Created on Thursday, 15 Sep 2022 17:17:59

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Miquel Rutllant, president del Clúster Audiovisual de Catalunya, Enginyer de telecomunicacions per la UPC i MBA de l'IESE. Ha exercit diferents càrrecs de responsabilitat en empreses del sector audiovisual. Des del 2012 és director general del Grup Lavinia.

El Clúster Audiovisual de Catalunya és una agrupació d'empreses i institucions del sector audiovisual i multimèdia. Una xarxa interconnectada que genera negoci. Manté acords de col·laboració amb diverses institucions econòmiques i industrials, universitats, centres de recerca i associacions i col·legis professionals.

---

 

Què és el Clúster Audiovisual de Catalunya? Quin perfil d’empreses l’integren?

El Clúster Audiovisual de Catalunya és una entitat que treballa pel desenvolupament econòmic, industrial i estratègic de la indústria de l’audiovisual catalana. Està compost per les empreses i institucions que formen part de la cadena de valor de tots els audiovisuals.

Si hi ha una cosa que realment està passant en aquests darrers temps, és que existeixen molts tipus d’audiovisuals. Hi ha una concepció antiga que s’associa l’audiovisual a tot el món de la producció cinematogràfica i de televisió, en canvi, l’audiovisual és molt més ric. Per cada un d’aquests sectors de l’audiovisual, tenim una cadena de valors molt diferents: l’audiovisual més cinematogràfic i televisiu, el dels esdeveniments, de la comunicació, les aplicacions relacionades amb el món de la notació i la salut o l’audiovisual d’exposicions per exemple. Moltes de les vegades sorgeixen solapaments i empreses amb característiques similars, però amb components diferents. Aquest sector és altament estratègic pel país i cal treballar de manera coordinada i per enriquir el sector audiovisual.

 

Quin impacte econòmic tenen les indústries culturals a nivell econòmic?

Precisament, l’any 2020, el Departament d’Empresa va realitzar un estudi en el que es xifrava el impacte econòmic de la indústria audiovisual catalana amb uns 6.600.000 d’euros de xifra de negoci i un nombre total d’ocupació laboral de 26.000 persones i un miler d’empreses. Aquest número va creixent i el marge de totes les interaccions estratègiques també. Cap país es pot permetre no treballar en una sola línia d’indústria.

“Aquest sector és altament estratègic pel país.”

El sector audiovisual català està prou digitalitzat?

Totalment, el sector audiovisual català està prou digitalitzat. És molt important tenir en compte el sector TIC, nosaltres hi som presents i, tot i que en general el món audiovisual s’associa més al de les indústries culturals.

Com a clúster ens considerem culturals, creatius i tecnològics. De fet, podria dir que aquestes dues ànimes, la creativitat i  el sector TIC, s’han de saber gestionar i combinar correctament, ja que el perfil de persona de cada un dels sectors és molt diferent. Nosaltres, intentem treballar per mantenir les dues.

En aquest sentit, la sensació que tenim del sector audiovisual català, és que realitzen una bona elecció i ús de les noves tecnologies i de tot el procés de digitalització que permet arribar de manera exitosa i crear una bona oportunitat per la indústria.

 

Quin missatge faries arribar al sector TIC de Catalunya?

Nosaltres som un país de creativitat que ha demostrat en vàries ocasions que ha tingut un passat i un present molt important en tota la indústria de continguts i de culturals més creatives, però que cal sumar i apostar per la tecnologia.

En un món de l’audiovisual tan globalitzat com l’actual, ja no competim només amb una ciutat, sinó amb qualsevol part del món. Per tant, la implementació de les indústries TIC és molt rellevant. Aquest avantatge l’hem d’aprofitar amb la indústria cultural. Per nosaltres, aquest és el futur de la indústria audiovisual, i si no som capaços de combinar-ho serà molt difícil treure’n profit.

 

“Ja no competim amb una ciutat, sinó amb qualsevol part del món.”

 

Creus que la tecnologia pot estar al servei de la creativitat?

Totalment, la tecnologia i la creativitat han d’anar lligats. Són dos conceptes que poden anar lliurement, però també un model en el que s’ha de fer un esforç per poder combinar-los i ser capaços d’aconseguir èxit, l’hem d’aprofitar.

 

Com es poden millorar les sinergies entre les indústries creatives i les tic?

No tenim una resposta exacte respecte a això, però si podem explicar com ho intentem fer nosaltres. En el nostre dia a dia estem contínuament combinant els dos àmbits, i en el nostre extens programa d’activitats que oferim en el clúster ho demostrem.

Primerament, ens posem en contacte amb tot el món creatiu i tecnològic realitzant formacions contínues dels dos sectors. A més a més, ajudem diferents administracions perquè puguin tirar endavant infraestructures que tinguin molt clars els components tecnològics i els creatius al mateix temps.

Estem en un moment d’oportunitat molt gran. La demanda d’audiovisuals a Catalunya és molt extensa, tant aquí com a la resta del món, i no en som una excepció.

 

Nosaltres dedicarem la propera Festibity a les economies digitals creatives, com un paraigües de tot el sector de les indústries culturals. Com valores la iniciativa?

Només puc felicitar-vos. Exactament, està alineada amb les iniciatives que us he comentat: intentar connectar indústries creatives amb les digitals. Tenim moltes ganes de conèixer-la més a fons i implicar-nos en totes les iniciatives que vagin en aquesta mateixa línia que nosaltres treballem.

 

I ja finalment, esteu treballant en el hub audiovisual més gran del sud d’Europa? Ens comentes el projecte?

Sí, aquest és un projecte liderat pel Govern de la Generalitat, per tant, rep la participació de totes les administracions, tant de l’estat com de les locals. El projecte es basa en la idea de crear una gran infraestructura que disposi d’una part més industrial en el que s’hi puguin produir continguts de diferents tipus de noves tecnologies. També s’aposta per una bona formació i incubació de les conegudes start ups.

Realment, ens agradaria que no es centrés només en els mitjans de comunicació, sinó també en la recerca i el talent fent que les empreses puguin treballar en un lloc determinat per la indústria audiovisual com la dels videojocs, la producció, els continguts digitals, l’audiovisual dels esdeveniments, etc. Sobretot, que es pugui connectar amb els altres hubs que hi ha a la resta d’Europa per treballar de forma col·laborativa amb ells.

Per tant, el hub és la concepció actual en la qual s’estan desenvolupant les indústries audiovisuals mundials i la que ens sembla una iniciativa excel·lent per tal que estigui acabat el 2030, ja que en aquests moments està en una fase de definició de continguts i d’establir quin serà el paper de la institució privada.

Hi ha moltes iniciatives paral·leles, com la de l’Ajuntament de Barcelona a Palo Alto. Una fàbrica d’indústries creatives relacionades amb la tecnologia que permetrà enriquir la indústria audiovisual i aconseguir la captació de la importància del sector per part de la societat, fet que ja s’ha aconseguit en gran part.

 

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Miquel Rutllant, presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Ingeniero de telecomunicaciones por la UPC y MBA del IESE. Ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en empresas del sector audiovisual. Desde 2012 es director general del Grupo Lavinia.

El Clúster Audiovisual de Catalunya es una agrupación de empresas e instituciones del sector audiovisual y multimedia. Una red interconectada que genera negocio. Mantiene acuerdos de colaboración con distintas instituciones económicas e industriales, universidades, centros de investigación y asociaciones y colegios profesionales.

---

 

¿Qué es el Clúster Audiovisual de Cataluña? ¿Qué perfil de empresas lo integran?

El Clúster Audiovisual de Catalunya es una entidad que trabaja por el desarrollo económico, industrial y estratégico de la industria del audiovisual catalana. Está compuesto por las empresas e instituciones que forman parte de la cadena de valor de todos los audiovisuales.

Si hay algo que realmente está ocurriendo en estos últimos tiempos, es que existen muchos tipos de audiovisuales. Hay una concepción antigua que se asocia al audiovisual a todo el mundo de la producción cinematográfica y de televisión, en cambio, el audiovisual es mucho más rico. Por cada uno de estos sectores del audiovisual, tenemos una cadena de valores muy diferentes: el audiovisual más cinematográfico y televisivo, el de los eventos, de la comunicación, las aplicaciones relacionadas con el mundo de la notación y la salud o el audiovisual de exposiciones por ejemplo. Muchas de las veces surgen solapamientos y empresas con características similares, pero con distintos componentes. Este sector es altamente estratégico para el país y es necesario trabajar de forma coordinada y para enriquecer el sector audiovisual.

 

¿Qué impacto económico tienen las industrias culturales a nivel económico?

Precisamente, en 2020, el Departamento de Empresa realizó un estudio en el que se cifraba el impacto económico de la industria audiovisual catalana con unos 6.600.000 de euros de cifra de negocio y un número total de ocupación laboral de 26.000 personas y un millar de empresas. Este número va creciendo y el margen de todas las interacciones estratégicas también. Ningún país puede permitirse trabajar en una sola línea de industria.

 

“Este sector es altamente estratégico para el país.”

 

¿El sector audiovisual catalán está suficientemente digitalizado?

Totalmente, el sector audiovisual catalán está suficientemente digitalizado. Es muy importante tener en cuenta el sector TIC, nosotros estamos presentes y aunque en general el mundo audiovisual se asocia más al de las industrias culturales.

Como clúster nos consideramos culturales, creativos y tecnológicos. De hecho, podría decir que estas dos almas, la creatividad y el sector TIC, deben saber gestionarse y combinarse correctamente, ya que el perfil de persona de cada uno de los sectores es muy diferente. Nosotros intentamos trabajar para mantener ambas.

En este sentido, la sensación que tenemos del sector audiovisual catalán es que realizan una buena elección y uso de las nuevas tecnologías y de todo el proceso de digitalización que permite llegar de forma exitosa y crear una buena oportunidad para la industria.

 

¿Qué mensaje harías llegar al sector TIC de Catalunya?

Nosotros somos un país de creatividad que ha demostrado en varias ocasiones que ha tenido un pasado y un presente muy importante en toda la industria de contenidos y culturales más creativas, pero que hay que sumar y apostar por la tecnología.

En un mundo del audiovisual tan globalizado como el actual, ya no competimos sólo con una ciudad, sino con cualquier parte del mundo. Por tanto, la implementación de las industrias TIC es muy relevante. Esta ventaja debemos aprovecharla con la industria cultural. Para nosotros, éste es el futuro de la industria audiovisual, y si no somos capaces de combinarlo será muy difícil sacar provecho.

 

“Ya no competimos sólo con una ciudad, sino con cualquier parte del mundo.”

 

¿Crees que la tecnología puede estar al servicio de la creatividad?

Totalmente, la tecnología y la creatividad deben ir ligados. Son dos conceptos que pueden ir libremente, pero también un modelo en el que debe hacerse un esfuerzo para poder combinarlos y ser capaces de conseguir éxito, debemos aprovecharlo.

 

¿Cómo mejorar las sinergias entre las industrias creativas y las tic?

No tenemos una respuesta exacta al respecto, pero si podemos explicar cómo lo intentamos hacer nosotros. En nuestro día a día estamos continuamente combinando ambos ámbitos, y en nuestro extenso programa de actividades que ofrecemos en el clúster lo demostramos.

En primer lugar, nos ponemos en contacto con todo el mundo creativo y tecnológico realizando formaciones continuas de ambos sectores. Además, ayudamos a diferentes administraciones para que puedan sacar adelante infraestructuras que tengan muy claros los componentes tecnológicos y los creativos al mismo tiempo.

Estamos en un momento de gran oportunidad. La demanda de audiovisuales en Cataluña es muy extensa, tanto aquí como en el resto del mundo, y no somos una excepción.

 

Nosotros dedicaremos la próxima Festibity a las economías digitales creativas, como paraguas de todo el sector de las industrias culturales. ¿Cómo valoras la iniciativa?

Sólo puedo felicitarle. Exactamente, está alineada con las iniciativas que le he comentado: intentar conectar industrias creativas con las digitales. Tenemos muchas ganas de conocerla más a fondo e implicarnos en todas las iniciativas que vayan en esa misma línea que nosotros trabajamos.

 

Y ya finalmente, ¿está trabajando en el mayor hub audiovisual del sur de Europa? ¿Nos comentas el proyecto?

Sí, éste es un proyecto liderado por el Gobierno de la Generalitat, por tanto, recibe la participación de todas las administraciones, tanto del estado como de las locales. El proyecto se basa en la idea de crear una gran infraestructura que disponga de una parte más industrial en la que puedan producirse contenidos de diferentes tipos de nuevas tecnologías. También se apuesta por una buena formación e incubación de las conocidas start ups.

Realmente, nos gustaría que no se centrara sólo en los medios de comunicación, sino también en la investigación y el talento haciendo que las empresas puedan trabajar en un lugar determinado por la industria audiovisual como la de los videojuegos, la producción, los contenidos digitales, l audiovisual de los eventos, etc. Sobre todo, que pueda conectarse con los otros hubs que hay en el resto de Europa para trabajar de forma colaborativa con ellos.

Por tanto, el hub es la concepción actual en la que se están desarrollando las industrias audiovisuales mundiales y la que nos parece una iniciativa excelente para que esté terminado en 2030, ya que en estos momentos está en una fase de definición de contenidos y establecer cuál será el papel de la institución privada.

Existen muchas iniciativas paralelas, como la del Ayuntamiento de Barcelona en Palo Alto. Una fábrica de industrias creativas relacionadas con la tecnología que permitirá enriquecer la industria audiovisual y conseguir la captación de la importancia del sector por parte de la sociedad, lo que ya se ha logrado en gran parte.

 Comparteix això:

5 d'octubre 2022

19a edició de la Festibity
5 d'octubre 2022

#economiesCREATIVES

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02