Created on Thursday, 17 Nov 2022 10:32:49

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Xavier Milà és Director Gerent del CTTI i enginyer tècnic industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha desenvolupat la seva activitat sobretot a l’Administració Pública. Destaca com expert en la transformació del model de gestió de les TIC.

Enguany, ha estat guanyador de la Menció Honorífica de la 19a edició de la Festibity per tota la seva trajectòria professional.

---

 

Què és per a tu la transformació digital?

La transformació digital esdevé un àmbit imprescindible a abordar per a totes les organitzacions, posicionant la tecnologia com la principal impulsora del canvi. Concretament en el cas de l’Administració Pública, els objectius que persegueix la transformació digital són l’acompanyament i la millora del servei prestat al ciutadà i empreses, i la optimització de la gestió de l’esfera pública per a assegurar l’aportació de valor.

Per aconseguir aquests reptes és imprescindible recolzar-se en pilars com el talent dels treballadors públics i l’adequació de la normativa.

“La transformació digital és imprescindible a totes les organitzacions, posicionant la tecnologia com la principal impulsora del canvi.”

 

Diàriament, en quines àrees s’aplica més?

La transformació digital no hauria de tenir més presència en certes àrees, sinó que ha d’estar present en tots els àmbits de forma diària. Tal i com he comentat anteriorment, l’Administració Pública ha de treballar de forma més disruptiva per oferir solucions digitals que permetin atendre i acompanyar al ciutadà en qualsevol àmbit del seu dia a dia.

En aquest sentit, ens hem de dotar de mecanismes que impulsin un pensament disruptiu i escalar aquestes solucions a tots el àmbits.

 

Com és liderar un equip tan gran orientat a acompanyar a la Generalitat de Catalunya en la Transformació Digital?

El lideratge evoluciona molt ràpidament en el marc de la transformació digital. És per això que com a líder esdevé necessari ser el facilitador que cadascuna de les persones que configura l’organització aporti valor a partir de la seva pròpia experiència, i visió digital i disruptiva.

Tot i la dimensió del CTTI dins de la Generalitat, aquest resulta una peça clau ja que aconsegueix liderar l’aportació de valor del món privat a través de la col·laboració público-privada. Aquest lideratge consisteix en facilitar i crear els entorns i models necessaris per a que la capacitat de cadascuna de les persones, independentment del seu sector, impulsi la transformació digital de la Generalitat.

 

Al llarg de la teva trajectòria has desenvolupat mètodes per aplicar la tecnologia i treure el millor benefici possible. Quina és la clau?

La tecnologia és un dinamitzador del canvi en les organitzacions. Cal adaptar els models de treball a les circumstàncies canviants al llarg del temps i prendre cura de les entitats per tal que es mantinguin rellevants dins dels seus entorns. Des de la meva experiència, els models de govern de la tecnologia han experimentat canvis de forma contínua durant aquests 30 anys. És per això que cal reflexionar fins i tot les petites decisions que sovint es prenen sense ser conscients de les conseqüències que tindran l’endemà.

“La tecnologia és un dinamitzador del canvi en les organitzacions, cal adaptar els models de treball a les circumstàncies.”

 

De tots els projectes en els que has col·laborat, quin recordes que tingués més èxit? Quines van ser les seves repercussions?

La Generalitat ha estat capaç de dur a terme molts projectes d’èxit en quant a tecnologia, fent front a grans reptes gràcies al model de govern de les TIC; que ha permès que les tecnologies siguin útils per a l’Administració. En aquest sentit, el model permet proveir serveis de qualitat, afavorir l’externalització i bona gestió dels contractes, respondre a crisis a partir de solucions TIC que permeten eficientar recursos, adaptar la tecnologia a les necessitats canviants, etc.

 

Com vas viure el procés de transformació digital durant la pandèmia? Amb quins obstacles us vau trobar?

La pandèmia va exigir que ens adaptéssim a una nova realitat. Es va haver de fer front a reptes completament inesperats. Per exemple, oferint solucions de mobilitat a través de la implantació del teletreball a gran escala i ajudant als sanitaris a adaptar-se a una nova manera de treballar en condicions crítiques. El CTTI va fer ús dels instruments tecnològics al nostre abast per contribuir a la lluita contra la pandèmia. Es va demostrar un cop més que la tecnologia és un bon driver per adaptar-se en cada moment davant la necessitat.

 

Què ha suposat per tu rebre la Menció Honorífica de la 19a Festibity com a reconeixement a la teva trajectòria?

Representa una satisfacció personal, però m’ho prenc com un reconeixement envers els centenars de persones amb qui he tingut el plaer de conviure professionalment dins la Generalitat en el món de les TIC. Des d’aquell gran equip que va acollir-me a l’inici de la meva carrera en un projecte tecnològic engrescador al servei d’una Administració moderna, fins als que avui m’acullen per poder seguir donant resposta a aquesta comesa. És un camí de 40 anys on sempre he tingut il·lusió de ser-hi.

 

Quines consideres que han estat les fites de la teva carrera professional? De què et sents més satisfet?

Em satisfà haver estat capaç d’incorporar-me, des del meu perfil industrial, en un entorn informàtic de telecomunicacions per tal d’acabar esdevenint especialista en models organitzatius i de gestió. També el fet d’haver sabut aplicar els ensenyaments de cada moment per canviar l’escenari TIC del Govern. La major satisfacció personal ha estat poder treballar durant 40 anys a la Generalitat de Catalunya, al sector Públic.

 

Com veus el futur del sector tecnològic?

Carregat de reptes. Cal obrir mentalitats, ja que si el sector TIC és incapaç de modernitzar-se d’acord amb les necessitats del demà, desapareixerà. Manca una transformació a gran escala digital, tenint en compte àmbits com les disciplines socials, d’entesa, d’aportació de valor, de governança, de l’ús de la informació... Esdevenir multidisciplinars serà clau per donar resposta als escenaris de futur.

“Manca una transformació a gran escala digital, tenint en compte àmbits multidisciplinars per donar resposta als escenaris de futur.”

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Xavier Milà es Director Gerente del CTTI e ingeniero técnico industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha desarrollado su actividad sobre todo a la Administración Pública. Destaca como experto en la transformación del modelo de gestión de las TIC.

Este año, ha estado ganador de la Mención Honorífica de la 19.ª edición de la Festibity por toda su trayectoria profesional.

---

 

¿Qué es para ti la transformación digital?

La transformación digital acontece un ámbito imprescindible a abordar para todas las organizaciones, posicionando la tecnología como la principal impulsora del cambio. Concretamente en el caso de la Administración Pública, los objetivos que persigue la transformación digital son el acompañamiento y la mejora del servicio prestado al ciudadano y empresas, y la optimización de la gestión de la esfera pública para asegurar la aportación de valor.

Para conseguir estos retos es imprescindible apoyarse en pilares como el talento de los trabajadores públicos y la adecuación de la normativa.

“La transformación digital es imprescindible en todas las organizaciones, posicionando la tecnología como la principal impulsora del cambio.”

 

¿Diariamente, en qué áreas se aplica más?

La transformación digital no tendría que tener más presencia en ciertas áreas, sino que tiene que estar presente en todos los ámbitos de forma diaria. Tal y como he comentado anteriormente, la Administración Pública tiene que trabajar de forma más disruptiva para ofrecer soluciones digitales que permitan atender y acompañar al ciudadano en cualquier ámbito de su día a día.

En este sentido, nos tenemos que dotar de mecanismos que impulsen un pensamiento disruptivo y escalar estas soluciones a todos el ámbitos.

 

¿Cómo es liderar un equipo tan grande orientado a acompañar en la Generalitat de Cataluña en la Transformación Digital?

El liderazgo evoluciona muy rápidamente en el marco de la transformación digital. Es por eso que como líder acontece necesario ser el facilitador que cada una de las personas que configura la organización aporte valor a partir de su propia experiencia, y visión digital y disruptiva.

Todo y la dimensión del CTTI dentro de la Generalitat, este resulta una pieza clave puesto que consigue liderar la aportación de valor del mundo privado a través de la colaboración público-privada. Este liderazgo consiste al facilitar y crear los entornos y modelos necesarios para que la capacidad de cada una de las personas, independientemente de su sector, impulse la transformación digital de la Generalitat. 

 

A lo largo de tu trayectoria has desarrollado métodos para aplicar la tecnología y sacar el mejor beneficio posible. ¿Cuál es la clave?

La tecnología es un dinamizador del cambio en las organizaciones. Hay que adaptar los modelos de trabajo a las circunstancias cambiantes a lo largo del tiempo y tomar cura de las entidades para que se mantengan relevantes dentro de sus entornos. Desde mi experiencia, los modelos de gobierno de la tecnología han experimentado cambios de forma continua durante estos 30 años. Es por eso que hay que reflexionar incluso las pequeñas decisiones que a menudo se toman sin ser conscientes de las consecuencias que tendrán el día siguiente.

“La tecnología es un dinamizador del cambio en las organizaciones, hace falta adaptar los modelos de trabajo a las circunstancias.”

 

De todos los proyectos en los que has colaborado, ¿cuál recuerdas que tuviera más éxito? ¿Cuáles fueron sus repercusiones?

La Generalitat ha estado capaz de llevar a cabo muchos proyectos de éxito en en cuanto a tecnología, haciendo frente a grandes retos gracias al modelo de gobierno de las TIC; que ha permitido que las tecnologías sean útiles para la Administración. En este sentido, el modelo permite proveer servicios de calidad, favorecer la externalización y buena gestión de los contratos, responder a crisis a partir de soluciones TIC que permiten hacer más eficientes los recursos, adaptar la tecnología a las necesidades cambiantes, etc.

 

¿Cómo viviste el proceso de transformación digital durante la pandemia? Con qué obstáculos os encontrasteis?

La pandemia exigió que nos adaptáramos a una nueva realidad. Se tuvo que hacer frente a retos completamente inesperados. Por ejemplo, ofreciendo soluciones de movilidad a través de la implantación del teletrabajo a gran escala y ayudante a los sanitarios a adaptarse a una nueva manera de trabajar en condiciones críticas. El CTTI hizo uso de los instrumentos tecnológicos a nuestro alcance para contribuir en la lucha contra la pandemia. Se demostró un golpe más que la tecnología es un buen  driver para adaptarse en cada momento ante la necesidad. 

 

¿Qué ha supuesto por tú recibir la Mención honorífica de la 19.ª Festibity como reconocimiento a tu trayectoria?

Representa una satisfacción personal, pero me lo tomo como un reconocimiento hacia los centenares de personas con quienes he tenido el placer de convivir profesionalmente dentro de la Generalitat en el mundo de las TIC. Desde aquel gran equipo que me acogió al inicio de mi carrera en un proyecto tecnológico alentador al servicio de una Administración moderna, hasta los que hoy me acogen para poder seguir dando respuesta a este cometido. Es un camino de 40 años donde siempre he tenido ilusión de ser.

 

¿Cuáles consideras que han sido los hitos de tu carrera profesional? ¿De que te sientes más satisfecho?

Me satisface haber estado capaz de incorporarme, desde mi perfil industrial, en un entorno informático de telecomunicaciones para acabar aconteciendo especialista en modelos organizativos y de gestión. También el hecho de haber sabido aplicar las enseñanzas de cada momento para cambiar el escenario TIC del Gobierno. La mayor satisfacción personal ha estado poder trabajar durante 40 años en la Generalitat de Cataluña, al sector Público.

 

¿Cómo ves el futuro del sector tecnológico?

Cargado de retos. Hay que abrir mentalidades, puesto que si el sector TIC es incapaz de modernizarse de acuerdo con las necesidades del mañana, desaparecerá. Falta una transformación a gran escala digital, teniendo en cuenta ámbitos como las disciplinas sociales, de entendimiento, de aportación de valor, de gobernanza, del uso de la información... Acontecer multidisciplinarios será clave para dar respuesta a los escenarios de futuro.

“Falta una transformación a gran escala digital, teniendo en cuenta ámbitos multidisciplinarios para dar respuesta a los escenarios de futuro.”Comparteix això:

20 de juny 2023

20a edició de la Festibity
20 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02