Created on Friday, 14 Oct 2022 11:56:24

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Susana Prado és Directora de Catalunya d’Inetum i llicenciada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Rovira i Virgili, on treballa com a professora associada.

La directiva ha estat sempre molt lligada a l'àmbit sanitari i va impulsar la creació del Centre Expert Sanitari per a dirigir el Sector Públic a Catalunya.

Així mateix, va liderar l'elaboració del Manifest dona TIC, un document que recull una sèrie de recomanacions i millores pràctiques a implementar en les empreses per a aconseguir un sector tecnològic amb igualtat d'oportunitats per a les dones, enriquint així les organitzacions TIC i, alhora, la societat. Al 2019 va rebre el Premi DonaTIC Professional, atorgat pel Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i ha estat nominada en la 10a edició del rànquing Top 100 Women Leaders, en la categoria "Alta Direcció".

---

 

Què significa ser directora d'un territori en una gran consultora tecnològica com és INETUM?

Catalunya és una aposta clara de la companyia des de fa més de dues dècades, així que és un honor i una responsabilitat, a parts iguals, liderar l'equip d'una multinacional com INETUM, que a més no perd la seva ànima local en les zones en les quals opera. Catalunya és una regió amb un potent ecosistema digital i econòmic, al qual secundem construint i transformant oportunitats per al seu creixement. És un territori clau per al grup i això es reflecteix en les activitats i compromisos que liderem des de les nostres seus de Barcelona i Tarragona.

 

En quins sectors de Catalunya està INETUM millor posicionada?

Desenvolupem projectes tant per al sector públic i privat com per al sector assegurador i la banca. Disposem d'equips comercials i tècnics especialitzats que ens permeten entendre els reptes de cadascun dels sectors i poder acompanyar als nostres clients en els principals desafiaments digitals del moment, aportant el major coneixement i experiència del seu mercat. La tipologia de projectes que abordem és molt àmplia i depèn de les necessitats i prioritats dels nostres clients, les principals referències a Catalunya giren al voltant de solucions col·laboratives per a la gestió intel·ligent i avançada del lloc de treball, canals digitals, automatització i millora de processos i aplicacions, cultura digital i gestió del canvi, i com no pot ser d'una altra manera projectes relacionats amb la gestió de les dades i la ciberseguretat.

 

Com ha contribuït l'auge del sector tecnològic en els últims anys amb una major incorporació de dones en el sector?

És cert que el sector tecnològic ha crescut, però la dificultat perquè accedeixin més dones és una mica més complexa i no és un problema que es solucioni a curt termini, els timings formatius i d'incorporació al mercat no són immediats. Hem d'aconseguir augmentar el nombre de dones que es decantin per estudis STEM perquè es comenci a visibilitzar de manera real i efectiva un sector tecnològic paritari amb igualtat de gènere i una normalització de la presència del talent femení. Hi ha moltes iniciatives per a explicar a les joves que la tecnologia és divertida i transversal, que és el futur i no entén de gènere. Costa, però es comença a normalitzar i començo a trobar-me cada vegada més noies a les aules. És una carrera de fons i hem de continuar impulsant-ho.

 

“Hi ha moltes iniciatives per a explicar a les joves que la tecnologia és divertida i transversal, que és el futur i no entén de gènere.”

 

Hi ha poca presència de dones en llocs directes al sector, creu que des de les empreses tecnològiques es pot fer alguna acció perquè el nombre de dones en aquestes posicions creixi? Com creu que podria influir la seva trajectòria professional i el seu paper en l'empresa?

És complicat dir-ho, històricament hi ha una falta de referents femenins en la direcció amb els quals identificar-se, però sens dubte estem millorant. Cada vegada hi ha més dones directives i amb major visibilitat i això ajuda al fet que les noves generacions no sols vulguin ser aquí, sinó que creguin que poden estar-ho i lluitin per això. També hi ha un tema cultural important que està evolucionant. En la meva família sempre han considerat que tenim els papers “tradicionals” canviats. Les noves generacions ja tenen assumit aquest rol amb total naturalitat, canviant vells patrons, el que passa és que l'evolució per a arribar a llocs directius és costosa, cada vegada més paritària sens dubte, però encara amb un gran camí per recórrer.

 

Fa uns mesos es va inaugurar una nova seu d’INETUM en el Districte 22@ de Barcelona que no té llocs de treball fixos, creu que l'empresa ha obtingut una millora de resultats amb aquesta nova metodologia? Quins beneficis s'han vist en els empleats i en el seu rendiment i quins es tenen previstos aconseguir a llarg termini?

Efectivament, la nostra nova seu a Barcelona és un exemple del nostre nou model de treball WOW, que neix pensant en un empleat digital que pot accedir a totes les eines necessàries des de qualsevol lloc sense oblidar-se de la importància de la presencialitat. Des que ho hem implementat, els nostres empleats tenen una major flexibilitat en el seu treball i nous espais oberts i zones col·laboratives que ens ajuden a fomentar la creativitat dels nostres equips. També disposem d'espais multidisciplinaris i dinàmics que ens permeten organitzar i potenciar activitats internes amb empleats, clients i col·laboradors.

 

“L'empleat digital pot accedir a totes les eines necessàries des de qualsevol lloc sense oblidar-se de la importància de la presencialitat.”

 

Quin consell donaria a totes les empreses que encara no han canviat el seu model de treball a un de més híbrid?

La nostra experiència ha estat realment positiva, el model híbrid ha proporcionat als nostres professionals flexibilitzar horaris i donar-li una nova visió a la presencialitat, que es converteix en una experiència clau per a la cohesió dels equips, la interacció social, el procés d'aprenentatge, el networking amb altres professionals de la companyia, del sector, del teixit associatiu i tecnològic. Al seu torn, els atorgues la possibilitat i flexibilitat de treballar des de casa o des de diferents llocs en qualsevol moment. Crec que aquesta visió i model és un factor clau que canvia la manera de gestionar i liderar equips, companyies i cultures corporatives d’èxit.

 

En el 2021 van signar un conveni amb els centres d'FP Dual que combina la formació acadèmica amb pràctiques en empreses col·laboradores. Per què inverteix INETUM en aquesta captació de talent?

La signatura d'aquest conveni i la col·laboració amb els centres d'FP representa un win-win clar per a tots. A Inetum ens preocupen les persones i busquem desenvolupar el talent, per això invertim en aquesta mena de col·laboracions i en la captació de nous professionals perquè volem que els alumnes s'iniciïn també de la mà de l'empresa en les tecnologies més sol·licitades i que d'aquesta manera complementin la seva formació acadèmica. Invertim de manera contínua en l'atracció i capacitació del talent local generant un impacte positiu en l'entorn on operem. En el que va de 2022, ja s'han incorporat 150 nous perfils, en aquesta clara aposta pel territori.

 

“Invertim de manera contínua en l'atracció i capacitació del talent local generant un impacte positiu en l'entorn on operem.”

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Susana Prado es Directora de Cataluña de Inetum y licenciada en Ingeniera Informática por la Universidad Rovira i Virgili, donde trabaja como profesora asociada.

La directiva ha estado siempre muy ligada al ámbito sanitario e impulsó la creación del Centro Experto Sanitario para dirigir el Sector Público en Cataluña.

Asimismo, lideró la elaboración de Manifest dona TIC, un documento que recoge una serie de recomendaciones y mejoras prácticas a implementar en las empresas para conseguir un sector tecnológico con igualdad de oportunidades para las mujeres, enriqueciendo así las organizaciones TIC y, a la vez, la sociedad. En 2019 recibió el Premio DonaTIC Professional, otorgado por el Departamento de Políticas Digitales de la Generalidad de Cataluña y ha sido nominada en la 10ª edición del ranking Top 100 Women Leaders, en la categoría "Alta Dirección".

---

 

¿Qué significa ser directora de un territorio en una gran consultora tecnológica como es INETUM?

Cataluña es una apuesta clara de la compañía desde hace más de dos décadas, así que es un honor y una responsabilidad, a partes iguales, liderar el equipo de una multinacional como INETUM, que además no pierde su alma local en las zonas en las que opera. Cataluña es una región con un potente ecosistema digital y económico, al que apoyamos construyendo y transformando oportunidades para su crecimiento. Es un territorio clave para el grupo y eso se refleja en las actividades y compromisos que lideramos desde nuestras sedes de Barcelona y Tarragona.

 

¿En qué sectores de Cataluña está INETUM mejor posicionada?

Desarrollamos proyectos tanto para el sector público y privado como para el sector asegurador y la banca. Disponemos de equipos comerciales y técnicos especializados que nos permiten entender los retos de cada uno de los sectores y poder acompañar a nuestros clientes en los principales desafíos digitales del momento, aportando el mayor conocimiento y experiencia de su mercado. La tipología de proyectos que abordamos es muy amplia y depende de las necesidades y prioridades de nuestros clientes, las principales referencias en Cataluña giran alrededor de soluciones colaborativas para la gestión inteligente y avanzada del puesto de trabajo, canales digitales, automatización y mejora de procesos y aplicaciones, cultura digital y gestión del cambio, y como no puede ser de otra manera proyectos relacionados con la gestión de los datos y la ciberseguridad.

 

¿Cómo ha contribuido el auge del sector tecnológico en los últimos años con una mayor incorporación de mujeres en el sector?

Es cierto que el sector tecnológico ha crecido, pero la dificultad para que accedan más mujeres es algo más compleja y no es un problema que se vaya a solucionar a corto plazo, los timings formativos y de incorporación al mercado no son inmediatos. Tenemos que conseguir aumentar el número de mujeres que se decanten por estudios STEM para que se empiece a visibilizar de forma real y efectiva un sector tecnológico paritario con igualdad de género y una normalización de la presencia del talento femenino. Hay muchas iniciativas para explicar a las jóvenes que la tecnología es divertida y transversal, que es el futuro y no entiende de género. Cuesta, pero se empieza a normalizar y empiezo a encontrarme cada vez más chicas en las aulas. En una carrera de fondo y debemos seguir impulsándolo.

 

“Hay muchas iniciativas para explicar a las jóvenes que la tecnología es divertida y transversal, que es el futuro y no entiende de género.”

 

Hay poca presencia de mujeres en puestos directos en el sector, ¿cree que desde las empresas tecnológicas se puede hacer alguna acción para que el número de mujeres en esas posiciones crezca? ¿Cómo cree que podría influir su trayectoria profesional y su papel en la empresa?

Es complicado decirlo, históricamente hay una falta de referentes femeninos en la dirección con los que identificarse, pero sin duda estamos mejorando. Cada vez hay más mujeres directivas y con mayor visibilidad y eso ayuda a que las nuevas generaciones no solo quieran estar ahí, sino que crean que pueden estarlo y luchen por ello. También hay un tema cultural importante que está evolucionando. En mi familia siempre han considerado que tenemos los papeles “tradicionales” cambiados. Las nuevas generaciones ya tienen asumido este rol con total naturalidad, cambiando viejos patrones, lo que pasa es que la evolución para llegar a puestos directivos es costosa, cada vez más paritaria sin duda, pero todavía con un gran camino por recorrer.

 

Hace unos meses se inauguró una nueva sede de INETUM en el Distrito 22@ de Barcelona que no tiene puestos de trabajo fijos, ¿cree que la empresa ha obtenido una mejora de resultados con esta nueva metodología? ¿Qué beneficios se han visto en los empleados y en su rendimiento y cuáles se tienen previstos conseguir a largo plazo?

Efectivamente, nuestra nueva sede en Barcelona es un ejemplo de nuestro nuevo modelo de trabajo WOW, que nace pensando en un empleado digital que puede acceder a todas las herramientas necesarias desde cualquier lugar sin olvidarse de la importancia de la presencialidad. Desde que lo hemos implementado, nuestros empleados tienen una mayor flexibilidad en su trabajo y nuevos espacios abiertos y zonas colaborativas que nos ayudan a fomentar la creatividad de nuestros equipos. También disponemos de espacios multidisciplinares y dinámicos que nos permiten organizar y potenciar actividades internas con empleados, clientes y colaboradores.

 

“El empleado digital puede acceder a todas las herramientas necesarias desde cualquier lugar sin olvidarse de la importancia de la presencialidad”

 

¿Qué consejo daría a todas las empresas que aún no han cambiado su modelo de trabajo a uno de más híbrido?

Nuestra experiencia ha sido realmente positiva, el modelo hibrido ha proporcionado a nuestros profesionales flexibilizar horarios y darle una nueva visión a la presencialidad, que se convierte en una experiencia clave para la cohesión de los equipos, la interacción social, el proceso de aprendizaje, el networking con otros profesionales de la compañía, del sector, del tejido asociativo y tecnológico. A su vez, les otorgas la posibilidad y flexibilidad de trabajar desde casa o desde distintos lugares en cualquier momento. Creo que esta visión y modelo es un factor clave que cambia la manera de gestionar y liderar equipos, compañías y culturas corporativas exitosas.

 

En el 2021 firmaron un convenio con los centros de FP Dual que combina la formación académica con prácticas en empresas colaborador. ¿Por qué invierte INETUM en esta captación de talento?

La firma de este convenio y la colaboración con los centros de FP representa un win-win claro para todos. En Inetum nos preocupan las personas y buscamos desarrollar el talento, por eso invertimos en este tipo de colaboraciones y en la captación de nuevos profesionales porque queremos que los alumnos se inicien también de la mano de la empresa en las tecnologías más solicitadas y que de este modo complementen su formación académica. Invertimos de forma continua en la atracción y capacitación del talento local generando un impacto positivo en el entorno donde operamos. En lo que va de 2022, ya se han incorporado 150 nuevos perfiles, en esta clara apuesta por el territorio.

 

“Invertimos de manera continua en la atracción y capacitación del talento local generando un impacto positivo en el entorno donde operamos.”Comparteix això:

20 de juny 2023

20a edició de la Festibity
20 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02