Created on Thursday, 16 Jun 2022 14:04:25

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Daniel Crespo és catedràtic de Física i l’actual rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) des del 25 de maig del 2021.

Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1984) i doctor per la UPC (1994). La seva línia de recerca principal és l’estudi de les propietats mecàniques i l’estabilitat física dels materials mecànics i amorfs. Ha publicat més de cent articles en revistes científiques i ha dirigit deu tesis doctorals.

Ha estat sotsdirector de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i director del Departament de Física de la UPC entre 2010 i 2019. Posteriorment, va ser president de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UPC.

---

 

El seu projecte com a rector de la UPC, sota la consigna de “La UPC per construir”, aposta per un canvi des del diàleg i la negociació. Com podem visualitzar els reptes de futur de la UPC?

Hi ha uns reptes a mig i uns altres a llarg termini. Entre els primers en tenim bàsicament tres. En primer lloc, recuperar la musculatura que hem anat perdent durant els més de 10 anys de retallades. Això passa per disposar de finançament per recuperar plantilles i fer el manteniment de les infraestructures de la Universitat, que en alguns casos és imprescindible. Així, serem capaços de respondre amb la màxima potencialitat als encàrrecs de formació, recerca i transferència.

En segon lloc, el repte de garantir una formació d’excel·lència, per a tothom i al llarg de la vida. Això significa no parar de repensar i millorar el nostre sistema docent, assegurar-nos de superar el biaix socioeconòmic i de gènere en l’accés als nostres estudis i esdevenir la referència habitual de la ciutadania interessada en la formació contínua en els àmbits d’expertesa de la UPC. Ens agradaria tenir tants estudiants d’educació contínua com dels habituals estudis de grau, màster i doctorat.

Finalment, i en tercer lloc, fer que el coneixement generat a la UPC impacti en la societat i en l’economia amb més intensitat. Necessitem millorar els processos de transferència, així com propiciar espais de cocreació de projectes compartits entre acadèmia, empresa i societat en general.

Necessitem millorar els processos de transferència, així com propiciar espais de cocreació de projectes compartits entre acadèmia, empresa i societat en general.”

A llarg termini el gran repte és ser un actor significatiu en la consecució dels grans reptes de la nostra societat com el canvi climàtic, la transformació energètica, la justícia social, la digitalització i la dimensió ètica del progrés científic, entre molts altres. Per això estem ja vinculant la nostra activitat amb el compromís social i els objectius de desenvolupament sostenible. El futur no demana que ens limitem a formar els millors enginyers i enginyeres del món, sinó els i les millors per al món.

 

La Universitat Politècnica de Catalunya és una de les universitats més ben valorades dins del rànquing nacional i internacional des de fa anys. Quina és la fórmula?

Bàsicament, és mirar de fer la feina ben feta, i que aquesta tingui l’impacte més gran possible. Sabem que ocupem un bon lloc als diferents rànquings i això ens omple d’orgull. Ara bé, les nostres polítiques no tenen com a objectiu pujar als rànquings. Per posar un exemple, millorar la col·laboració amb el sector productiu probablement no té gaire impacte als rànquings a curt termini, però és el que creiem que convé al país. Cal centrar-se en aquells aspectes que et fan ser una bona universitat. Som la suma del saber fer i l’expertesa dels milers de persones que cada dia fan possible que destaquem en docència, recerca i transferència.

Som la suma del saber fer i l'expertesa dels milers de persones que cada dia fan possible que destaquem en docència, recerca i transferència.”

 

La internacionalització de la UPC ha afectat a que la universitat s’identifiqui com una universitat catalana? Quina és la seva opinió al respecte?

No són coses incompatibles, al contrari.

Per a la UPC, la dimensió internacional és fonamental. La societat necessita professionals que incorporin una visió internacional, perquè la comunitat on vivim avui ja ho és.

Per això, promoure la internacionalització és garantir una formació integral per al nostre estudiantat i assolir l’excel·lència del nostre personal investigador, i sintonitzar amb els reptes de la recerca global.

La internacionalització ens enriqueix, i la nostra cultura catalana ens defineix, ens situa, ens referencia i ens projecta.  

 

A causa de la gran quantitat d’universitats a Catalunya, per què creu que la UPC és la millor opció per a estudiar i quins avantatges ofereix als estudiants?

Ens hem de felicitar perquè Catalunya disposa d’un sistema universitari de gran qualitat. La UPC acredita una trajectòria que l’avala no només en la qualitat de la docència sinó en l’ocupabilitat de les persones graduades. Això no només és gràcies a uns continguts de qualitat que sintonitzen amb els requeriments d’un entorn professional en constant evolució, sinó que també ho és perquè l’itinerari formatiu inclou pràctiques en empreses referents de cada sector.

Un 93% de l’estudiantat graduat en Enginyeria i Arquitectura treballa tres anys després d’haver obtingut el títol i un 74% té ingressos de més de 2.000 euros, percentatges superiors a la mitjana del sistema universitari català.

 

Vostè ha participat en la creació de nous màsters i programes i, de fet, fa relativament poc s’ha donat l’oportunitat de realitzar màsters en la seva àrea d’especialització. Cal innovar de manera permanent? Com ha estat el procés?

L’oferta formativa de la UPC ha d’evolucionar com també ho fan les necessitats de la societat, les empreses, les tecnologies i les àrees de coneixement. Podríem dir que la creació de nous programes i itineraris formatius és consubstancial a estar pendents dels canvis del nostre entorn. La innovació és també una de les nostres característiques: no només pensar en com fer coses noves, sinó constantment preguntar-se si les podem fer millor o d’una altra forma.

La innovació és també una de les nostres característiques: no només pensar en com fer coses noves, sinó constantment preguntar-se si les podem fer millor o d'una altra forma.”

 

Què té de diferent l’ADN UPC?

Som una universitat tecnològica i científica, i la ciència i la tecnologia canvien el món cada dia. Els nostres investigadors, professors i alumnes estudien i treballen per millorar el nostre entorn, el nostre país i el nostre planeta que, per cert, és l'únic que tenim. És una tasca apassionant que dona sentit al nostre dia a dia.

 

Quin missatge voldria donar als estudiants?

No dubteu a cercar noves experiències, sortir a veure món, contactar amb noves visions i formes de treballar, mantenir viva la flama de la curiositat. Viviu, tingueu encerts i errors, fugiu de l’autocomplaença dels primers i aprengueu dels segons. I penseu que sereu vosaltres, enginyeres i enginyers de present i de futur, els que aportareu el talent que protagonitzarà les importants transformacions de futur.

 

I a la societat en general?

Que la UPC està al servei de les persones i del país, com ho ha estat sempre. Només cal mirar al nostre entorn per veure que els edificis i les infraestructures, tant físiques com de comunicació, són en la seva major part obra de titulats de la UPC. Per la societat disposar de la UPC, comptar amb un sistema universitari robust i capaç, és una garantia de futur, com s’ha demostrat en aquests complicats mesos de pandèmia.

 

La UPC ha anat evolucionant al llarg dels anys i, amb el fet que celebrés el seu 50 aniversari, ens mostra una gran professionalitat. Ara que es realitzarà un acte, què vol posar en valor?

És un acte per celebrar tota una trajectòria, per celebrar que som comunitat, i junts i juntes hem arribat fins aquí i això és molt gran. Però m’agradaria que fos sobretot un acte que serveixi per projectar la UPC al futur. Volem encarar el futur amb confiança i optimisme. Amb confiança perquè hem estat capaços d’arribar fins aquí amb una excel·lent trajectòria, i això avala la nostra capacitat de generar respostes adequades en entorns canviants i complexos. Amb optimisme perquè, com deia Noam Chomsky, és la millor estratègia per encarar el futur, perquè si no creus que el futur pot ser millor, és poc probable que assumim la responsabilitat de construir-lo.

Volem encarar el futur amb confiança i optimisme.”

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Daniel Crespo es catedrático de Física y el actual rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) desde el 25 de Mayo de 2021.

Licenciado en Física por la Universitat de Barcelona (1984) y doctor por la UPC (1994). Su principal línea de investigación es el estudio de las propiedades mecánicas y la estabilidad física de los materiales mecánicos y amorfos. Ha publicado más de cien artículos en revistas científicas y ha dirigido diez tesis doctorales.

Ha sido subdirector de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) y director del Departamento de Física de la UPC entre 2010 y 2019. Posteriormente, fue presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador de la UPC.

---

 

Su proyecto como rector de la UPC, bajo la consigna de “La UPC para construir”, apuesta por un cambio desde el diálogo y la negociación. ¿Cómo podemos visualizar los retos de futuro de la UPC?

Hay unos retos a medio y otros a largo plazo. Entre los primeros tenemos básicamente tres. En primer lugar, recuperar la musculatura que hemos ido perdiendo en los más de 10 años de recortes. Esto pasa por disponer de financiación para recuperar plantillas y realizar el mantenimiento de las infraestructuras de la Universidad, que en algunos casos es imprescindible. Así, seremos capaces de responder con la máxima potencialidad a los encargos de formación, investigación y transferencia.

En segundo lugar, el reto de garantizar una formación de excelencia, para todos y a lo largo de la vida. Esto significa no parar de repensar y mejorar nuestro sistema docente, asegurarnos de superar el sesgo socioeconómico y de género en el acceso a nuestros estudios y convertirse en la referencia habitual de la ciudadanía interesada en la formación continua en los ámbitos de experiencia de la UPC. Nos gustaría tener tantos estudiantes de educación continua como de los habituales estudios de grado, máster y doctorado.

Finalmente, y en tercer lugar, hacer que el conocimiento generado en la UPC impacte en la sociedad y en la economía con mayor intensidad. Necesitamos mejorar los procesos de transferencia, así como propiciar espacios de cocreación de proyectos compartidos entre academia, empresa y sociedad en general.

Necesitamos mejorar los procesos de transferencia, así como propiciar espacios de cocreación de proyectos compartidos entre academia, empresa y sociedad en general.”

A largo plazo, el gran reto es ser un actor significativo en la consecución de los grandes retos de nuestra sociedad como el cambio climático, la transformación energética, la justicia social, la digitalización y la dimensión ética del progreso científico, entre otros muchos. Por eso estamos vinculando nuestra actividad con el compromiso social y los objetivos de desarrollo sostenible. El futuro no pide que nos limitemos a formar a los mejores ingenieros e ingenieras del mundo, sino a los y las mejores para el mundo.

 

La Universidad Politécnica de Cataluña es una de las universidades mejor valoradas dentro del ranking nacional e internacional desde hace años. ¿Cuál es la fórmula?

Básicamente, es intentar hacer el trabajo bien hecho, y que éste tenga el mayor impacto posible. Sabemos que ocupamos un buen sitio en los diferentes rankings y eso nos llena de orgullo. Ahora bien, nuestras políticas no tienen como objetivo subir a los rankings. Por poner un ejemplo, mejorar la colaboración con el sector productivo probablemente no tiene mucho impacto en los rankings a corto plazo, pero es lo que creemos que conviene en el país. Es necesario centrarse en aquellos aspectos que te hacen ser una buena universidad. Somos la suma del saber hacer y la experiencia de los miles de personas que cada día hacen posible que destaquemos en docencia, investigación y transferencia.

Somos la suma del saber hacer y la experiencia de los miles de personas que cada día hacen posible que destaquemos en docencia, investigación y transferencia.”

 

¿La internacionalización de la UPC ha afectado a que la universidad se identifique como una universidad catalana? ¿Cuál es su opinión al respecto?

No son cosas incompatibles, al contrario.

Para la UPC, la dimensión internacional es fundamental. La sociedad necesita profesionales que incorporen una visión internacional, porque la comunidad en la que vivimos hoy ya lo es.

Por eso, promover la internacionalización es garantizar una formación integral para nuestro estudiantado y alcanzar la excelencia de nuestro personal investigador, y sintonizar con los retos de la investigación global.

La internacionalización nos enriquece y nuestra cultura catalana nos define, nos sitúa, nos referencia y nos proyecta.

 

Debido a la gran cantidad de universidades en Cataluña, ¿por qué cree que la UPC es la mejor opción para estudiar y qué ventajas ofrece a los estudiantes?

Debemos felicitarnos porque Cataluña dispone de un sistema universitario de gran calidad. La UPC acredita una trayectoria que le avala no sólo en la calidad de la docencia sino en la empleabilidad de las personas graduadas. Esto no sólo se debe a unos contenidos de calidad que sintonizan con los requerimientos de un entorno profesional en constante evolución, sino que también lo es porque el itinerario formativo incluye prácticas en empresas referentes de cada sector.

Un 93% del estudiantado graduado en Ingeniería y Arquitectura trabaja tres años después de haber obtenido el título y un 74% tiene ingresos de más de 2.000 euros, porcentajes superiores a la media del sistema universitario catalán.

 

Usted ha participado en la creación de nuevos masters y programas y, de hecho, hace relativamente poco se ha dado la oportunidad de realizar masters en su área de especialización. ¿Es necesario innovar de manera permanente? ¿Cómo ha sido el proceso?

La oferta formativa de la UPC debe evolucionar como también lo hacen las necesidades de la sociedad, las empresas, las tecnologías y las áreas de conocimiento. Podríamos decir que la creación de nuevos programas e itinerarios formativos es consustancial a estar pendiente de los cambios de nuestro entorno. La innovación es también una de nuestras características: no sólo pensar en cómo hacer cosas nuevas, sino constantemente preguntarse si podemos hacerlas mejor o de otra forma.

La innovación es también una de nuestras característica: no sólo pensar en cómo hacer cosas nuevas, sino constantemente preguntarse si podemos hacerlas mejor o de otra forma.”

 

¿Qué tiene de diferente el ADN UPC?

Somos una universidad tecnológica y científica, y la ciencia y la tecnología cambian el mundo todos los días. Nuestros investigadores, profesores y alumnos estudian y trabajan para mejorar nuestro entorno, nuestro país y nuestro planeta que, por cierto, es lo único que tenemos. Es una tarea apasionante que da sentido a nuestro día a día.

 

¿Qué mensaje quisiera dar a los estudiantes?

No dudéis en buscar nuevas experiencias, salir a ver mundo, contactar con nuevas visiones y formas de trabajar, mantener viva la llama de la curiosidad. Vivid, tened aciertos y errores, huid de la autocomplacencia de los primeros y aprenda de los segundos. Y pensad que seréis vosotros, ingenieras e ingenieros de presente y de futuro, los que aportaréis el talento que protagonizará las importantes transformaciones de futuro.

 

¿Y a la sociedad en general?

Que la UPC está al servicio de las personas y del país, como siempre. Basta con mirar a nuestro entorno para ver que los edificios y las infraestructuras, tanto físicas como de comunicación, son en su mayor parte obra de titulados de la UPC. Para la sociedad, disponer de la UPC, contar con un sistema universitario robusto y capaz, es una garantía de futuro, como se ha demostrado en estos complicados meses de pandemia.

 

La UPC ha ido evolucionando a lo largo de los años y, con que celebrase su 50 aniversario, nos muestra una gran profesionalidad. Ahora que se realizará un acto, ¿qué quiere poner en valor?

Es un acto para celebrar toda una trayectoria, para celebrar que somos comunidad y juntos y juntas hemos llegado hasta aquí y eso es muy grande. Pero me gustaría que fuera sobre todo un acto que sirva para proyectar la UPC en el futuro. Queremos encarar el futuro con confianza y optimismo. Con confianza porque hemos sido capaces de llegar hasta aquí con una excelente trayectoria, lo que avala nuestra capacidad de generar respuestas adecuadas en entornos cambiantes y complejos. Con optimismo porque, como decía Noam Chomsky, es la mejor estrategia para encarar el futuro porque si no crees que el futuro puede ser mejor, es poco probable que asumimos la responsabilidad de construirlo.

Queremos encarar el futuro con confianza y optimismo.”Comparteix això:

20 de juliol de 2023

Activitat Club Festibity 23-24!

20 de juliol - Trobada exclusiva amb Ricky Rubio

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02