Created on Wednesday, 15 Dec 2021 11:12:01

 

Article escrit per en Baptista Borrell Borrell, Director d'Educació a Seidor

  • Blockchain en educació no va de tecnologia, va de transformació
En una ocasió, un professor i ponent d'una de les jornades de debat i reflexió sobre el futur de l'educació a què acostumo a assistir va arribar a afirmar: “La Blockchain no és més que una base de dades distribuïda i encriptada que gestiona enormement ineficient la informació per a allò que necessita recursos que es preveuen insostenibles en el futur”.
 
"En termes de sostenibilitat i eficiència, per exemple, ja hi ha solucions en la blockchain producte de la innovació que milloren, en més d'un 200%"
 
Potser els inicis de la Blockchain fossin així, gràcies a una percepció una mica esbiaixada per l'ús massiu i conegut mundialment com el del Bitcoin als seus inicis. Aquest fenomen mereix ser posat en perspectiva, ja que en termes de sostenibilitat i eficiència, per exemple, ja hi ha solucions a la blockchain producte de la innovació que milloren, en més d'un 200%, aquesta eficiència de les transaccions i on es preveu que la innovació constant acabarà aconseguint eficiències superiors.
 
Moltes entitats d'educació superior veuen encara amb escepticisme la tecnologia Blockchain: de vegades per creure que la suposada seguretat de la cadena de blocs i l'escalabilitat de la tecnologia fan els processos més costosos i lents, quan realment guanyen en agilitat i independència.
 
Quan aflorem l'atribut de la immutabilitat de la informació que té intrínsec la cadena de blocs (no es pot modificar el moment en què es va produir l'esdeveniment), moltes persones pensen que no és important o que es pot garantir igualment amb uns sistemes d'informació tradicionals.
 
Aquest argument era vàlid fins que fa poc més d'un any, d'una manera molt mediàtica, van començar a aflorar titulacions de credibilitat dubtosa atribuïbles a persones que en teoria havien cursat de manera satisfactòria un Màster o acabat un Doctorat. En aquell moment d'extrema criticitat, molts es van adonar que, si hagués existit la blockchain desplegada, la immutabilitat i la transparència de l'expedició de títol haurien comprovat l'autenticitat o no del títol esmentat.
 
D'això va la Blockchain: Empoderament, traçabilitat, immutabilitat, transparència i seguretat. Encara que moltes persones siguin reticents al canvi i els costi creure, la tecnologia ha vingut per canviar per bé la manera com l'alumnat i el personal docent i investigador es relacionaran amb les institucions d'educació superior.
 
La Blockchain no va de Tecnologia, va de transformació i de veure en aquesta tecnologia la possibilitat de començar a canviar les regles del joc en un sector, l'educatiu, que ha de començar a abordar una transformació real, orientant-se a empoderar l'alumne per fomentar-ne l'empleabilitat.
 
Quan ens reunim amb CIOs del sector d'educació superior apreciem diversitat d'opinions favorables, però també desfavorables, en una proporció força equilibrada entre els uns i els altres. Després de l'anàlisi, també s'adona que el dia a dia dels Directors de Tecnologia d'aquest tipus d'entitats no és fàcil, i en un moment en què encara han d'abordar projectes tecnològics més prioritaris per garantir la seva sostenibilitat present, no puguin abordar aquest tipus de projectes que es perfilen de transformació.

"D'això va la Blockchain: Empoderament, traçabilitat, immutabilitat, transparència i seguretat"

Tanmateix, quan la reflexió arriba al nivell dels rectors o vicerectors, la percepció és molt diferent, precisament perquè aquest tipus d'iniciatives més estratègiques ajuden a posar els fonaments per orientar les entitats d'educació cap a l'experiència de l'alumnat i no cap als mecanismes de gestió que els exigeix ​​el marc normatiu vigent. La Blockchain és un exemple més de com s'orienten els sistemes d'informació d'una institució educativa cap al client, que és l'alumne, en lloc de ser esclaus únicament de les necessitats de lliurament de documentació que anualment han de lliurar als ministeris, per la regulació del sector.

Són aquest tipus de reflexions al màxim nivell provinents de les universitats o escoles de negoci les que realment miren cap al futur, des de la perspectiva de l'alumnat (i, entre altres motius, allò que ens ha portat a crear Circulum), i seran les que fidelitzaran més les seves comunitats d'estudiants, ja que els doten d'eines que els empoderen, sigui visibilitzant d'una manera fàcil les titulacions o acreditacions que tenen, o bé facilitant-los que puguin posar en valor, d'una manera autònoma, tots els actius generats perquè el sector empresarial mostri interès i pugui augmentar el seu nivell de desenvolupament professional.

Consulta la web de Seidor

 

Artículo escrito por Baptista Borrell Borrell, Director de Educación en Seidor

  • Blockchain en educación no va de tecnología, va de transformación

En una ocasión, un profesor y ponente de una de las jornadas de debate y reflexión sobre el futuro de la educación a las que suelo asistir llegó a afirmar: “La Blockchain no es más que una base de datos distribuida y encriptada que gestiona de forma enormemente ineficiente la información para lo que precisa recursos que se prevén insostenibles en el futuro”.

"En términos de sostenibilidad y eficiencia, por ejemplo, ya existen soluciones en blockchain producto de la innovación que mejoran, en más de un 200%"

Quizás los inicios del Blockchain fueran así, gracias a una percepción un tanto sesgada por el uso masivo y conocido mundialmente como el del Bitcoin en sus inicios. Dicho fenómeno merece ser puesto en perspectiva, pues en términos de sostenibilidad y eficiencia, por ejemplo, ya existen soluciones en blockchain producto de la innovación que mejoran, en más de un 200%, dicha eficiencia de las transacciones y donde se prevé que la innovación constante terminará consiguiendo eficiencias superiores.

Muchas entidades de educación superior ven todavía con escepticismo la tecnología Blockchain: unas veces por creer que la supuesta seguridad de la cadena de bloques y la escalabilidad de la tecnología, hacen más costosos y lentos los procesos, cuando realmente ganan en agilidad e independencia.

Cuando afloramos el atributo de la inmutabilidad de la información que tiene intrínseco la cadena de bloques (no se puede modificar el momento en el que se produjo el evento), a menudo muchas personas piensan que no es importante o que se puede garantizar igualmente con unos sistemas de información tradicionales.

Este argumento era válido hasta que hace poco más de un año, de una forma muy mediática, comenzaron a aflorar titulaciones de dudosa credibilidad atribuibles a personas que en teoría habían cursado de forma satisfactoria un Máster o terminado un Doctorado. En ese momento de extrema criticidad, muchos se dieron cuenta de que, si hubiera existido blockchain desplegado, la inmutabilidad y la transparencia de la expedición de título habrían comprobado la autenticidad o no de dicho título.

De eso va Blockchain: Empoderamiento, trazabilidad, inmutabilidad, transparencia y seguridad. Aunque muchas personas sean reticentes al cambio y les cueste creer, la tecnología ha venido para cambiar para bien el modo en que el alumnado y el personal docente e investigador se van a relacionar con las instituciones de educación superior. 

Blockchain no va de Tecnología, va de transformación y de ver en esta tecnología la posibilidad de empezar a cambiar las reglas del juego en un sector, el educativo, que debe de empezar a abordar una transformación real, orientándose a empoderar al alumno para fomentar su empleabilidad.

Cuando nos reunimos con CIOs del sector de educación superior apreciamos diversidad de opiniones favorables, pero también desfavorables, en una proporción bastante equilibrada entre unos y otros. Después del análisis, uno se percata también, de que el día a día de los Directores de Tecnología de este tipo de entidades, no es fácil, y en un momento en el que todavía deben abordar proyectos tecnológicos más prioritarios para garantizar su sostenibilidad presente, no puedan abordar este tipo de proyectos que se perfilan de transformación.

"De eso va la Blockchain: Empoderamiento, trazabilidad, inmutabilidad, transparencia y seguridad"

Sin embargo, cuando la reflexión llega al nivel de los rectores o vicerrectores, la percepción es muy diferente, precisamente, porque este tipo de iniciativas más estratégicas ayudan a poner los cimientos para orientar las entidades de educación hacia la experiencia del alumnado y no hacia los mecanismos de gestión que les exige el marco normativo vigente. Blockchain es un ejemplo más de como los sistemas de información de una institución educativa se orientan hacia el cliente, que es el alumno, en lugar de ser esclavos únicamente de las necesidades de entrega de documentación que anualmente deben entregar a los ministerios, por la regulación del sector.

Son este tipo de reflexiones al máximo nivel provenientes de las Universidades o escuelas de negocio las que realmente miran hacia el futuro, desde la perspectiva del alumnado (y, entre otros motivos, lo que nos ha llevado a crear Circulum), y serán las que van a fidelizar más a sus comunidades de estudiantes, pues les dotan de herramientas que les empoderan, bien sea visibilizando de una forma fácil las titulaciones o acreditaciones que tienen, o bien facilitándoles que puedan poner en valor, de una forma autónoma, todos los activos generados para que el sector empresarial muestre interés por él y pueda aumentar su nivel de desarrollo profesional.

Consulta la web de Seidor

 Comparteix això:

17 de novembre de 2023

UPCTalk!

17 de novembre - Trobada exclusiva partners Prèmium amb el rector de la UPC!

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02