Created on Monday, 23 Jan 2023 12:26:56

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Miquel Soler és director general d'IPM a Espanya i Portugal amb més de 17 anys d'experiència amb la companyia en diferents departaments de direcció.

Graduat en enginyeria robòtica per la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

---

EL PODER DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ AL CREIXEMENT EMPRESARIAL

 

Empreses davant la inflació, amb incertesa i contra la seva competència. És l'aposta tecnològica la millor solució? Quins projectes poden posar-se en marxa per a créixer en l'actualitat?

Estem, sens dubte, davant una situació econòmica i social complexa, nosaltres mateixos com a organització, som molt conscients dels obstacles que haurem d'enfrontar les organitzacions aquest 2023, així com les eines a les quals recórrer, i la tecnologia és sens dubte un aliat clau.

Ara bé, a qui pot beneficiar en major mesura el desenvolupament tecnològic? A aquelles companyies, mitjanes o grans, que trien no quedar-se parades i opten per continuar avançant, per innovar, per invertir igual o més i per alçar la seva estratègia a un panorama més elaborat. Per descomptat, un panorama lligat a la innovació en un entorn digital.

La transformació tecnològica porta sent un terme estrela des de fa uns anys i, segons demostren les xifres, l'actiu de major impuls dels negocis a futur. De fet, segons les últimes dades del sector, les empreses que han apostat per la computació al Cloud estan triplicant els seus beneficis i més del 80% afirmen haver accelerat els seus terminis i gestions. 

Però, més enllà dels recursos i les eines que fan possible els projectes, és l'equip humà que el desenvolupa el que realment genera grans beneficis, una aposta per la tecnologia de manera holística dins de la pròpia organització. Així, establir solucions de ciberseguretat, introduir sistemes que automatitzen les càrregues de treball i l'emmagatzematge de dades o posar en marxa estratègies de modernització d'aplicacions són alguns projectes que considere imprescindibles. Sobretot, per a les companyies que vulguin continuar sent rellevants i competir en el seu sector o que pensen a externalitzar el seu negoci a mercats internacionals.

“Les empreses que han apostat per la computació al Cloud estan triplicant els seus beneficis i més del 80% afirmen haver accelerat els seus terminis i gestions.”

 

Però com justificar la inversió quan l'aposta de moltes organitzacions és mantindre els costos a ratlla?

No podem ignorar l'entorn econòmic en el qual ens estem movent. Com en tot moment de crisi, la incertesa provoca que els equips directius estableixin mesures fermes per a mantindre el benefici econòmic i el benestar de la seva empresa. No obstant això, penso que és moment de valorar la situació amb un ull crític i albirar, així, una sort de “balança entre l'oportunitat i el risc”. Considero que la tecnologia és un actiu important amb un reporte de beneficis suficient com perquè continue sent un àmbit on no retallar. 

Podem veure-ho, com esmentava abans, amb la ciberseguretat. Pot ser que invertir en solucions de seguretat es consideri un desemborsament elevat quan, com ara, existeix una inflació en el mercat que obligui a avaluar amb lupa cada despesa, però val la pena no fer-ho i arriscar-se a pagar el doble si la nostra companyia és ciber atacada i la nostra cadena de subministrament paralitzada?

 

Unit a la pregunta anterior, entenem que invertir en tecnologia no sols és un encert, sinó que és imprescindible, però podem esperar beneficis visibles a curt termini?

Les empreses que rebutgin invertir en tecnologia de cara a 2025, independentment de la grandària del seu negoci i del sector al qual formen part, estaran retardant l'inevitable i perdent competitivitat i grans oportunitats de negoci.

I, encara que la inversió en solucions TIC ha d'entendre's com una carrera de fons, els resultats poden començar a notar-se des del primer dia. Normalment, per a dur a terme un projecte eficient, a IPM desenvolupem un anàlisi inicial on determinem bretxes, punts d'inflexió o sistemes que poden millorar-se. Després, valorem quina és la millor estratègia dins del porfoli de serveis i, llavors, operem, això assegura una major efectivitat i òbviament el poder obtindre beneficis en menor temps.

Com a exemple, mitjançant les nostres solucions d'hibridació en el núvol i la integració dels centres de dades en l'entorn Cloud, els nostres clients disposen d'infraestructures segures, uniformes i accessibles des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment. Únicament amb aquest senzill pas ja podem fer que una empresa permeti treballar en remot als seus empleats i afavoreixi l'agilitat, la flexibilitat, la conciliació o el treball col·laboratiu de manera segura, sense incidents i amb valor afegit per a l'equip humà, no solament al departament TIC.

“Els nostres clients disposen d'infraestructures segures, uniformes i accesibles des de qualsevol dispositiu. Això permet que una empresa permeti treballar en remot i afavoreixi l'agilitat i la flexibilitat.”

 

Podries donar-nos exemples clars on la tecnologia s'hagi postulat com un diferenciador d'èxit?

A IPM treballem amb mitjanes i grans empreses que, independentment de la indústria a la qual pertanyen, decideixen invertir en la seva millora tecnològica a través de projectes a mesura, en funció dels seus objectius i el seu nivell de digitalització. 

Cada projecte té objectius diferents, però és cert que veiem recurrentment tres principals àrees on posen molt focus per a crear aquest valor addicional: optimització de recursos i costs, acceleració i adaptació del negoci i per descomptat, talent.

En el nostre cas, hem tingut el plaer d'implementar projectes on realment aquestes tres àrees s'han vist millorades i elevades al nivell que el client ens sol·licitava.

Un exemple són els serveis gestionats que apliquem al costat de la Societat Informàtica del Govern Basc. En aquest projecte i gràcies a una col·laboració activa entre partner i client hem optimitzat processos i sistemes i reduït costos a nivell d'equip (quanta més automatització, menys error humà), eliminant així les tasques de baix valor que ocupen un temps molt rellevant. Això ens ha permés centrar-nos en tasques de valor afegit, enfocant el talent dels especialistes i eliminant de la seua rutina tot el treball tediós que pot programar-se i realitzar-se de manera autònoma. Clar exemple de millora de costos i processos, generació d'un ambient més positiu entre el talent intern i acceleració de negoci. 

En conjunt, tots els nostres clients busquen poder focalitzar-se en el que veritablement és clau per a ells i que les TIC siguin un facilitador per a la seva empresa, IPM està aquí per a ajudar-los i acompanyar-los en el procés.

“L'optimització de recursos i costs, acceleració, adaptació del negoci i talent, són les principals àrees de valor adicional TI.”

 

Què hauríem d'analitzar abans de seleccionar els nostres col·laboradors tecnològics?

Sense lloc a dubte i responent com a professional al capdavant d'una empresa proveïdora de TI, l'especialització és l'actiu més important que podem aportar als clients. Per això, tenim clar que la nostra estratègia, està marcada pel desenvolupament de serveis Cloud, les estratègies de ciberseguretat i l'automatització, tot això de la mà dels fabricants més rellevants en cadascuna de les àrees com poden ser: VMware, Microsoft, Google, AWS, Trend Micro o Dell Technologies. Prova d'això són les aliances que mantenim amb Dell Technologies dels qui som l'empresa més certificada a nivell mundial, VMware, per als qui som l'única companyia TU de la Península Ibèrica a haver aconseguit els seus 6 Màster Service Competencies o Microsoft de qui som Azure Gold Partner gràcies als nostres grans projectes no sols a IPM sinó també a Ricoh com a Grup.

Però més enllà de titulars i títols, el punt més important que ha de considerar una companyia que vol impulsar-se en l'actualitat a través de la tecnologia és, com en qualsevol situació, valorar si es tracta d'un equip en el qual pugui confiar i treballar de manera còmoda. Tenim la sort de treballar al costat de clients que confien en nosaltres i amb els quals generem relacions pròximes, aixpo ens permet ser un partner que acompanya, que entén la realitat de cada clients i que aposta per un camí de creixement conjunt.

 

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Miquel Soler es director general de IPM en España y Portugal con más de 17 años de experiencia con la compañía en diferentes departamentos de dirección. 

Graduado en ingeniería robótica por la Universidad Politécnica de Cataluña.

 

---

EL PODER DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

 

Empresas frente la inflación, en incertidumbre y contra su competencia. ¿Es la apuesta tecnológica la mejor solución? ¿Qué proyectos pueden ponerse en marcha para crecer en la actualidad?

Estamos, sin duda, ante una situación económica y social compleja, nosotros mismos como organización, somos muy conscientes de los obstáculos que vamos a tener que afrontar las organizaciones este 2023, así como las herramientas a las que recurrir, y la tecnología es sin duda un aliado clave.

Ahora bien, ¿a quién puede beneficiar en mayor medida el desarrollo tecnológico? A aquellas compañías, medianas o grandes, que elijan no quedarse paradas y opten por seguir avanzando, por innovar, por invertir igual o más y por alzar su estrategia a un panorama más elaborado. Por supuesto, un panorama ligado a la innovación en un entorno digital.

La transformación tecnológica lleva siendo un término estrella desde hace unos años y, según demuestran las cifras, el activo de mayor impulso de los negocios a futuro. De hecho, según los últimos datos del sector, las empresas que han apostado por la computación Cloud están triplicando sus beneficios y más del 80% afirman haber acelerado sus plazos y gestiones.

Pero, más allá de los recursos y las herramientas que hacen posible los proyectos, es el equipo humano que lo desarrolla lo que realmente genera grandes beneficios, una apuesta por la tecnología de forma holística dentro de la propia organización. Así, establecer soluciones de ciberseguridad, introducir sistemas que automaticen las cargas de trabajo y el almacenamiento de datos o poner en marcha estrategias de modernización de aplicaciones son algunos proyectos que considero imprescindibles. Sobre todo, para las compañías que quieran seguir siendo relevantes y competir en su sector o que piensen en externalizar su negocio a mercados internacionales.

“Las empresas que han apostado por la computación Cloud están triplicando sus beneficios y más del 80% afirman haber acelerado sus plazos y gestiones.”

 

Pero, ¿cómo justificar la inversión cuando la apuesta de muchas organizaciones es mantener los costes a raya?

No podemos ignorar el entorno económico en el que nos estamos moviendo. Como en todo momento de crisis, la incertidumbre provoca que los equipos directivos establezcan medidas firmes para mantener el beneficio económico y el bienestar de su empresa. Sin embargo, pienso que es momento de valorar la situación con un ojo crítico y vislumbrar, así, una suerte de “balanza entre la oportunidad y el riesgo”. Considero que la tecnología es un activo importante con un reporte de beneficios suficiente como para que siga siendo un ámbito donde no recortar.

Podemos verlo, como mencionaba antes, con la ciberseguridad. Puede que invertir en soluciones de seguridad se considere un desembolso elevado cuando, como ahora, existe una inflación en el mercado que obligue a evaluar con lupa cada gasto, pero ¿merece la pena no hacerlo y arriesgarse a pagar el doble si nuestra compañía es ciber atacada y nuestra cadena de suministro paralizada?

 

Unido a la pregunta anterior, entendemos que invertir en tecnología no solo es un acierto, sino que es imprescindible, pero ¿podemos esperar beneficios visibles a corto plazo?

Las empresas que rechacen invertir en tecnología de cara a 2025, independientemente del tamaño de su negocio y del sector al que pertenezcan, estarán retrasando lo inevitable y perdiendo competitividad y grandes oportunidades de negocio.

Y, aunque la inversión en soluciones TI debe entenderse como una carrera de fondo, los resultados pueden empezar a notarse desde el primer día. Normalmente, para llevar a cabo un proyecto eficiente, en IPM desarrollamos un análisis inicial donde determinamos brechas, puntos de inflexión o sistemas que pueden mejorarse. Después, valoramos cuáles es la mejor estrategia dentro del porfolio de servicios y, entonces, operamos, ello asegura una mayor efectividad y obviamente el poder obtener beneficios en menor tiempo.

Como ejemplo, mediante nuestras soluciones de hibridación en la nube y la integración de los centros de datos en el entorno Cloud, nuestros clientes disponen de infraestructuras seguras, uniformes y accesibles desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Únicamente con este sencillo paso ya podríamos hacer que una empresa permita trabajar en remoto a sus empleados y favorezca la agilidad, la flexibilidad, la conciliación o el trabajo colaborativo de forma segura, sin incidentes y con valor añadido para el equipo humano, no solo el departamento de TI.  

“Nuestros clientes disponen de infraestructuras seguras, uniformes y accesibles desde cualquier dispositivo. Esto permite que una empresa permita trabajar en remoto y favorezca agilidad y flexibilidad.”

 

¿Podrías darme ejemplos claros donde la tecnología se haya postulado como un diferenciador de éxito?

En IPM trabajamos con medianas y grandes empresas que, independientemente de la industria a la que pertenecen, deciden invertir en su mejora tecnológica a través de proyectos a medida, en función de sus objetivos y su nivel de digitalización.

Cada proyecto tiene objetivos distintos, pero es cierto que vemos recurrentemente tres principales áreas donde ponen mucho foco para crear ese valor adicional: optimización de recursos y costes, aceleración y adaptación del negocio y por supuesto, talento.

En nuestro caso, hemos tenido el placer de implementar proyectos donde realmente estas tres áreas se han visto mejoradas y elevadas al nivel que el cliente nos solicitaba.

Un ejemplo son los servicios gestionados que aplicamos junto a la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE). En este proyecto y gracias a una colaboración activa entre partner y cliente hemos optimizado procesos y sistemas y reducido costes a nivel de equipo (cuanta más automatización, menos error humano), eliminando así las tareas de bajo valor que ocupan un tiempo muy relevante en EJIE. Ello nos ha permitido centrarnos en tareas de valor añadido, enfocando el talento de los especialistas y eliminando de su rutina todo el trabajo tedioso que puede programarse y realizarse de forma autónoma. Claro ejemplo de mejora de costes y procesos, generación de un ambiente más positivo entre el talento interno y aceleración de negocio.

En conjunto, todos nuestros clientes buscan poder focalizarse en lo que verdaderamente es clave para ellos y que la IT sea un facilitador para su empresa, IPM esta ahí para ayudarles y acompañarlos en el proceso.

“Optimización de recursos y costes, aceleración, adaptación del negocio y talento son las principales áreas de valor adicional TI.”

 

¿Qué deberíamos analizar antes de seleccionar nuestros colaboradores tecnológicos?

Sin lugar a duda y respondiendo como profesional al frente de una empresa proveedora de TI, la especialización es el activo más importante que podemos aportar a los clientes. Por eso, tenemos claro que nuestra estrategia, está marcada por el desarrollo de servicios Cloud, las estrategias de ciberseguridad y la automatización, todo ello de la mano de los fabricantes más relevantes en cada una de las áreas como pueden ser: VMware, Microsoft, Google, AWS, Trend Micro o Dell Technologies. Prueba de ello son las alianzas que mantenemos con Dell Technologies de quienes somos la empresa más certificada a nivel mundial, VMware, para quienes somos la única compañía TI de la Península Ibérica en haber logrado sus 6 Master Service Competencies o Microsoft de quien somos Azure Gold Partner gracias a nuestros grandes proyectos no solo en IPM sino también en Ricoh como Grupo.

Pero más allá de titulares y títulos, el punto más importante que debe considerar una compañía que quiere impulsarse en la actualidad a través de la tecnología es, como en cualquier situación, valorar si se trata de un equipo en el que pueda confiar y trabajar de forma cómoda. Tenemos la suerte de trabajar junto a clientes que confían en nosotros y con los que generamos relaciones cercanas, lo nos permite ser un partner que acompaña, que entiende la realidad de cada clientes y que apuesta por un camino de crecimiento conjunto.

 Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02