad y defensa por nombrar algunos, tienen importantes necesidades de mejora de eficiencia y calidad, así como para la obtención de conocimiento útil y a tiempo real, que les facilite la toma de decisiones.

Y, en ¿qué ámbitos?

Tales como la atención a clientes, gestión de contratos legales o comerciales, verificación de proveedores, prevención de riesgos reputacionales, SEM, Compliance interna y externa, codificación, gestión de la calidad, detección temprana de oportunidades de negocio, seguimiento de redes sociales, actividades anti-blanqueo, detección y monitorización proactiva de riesgos de todo tipo, entre muchos otros.

¿Qué tipo de información puede extraerse de la plataforma

La plataforma es capaz de realizar procesos complejos de tratamiento de cualquier fuente de texto y desambiguar su significado. También permite establecer categorizaciones, extraer entidades conceptuales (no basada en keywords, sino en Syncons) como eventos, evidencias, actividades o personas y, por ejemplo, entregar los resultados como data sets ya etiquetados, de forma automática e integrada para el entrenamiento de modelos de ML o DL.

¿Qué ventajas tiene el NLU respecto a otras técnicas de IA?

La NLU basada en IA Simbólica tiene la ventaja de que es capaz de comprender el lenguaje natural de forma análoga a como lo hacemos los humanos, de forma inmediata y sin necesidad de ejemplos, etiquetado o entrenamiento. Esto permite analizar, comprender y desambiguar los conceptos contenidos en el texto de forma nativa. En nuestro caso, la solución ya es capaz de comprender el lenguaje en más de 14 idiomas de forma inmediata (out-the-box). Ello conlleva transparencia por trazabilidad  y evita el efecto “caja negra”, ya que siempre se puede verificar el motivo por el cuál la solución ha producido un resultado específico. Además, permite la inmediatez de implementación en pocos días o semanas, y evitar errores por parcialidad (“Bias”) tan preocupantes en los modelos basados en entrenamiento de datos históricos. Por último, facilita soluciones con muy bajo impacto en los usuarios y clientes internos, ya que no hay que dedicar tiempo a etiquetar sets de entrenamiento.

 Comparteix això:

20 de juny 2023

20a edició de la Festibity
20 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02