Created on Friday, 28 Jan 2022 11:57:45

 

Article escrit per David Oliva Lou, Director Digital Business Applications a T-Systems Iberia 

  • Sense Sostenibilitat no hi ha Digitalització, o és a l'inrevés?

En el 2022 hi ha dos trending topics que no passen desapercebuts, d'una banda, el motor de la tornada al creixement econòmic ha de ser la digitalització i, per l'altra, com a societat volem un present més sostenible, però són compatibles?

La digitalització té indubtables efectes positius sobre la sostenibilitat, però també negatius, alguns molt evidents com la bretxa digital, que amb freqüència genera notícies com, per exemple, els problemes que genera el tancament de l'atenció presencial en els bancs per a la població de més edat. Però és l'únic? Aquesta necessitat de la societat respecte a la sostenibilitat fins i tot obre nous debats, com per exemple, hem de triar entre el creixement econòmic o la sostenibilitat? És obvi que existeix una relació entre economia, sostenibilitat i digitalització, però som capaços d'entendre la relació entre digitalització, creixement i sostenibilitat?

Sorprenentment, on acostumem a tenir menys consciència d'aquests impactes és en el camp de la defensa del medi ambient i específicament en la reducció d'emissions. La veritat és que la més que necessària discussió sobre els beneficis versus l'impacte de la digitalització en el medi ambient és molt recent i els millors estudis venen d'institucions alemanyes com Bitkom i l’Öko-Institut on existeix una major atenció sobre aquest tema.

"El 46% de les mesures necessàries per a complir amb els estalvis en emissions compromesos per al 2030 estaran vinculades a l'impuls de la transformació digital i l'aplicació de tecnologies."

La digitalització sembla que estigui creant una espècie de cercle virtuós en el qual quan més digitalitzem, més creixem i més sostenibles som. No obstant això, apareixen evidències que ens mostren que no es tracta d'una relació tan directa. És molt fàcil caure en el parany del que podríem dir el digital greenwashing, és a dir, creure que digitalitzant sense més contribuïm a la sostenibilitat. La realitat és que la implementació de la tecnologia també té un cost molt alt en termes de sostenibilitat que hem d'analitzar, mesurar i tenir en compte per a evitar caure en aquest parany ja que és probable que, mitjançant la digitalització, millorem alguns indicadors mediambientals, però en paral·lel estiguem empitjorant-ne d’altres fins a tenir un impacte zero o fins i tot negatiu, i això es dona especialment en termes d'ús d'energia i emissions.

Mentrestrant, segons Bitkom (l'associació alemanya d'empreses tecnològiques), el 46% de les mesures necessàries per a complir amb els estalvis en emissions compromesos per al 2030 estaran vinculades a l'impuls de la transformació digital i l'aplicació de tecnologies. Ja avui, la digitalització genera cada any les mateixes emissions que la indústria de l'aviació; tenint en compte com és la capacitat de creixement de totes dues activitats industrials hauríem de començar a entendre més aquests efectes.

Com a exemples per a il·lustrar aquests impactes: cada vegada que entrenem un algoritme complex d'intel·ligència artificial consumim la mateixa energia que cinc cotxes durant tota la seva vida útil per l'alta capacitat de processament de dades que requereix; l'arribada del 5G, que augmentarà les capacitats, eficiències i velocitats de les comunicacions, també augmentarà el consum energètic entre un 140% i 170% respecte al 4G i, finalment, un exemple de molta actualitat relatiu al cas d'ús més conegut del blockchain, la criptomoneda bitcoin, la qual requereix per al seu funcionament la mateixa quantitat d'energia que un país com Argentina.

"Si la transició ecològica no va de la mà de la transició digital, és molt probable que no millorem en quant a la sostenibilitat."

Aquestes ingents quantitats d'energia necessària per a la digitalització òbviament generen emissions. Pel que, si la transició ecològica no va de la mà de la transició digital, és molt probable que no millorem en quant a la sostenibilitat.

Què hem de fer les empreses tecnològiques per a evitar el digital greenwashing? Tenim una responsabilitat molt alta a conscienciar i a fer pedagogia de l'impacte de la digitalització en les emissions. I, sobretot, deixar clara una cosa, per aconseguir que la digitalització sigui realment sostenible és necessari que la ingent quantitat d'energia necessària per al seu desplegament sigui menor, més eficient, i sobretot que sigui verda, d'origen renovable, i per tant de baixes emissions. Reduint no només les nostres emissions, sinó també les dels projectes que dissenyem.

La indústria Digital ja ha començat a treballar en aquest aspecte introduint mesures per a utilitzar més energies renovables i reduir les seves emissions de carboni. Moltes empreses del sector, entre elles T-Systems, s'han adherit al Pacte Verd Europeu, i s'han compromès a complir amb els Acords de París.

No hi ha cap dubte que com a societat hem de fomentar el nostre desenvolupament industrial mitjançant la digitalització, però també incentivar les mesures digitals per a accelerar la transició digital. Benvinguts siguin els fons europeus Next Generation si serveixen per a això.

Després de dos anys de crisi sanitària, hem pres més consciència que la digitalització i la sostenibilitat van de la mà. La transició digital i l'ecològica han de ser el mateix, no podrem ser digitals sense ser verds i no podrem ser verds sense ser digitals.

Consulta la web de T-Systems

 

Artículo escrito por David Oliva Lou, Director Digital Business Applications de T-Systems Iberia 

  • Sin Sostenibilidad no hay Digitalización, ¿o es al revés?

En el 2022 hay dos trending topics que no pasan desapercibidos, por un lado, el motor de la vuelta al crecimiento económico debe ser la digitalización y, por el otro, como sociedad queremos un presente más sostenible, ¿pero son compatibles?

La digitalización tiene indudables efectos positivos sobre la sostenibilidad, pero también negativos, algunos muy evidentes como la brecha digital, que con frecuencia genera noticias como, por ejemplo, los problemas que genera el cierre de atención presencial en los bancos para la población de más edad. ¿Pero es el único? Esta necesidad de la sociedad respecto a la sostenibilidad incluso abre nuevos debates ¿Debemos de elegir entre crecimiento económico o sostenibilidad? es obvio que existe una relación entre economía, sostenibilidad y digitalización, pero ¿somos capaces de entender la relación entre digitalización, crecimiento y sostenibilidad?

Sorprendentemente, donde solemos tener menos conciencia de estos impactos es en el campo de la defensa del medioambiente y específicamente en la reducción de emisiones. Lo cierto es que la más que necesaria discusión sobre los beneficios versus el impacto de la digitalización en el medioambiente es muy reciente y los mejores estudios vienen de instituciones alemanas como Bitkom y el Öko-Institut donde existe una mayor atención a este tema.

"El 46% de las medidas necesarias para cumplir con los ahorros en emisiones comprometidos para 2030 estarán vinculadas al impulso de la transformación digital y la aplicación de tecnologías."

La digitalización parece que esté creando una especie de círculo virtuoso en el que a más digitalizamos, más crecemos y más sostenibles somos. Sin embargo, aparecen evidencias que no se trata de una relación tan directa. Es muy fácil caer en la trampa de lo que podríamos llamar el digital greenwashing, es decir, creer que digitalizando sin más contribuimos a la sostenibilidad. La realidad es que la implementación de tecnología también tiene un coste en términos de sostenibilidad muy alto que debemos analizar, medir y tener en cuenta para evitar caer en esta trampa ya que es probable que, mediante la digitalización, mejoremos indicadores medioambientales, pero en paralelo los estemos empeorando hasta tener un impacto cero o incluso negativo, y esto se da especialmente en términos de uso de energía y emisiones.

Mientras, según Bitkom (la asociación alemana de empresas tecnológicas), el 46% de las medidas necesarias para cumplir con los ahorros en emisiones comprometidos para 2030 estarán vinculadas al impulso de la transformación digital y la aplicación de tecnologías. Ya hoy la digitalización genera cada año las mismas emisiones que la industria de la aviación; teniendo en cuenta cual es la capacidad de crecimiento de ambas actividades industriales deberíamos empezar a entender más estos efectos.

Como ejemplos para ilustrar estos impactos: cada vez que entrenamos un algoritmo complejo de inteligencia artificial consumimos la misma energía que cinco coches durante toda su vida útil por la alta capacidad de procesamiento de datos que requiere; la llegada del 5G, que va a aumentar las capacidades, eficiencias y velocidades de las comunicaciones, también va a aumentar el consumo energético entre un 140% y 170% respecto al 4G y, finalmente, un ejemplo de mucha actualidad relativo al caso de uso más conocido del blockchain, la criptomoneda bitcoin, la cual requiere para su funcionamiento la misma cantidad de energía que un país como Argentina.

"Si la transición ecológica no va de la mano de la transición digital, es muy probable que no mejoremos en cuanto a sostenibilidad."

Estas ingentes cantidades de energía necesaria para la digitalización obviamente generan emisiones. Por lo que, si la transición ecológica no va de la mano de la transición digital, es muy probable que no mejoremos en cuanto a sostenibilidad.

¿Qué debemos hacer las empresas tecnológicas para evitar el digital greenwashing? Tenemos una responsabilidad muy alta en concienciar y hacer pedagogía del impacto de la digitalización en las emisiones. Y sobre todo dejar clara una cosa, para conseguir que la digitalización sea realmente sostenible es necesario que la ingente cantidad de energía necesaria para su despliegue sea menor, más eficiente, y sobre todo que sea verde, de origen renovable, y por tanto de bajas emisiones. Reduciendo no solo nuestras emisiones, sino también las de los proyectos que diseñamos.

La industria Digital ya ha empezado a trabajar en este aspecto introduciendo medidas para utilizar más energías renovables y reducir sus emisiones de carbono. Muchas empresas del sector, entre ellas T-Systems, se han adherido al Pacto Verde Europeo, y se han comprometido a cumplir con los Acuerdos de París.

No cabe duda alguna de que como sociedad debemos fomentar nuestro desarrollo industrial mediante la digitalización, pero también incentivar las medidas digitales para acelerar la transición digital. Bienvenidos sean los fondos europeos Next Generation si sirven para ello.

Después de dos años de crisis sanitaria, hemos tomado más consciencia de que la digitalización y la sostenibilidad van de la mano. La transición digital y la ecológica tienen que ser lo mismo, no podremos ser digitales sin ser verdes y no podremos ser verdes sin ser digitales.

Consulta la web de T-SystemsComparteix això:

17 de novembre de 2023

UPCTalk!

17 de novembre - Trobada exclusiva partners Prèmium amb el rector de la UPC!

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02