Created on Monday, 30 Jan 2023 10:35:02

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Paco Rodríguez, Enginyer Superior en Telecomunicacions, a la Universitat Politècnica de Barcelona, és l’actual Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona. Va ser Director de Ciutats Intel·ligents i Telecomunicacions, des d’on va impulsar nous models per convertir la ciutat de Barcelona en referent mundial d’innovació i sostenibilitat.

Responsable de la posada en marxa del Barcelona WIFI i accés gratuït a internet per a la ciutadania. Durant la seva carrera professional, com a Director de Telecomunicacions, va portar a terme el disseny i implantació de la Xarxa Corporativa de Banda Ampla de l’Ajuntament de Barcelona.

 

---

Barcelona es considera un dels models de referència en els àmbits TIC. Què creus que s’hauria de millorar per continuar així?

Crec que quan revises el que fem amb mirada crítica sempre apareixen aspectes a millorar. Al final, com a gerent de l’IMI, l’organització responsable dels Sistemes d’Informació Corporatius de l’Ajuntament amb una obligada orientació al servei, la millora contínua és un dels elements que haurien d’estar escrit amb tinta indeleble entre els nostres objectius.

Existeixen, però aspectes de caràcter estratègic que cal abordar en el curt termini per a mantenir aquest lideratge. Destacaria un canvi que considero estem obligats a fer totes les organitzacions siguin públiques i privades: es tracta del model de gestió de les Tecnologies de la Informació.

Aquest canvi radica principalment en aconseguir la vinculació entre les persones usuàries dels nostres serveis, que, en el nostre cas, són principalment les treballadores de l’Ajuntament.

Queda enrere aquella marcada separació entre el mon IT i el negoci que a més venia afavorida per les metodologies tradicionals de desenvolupament de solucions. Ara, en un entorn d’acceleració extrema de la digitalització, especialment des de la pandèmia, és imprescindible aquesta generació d’equips mixtes amb convivència permanent com a element clau per a garantir la identificació d’oportunitats, per aportar valor mitjançant la tecnologia i per facilitar la complicitat i un llenguatge comú en el desenvolupament dels projectes. Això implica reformular el model de relació, amb l’establiment d’equips aglutinadors de competències de diferent índole i, fins i tot, les estructures internes dels entorns TI.

 

La ciutat també és referència en Smart Cities. Què en remarcaries?

Treballem amb aquest concepte des d’abans de 2010, data en la qual va tenir lloc el primer congrés a la ciutat. Al meu entendre, tractar que les nostres ciutats siguin intel·ligents és treballar per garantir principalment una qualitat de vida pels seus habitants i també pels que ens visiten. Això crec que és, en essència i des de sempre, la principal finalitat dels Ajuntaments: vetllar per les persones especialment les que més ho necessiten, assegurar serveis públics de qualitat, garantir entorns segurs i de convivència, tenir una mobilitat sostenible i que preservi la qualitat mediambiental,..

Per descomptat en tot això ja es treballava abans. El fet diferenciador és l’aparició d’unes tecnologies que haurien de facilitar la consecució de tots aquests objectius. Per a mi, la intel·ligència radica en com s’apliquen més que en el fet de digitalitzar. Penso que si Barcelona es manté com a ciutat de referència és per dos elements principals:

L’existència a l’Ajuntament d’un equip de professionals de gran talent, amb una enorme vocació de servei i inqüestionable experiència en la gestió d’aquest complex ecosistema que conforma la ciutat, i, la capacitat de combinar aquest coneixement amb la tecnologia, en companyia de l’IMI, per fer front als nous reptes. Junts som capaços d’identificar i aplicar de manera raonada i proporcionada les noves solucions que aporta la tecnologia en qualsevol de les seves disciplines: robòtica, sensorització, analítica de dades, etc.

“Gestionar les nostres ciutats perquè siguin intel·ligents és treballar per garantir qualitat de vida pels seus habitants i pels que ens visiten.”

 

Smart City aglutina un conjunt de disciplines que han anat canviant en el temps.

Actualment, l’IMI està col·laborant en algun projecte europeu destacat?

Precisament la participació de l’IMI en projectes europeus és un dels mètodes on ens recolzem per explorar noves solucions que poden ser aplicables a la gestió de la ciutat a mitjà termini. Tant és així que en els últims 4 anys hem participat, amb diferents rols, en un total de 14 projectes de diversa tipologia.

Bona part dels desenvolupats s’ocupen de trobar solucions en l’entorn de la Mobilitat Urbana i a la interacció vehicle infraestructura. Per esmentar un parell en concret podria fer referència a dos projectes: CELESTE, en el que es treballa a trobar fórmules per analitzar i modificar dinàmicament  els actuals límits de velocitat per augmentar la seguretat als ciutadans i reduir la contaminació, o el projecte PLEDGER, que té per objectiu continuar millorant la seguretat de les persones vianants vulnerables, com poden ser les persones a peu o les que tenen un vehicle de mobilitat personal com la bicicleta o el patinet elèctric.

Aquests dos projectes fan un ús intensiu de tecnologies de sensorització, comunicacions o edge computing i ens permetran treure conclusions per l’aplicació en el futur de manera efectiva i, com dèiem, intel·ligent de noves solucions que ens ajudin a continuar fent de Barcelona una ciutat amb una excel·lent qualitat de vida.  

“La participació de l'IMI en projectes europeus és un dels mètodes on ens recolzem per explorar noves solucions aplicables a la gestió de la ciutat.”

 

L’any 2021 es va llançar l’aplicació “Barcelona a la butxaca”, que ofereix els serveis principals per a la ciutadania. Què ens podries explicar d’ella?

Barcelona a la butxaca neix amb la principal vocació de simplificar i fer més fàcil al ciutadà l’accés als diferents serveis que ofereix l’Ajuntament ha fet accessibles a través de telèfons intel·ligents.

Certament, el catàleg de serveis que s’havien desenvolupat havia crescut de tal manera que calia ordenar la nostra oferta i vam crear aquesta solució que aglutinés i fes molt intuïtiva la possibilitat d’accedir als tràmits municipals, conèixer el nostre catàleg d’APPS o accedir a informació de servei de la ciutat com l’agenda d’esdeveniments.

 

Quins efectes creus que ha portat aquesta aplicació a la societat de la ciutat?

Aquesta aplicació és un clar exemple de l’esforç municipal en el seu objectiu d’anar millorant l’experiència d’usuari quan es relaciona amb nosaltres, la qual cosa representa tot un repte per un entorn com el nostre en el qual sovint trobem una forta influencia normativa, amb llenguatge molt tècnic, especialment en l’entorn de la tramitació. Progressivament, anem resolent aquestes dificultats i el propòsit és continuar fent créixer el nombre de tràmits disponibles per aquest canal.

Paulatinament, l’aplicació es va consolidant, des de la seva creació  hem tingut 52 mil descàrregues i una bona valoració. Des d'aquí us animo que la baixeu des de qualsevol dels dos mercats (iOS o Android).

 

Quins beneficis creus que aporta la implementació de la RPA (Robotic Process Automation) en l’Administració? Quins problemes pot solucionar?

Si en algun lloc RPA té sentit és allà on els Procediments Administratius s’han desenvolupat més. Penso que difícilment trobarem un millor camp d’aplicació que en l’administració pública. A l’Ajuntament tenim un nombre molt elevat de procediments catalogats i això dona peu a dues reflexions: la primera és que hi ha camp de millora per reduir el nombre, i en això s’aplica el conjunt de projectes que formen part de Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament. La segona és que molts dels RPA poden contribuir de manera més que rellevant amb un bon nombre de beneficis com: la reducció del temps que es necessita per completar les activitats, alliberar les persones de tasques rutinàries per poder dedicar-les a activitats de més valor afegit, minimitzar l’error, sovint provocat pel propi factor humà derivat de tasques molt monòtones.

Els resultats que hem obtingut han estat francament sorprenents en les primeres implantacions, amb activitats que ham passat de fer-se fins a deu vegades més ràpidament. En qualsevol cas, com gairebé tot, RPA és una tècnica que requereix d’una certa habilitat en la seva aplicació. Crec que s’ha d’evitar la creença que serveix per a tot, torno a allò de l’aplicació intel·ligent de la tecnologia, sinó que cal seleccionar molt bé els procediments a robotitzar per evitar fallides en la seva implantació: procediments estables i amb un procés ben definit. És la clau!

 

Com repercutirà el desenvolupament de bases de dades i Big Data en l’administració pública?

Sovint sentim allò d'organitzacions "data driven", gestionades fent servir dades, i és una tendència en la qual no puc estar més d'acord. La possibilitat d'accés a la informació que proporcionen els mateixos sistemes d'informació de l'Ajuntament combinat amb altres fonts externes proporcionen una base de generació de coneixement fonamental, tant per la capacitat de fer projeccions a futur com per la presa de decisions a curt i mitjà termini.

L'Ajuntament, fruit d'aquesta reflexió, va crear fa ja sis anys una Oficina Municipal de Dades encarregada de facilitar i posar a disposició del conjunt de l'organització aquesta base de coneixement que avui en dia se sustenta sobre plataformes de desenvolupament propi que anomenem CityOS (Big Data) i Sentilo (Plataforma de captació de dades de sensors) que ens ajuda a posar informació a l'abast de l'Ajuntament pel govern de la ciutat.

“L'accés a la informació que proporciona el sistema de l'Ajuntament combinat amb altres fonts externes proporcionen una base de coneixement fonamental per a projeccions de futur i presa de decisions a curt termini.”

 

Al llarg de la teva trajectòria professional en l’administració pública, amb quins inconvenients t’has trobat  a l’hora de digitalitzar i optimitzar els seus serveis?

Abans dels reptes, crec que he de donar la visió positiva. Fa 32 anys que porto vinculat a l'IMI i a la digitalització de l'Ajuntament. De fet, he tingut la immensa sort de veure-la créixer durant tot aquest període i crec que he estat afortunat de caure en una organització amb un ADN caracteritzat per la seva inquietud en la millora dels serveis públics i que l'ha portat a ser la referència que hem comentat al llarg d'aquesta conversa. Tot això, ha estat resultat del treball de tots els col·lectius que ha conformat l'Ajuntament durant aquest període.

Reptes... diria que el marc normatiu en què treballa l'Institut no ho posa fàcil. Especialment en dos aspectes:

D'una banda, la captació i selecció de talent, resulta difícil de ser atractiu, especialment per a les noves generacions formades en tecnologia, a causa dels processos de selecció via concurs d'oposició propis del sector públic.

D'altra, la normativa vinculada a l'adquisició de béns i serveis per part de l'Administració, que introdueix demores entre la detecció d'una necessitat i la seva implantació, difícils d'encabir en un món que es mou cada vegada més ràpid.

En qualsevol cas, aquestes condicions de l'entorn les tenim plenament assumides i crec que amb el temps hem trobat fórmules que, si bé no arribem a superar del tot les dificultats, sí que ens permeten desenvolupar la nostra feina de manera força efectiva però mai suficient, d'acord amb la nostra permanent recerca de la millora contínua.

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Paco Rodríguez, Ingeniero Superior en Telecomunicaciones, en la Universidad Politècnica de Barcelona, es el actual Gerente del Instituto Municipal de Informática del Ajuntament de Barcelona. Fue Director de Ciudades Inteligentes y Telecomunicaciones, desde donde impulsó nuevos modelos para convertir la ciudad de Barcelona en referente mundial de innovación y sostenibilidad.

Responsable de la puesta en marcha del Barcelona WIFI y acceso gratuito a internet para la ciudadanía. Durante su carrera profesional, como Director de Telecomunicaciones, llevó a cabo el diseño e implantación de la Red Corporativa de Banda Ancha del Ayuntamiento de Barcelona.

 

---

Barcelona se considera uno de los modelos de referencia en los ámbitos TIC. ¿Qué crees que se tendría que mejorar para continuar así?

Creo que cuando revisas lo que hacemos con mirada crítica siempre aparecen aspectos a mejorar. Al final, como gerente del IMI, la organización responsable de los Sistemas de Información Corporativos del Ayuntamiento con una obligada orientación al servicio, la mejora continua es uno de los elementos que tendrían que estar escritos con tinta indeleble entre nuestros objetivos.

Existen aspectos de carácter estratégico que hay que abordar en el corto plazo para mantener este liderazgo. Destacaría un cambio que considero que estamos obligados a hacer todas las organizaciones sean públicas y privadas: se trata del modelo de gestión de las Tecnologías de la Información.

Este cambio radica principalmente al conseguir la vinculación entre las personas usuarias de nuestros servicios, que, en nuestro caso, son principalmente las trabajadoras del Ayuntamiento.

Queda atrás aquella marcada separación entre las IT y el negocio que además venía favorecida por las metodologías tradicionales de desarrollo de soluciones. Ahora, en uno en torno a aceleración extrema de la digitalización, especialmente desde la pandemia, es imprescindible esta generación de equipos mixtas con convivencia permanente como elemento clave para garantizar la identificación de oportunidades, para aportar valor mediante la tecnología y para facilitar la complicidad y un lenguaje común en el desarrollo de los proyectos. Esto implica reformular el modelo de relación, con el establecimiento de equipos aglutinadores de competencias de diferente índole y, incluso, las estructuras internas de los entornos IT.

 

La ciudad también es referencia en Smart Cities. ¿Qué remarcarías?

Trabajamos con este concepto desde antes de 2010, fecha en la cual tuvo lugar el primer congreso de la ciudad. En mi opinión, tratar que nuestras ciudades sean inteligentes es trabajar para garantizar principalmente una calidad de vida de sus habitantes y también por los que nos visitan. Esto creo que es, en esencia y desde siempre, la principal finalidad de los Ayuntamientos: velar por las personas especialmente las que más lo necesitan, asegurar servicios públicos de calidad, garantizar entornos seguros y de convivencia, tener una movilidad sostenible y que preserve la calidad medioambiental...

Por supuesto en todo esto ya se trabajaba antes. El hecho diferenciador es la aparición de unas tecnologías que han de facilitar la consecución de todos estos objetivos. Para mí, la inteligencia radica en cómo se aplican más que en el hecho de digitalizar. Pienso que si Barcelona se mantiene como ciudad de referencia es por dos elementos principales:

La existencia en el Ayuntamiento de un equipo de profesionales de gran talento, con una enorme vocación de servicio e incuestionable experiencia en la gestión de este complejo ecosistema que conforma la ciudad

La capacidad de combinar este conocimiento con la tecnología, en compañía del IMI, para hacer frente a los nuevos retos. Juntos somos capaces de identificar y aplicar de manera razonada y proporcionada las nuevas soluciones que aporta la tecnología en cualquier de sus disciplinas: robótica, sensorización, analítica de datos, etc.

“Gestionar nuestras ciudades para que sean inteligentes es trabajar para garantizar calidad de vida de sus habitantes y de quienes nos visitan.”

 

Smart City agrutina un conjunto de disciplinas que han ido cambiando en el tiempo.

Actualmente, ¿el IMI está colaborando en algún proyecto europeo destacado?

Precisamente la participación del IMI en proyectos europeos es uno de los métodos donde nos apoyamos para explorar nuevas soluciones que pueden ser aplicables a la gestión de la ciudad a medio plazo. Tanto es así que en los últimos 4 años hemos participado, con diferentes roles, en un total de 14 proyectos de diversa tipología.

Buena parte de los desarrollados se ocupan de encontrar soluciones en el entorno de la Movilidad Urbana y a la interacción vehículo infraestructura. Para mencionar un par en concreto podría hacer referencia a dos proyectos:

CELESTE, en el que se trabaja para encontrar fórmulas para analizar y modificar dinámicamente los actuales límites de velocidad para aumentar la seguridad en los ciudadanos y reducir la contaminación, o el proyecto PLEDGER, que tiene por objetivo continuar mejorando la seguridad de las personas peatones vulnerables, como pueden ser las personas a pie o las que tienen un vehículo de movilidad personal como la bicicleta o el patinete eléctrico.

Estos dos proyectos hacen un uso intensivo de tecnologías de sensorització, comunicaciones o edge computing y nos permitirán sacar conclusiones por la aplicación en el futuro de manera efectiva y, como decíamos, inteligente de nuevas soluciones que nos ayuden a continuar haciendo de Barcelona una ciudad con una excelente calidad de vida.

“La participación del IMI en proyectos europeos es uno de los métodos donde nos apoyamos para explorar nuevas soluciones aplicables a la gestión de la ciudad.”

 

El año 2021 se lanzó la aplicación “Barcelona a la butxaca”, que ofrece los servicios principales para la ciudadanía. ¿Qué nos podrías explicar de ella?

Barcelona a la butxaca nace con la principal vocación de simplificar y hacer más fácil al ciudadano el acceso a los diferentes servicios que ofrece el Ayuntamiento a través de smartphones.

Ciertamente, el catálogo de servicios que se habían desarrollado había crecido de tal manera que había que ordenar nuestra oferta y creamos esta solución que aglutinara e hiciera muy intuitiva la posibilidad de acceder a los trámites municipales, conocer nuestro catálogo de APPS o acceder a información de servicio de la ciudad como la agenda de acontecimientos.

 

¿Qué efectos crees que ha llevado esta aplicación a la sociedad de la ciudad?

Esta aplicación es un claro ejemplo del esfuerzo municipal en su objetivo de ir mejorando la experiencia de usuario cuando se relaciona con nosotros, lo cual representa todo un reto por un entorno como el nuestro en el cual a menudo encontramos una fuerte influencia normativa, con lenguaje muy técnico, especialmente en el entorno de la tramitación. Progresivamente, vamos resolviendo estas dificultades y el propósito es continuar haciendo crecer el número de trámites disponibles por este canal.

La aplicación se va consolidando, desde su creación hemos tenido 52 mil descargas y una buena valoración. Desde aquí os animo que la bajáis desde cualquier de los dos mercados (iOS o Android).

 

¿Qué beneficios crees que aporta la implementación de la RPA (Robotic Process Automation) en la Administración? ¿Qué problemas puede solucionar?

Si en algún lugar RPA tiene sentido es allá donde los Procedimientos Administrativos se han desarrollado más. Pienso que difícilmente encontraremos un mejor campo de aplicación que en la administración pública. En el Ayuntamiento tenemos un número muy elevado de procedimientos catalogados y esto da pie a dos reflexiones: la primera es que hay campo de mejora para reducir el número, y en esto se aplica el conjunto de proyectos que forman parte de Plan de Transformación Digital del Ayuntamiento. La segunda es que muchos de los RPA pueden contribuir de manera más que relevando con un buen número de beneficios: reducción del tiempo que se necesita para completar las actividades, liberar las personas de tareas rutinarias para poder dedicarlas a actividades de más valor añadido, y, minimizar el error, a menudo provocado por el propio factor humano derivado de tareas muy monótonas.

Los resultados que hemos obtenido han estado francamente sorprendentes en las primeras implantaciones, con actividades que anzuelo pasado de hacerse hasta diez veces más rápidamente. En cualquier caso, como casi todo, RPA es una técnica que requiere de cierta habilidad en su aplicación. Creo que se tiene que evitar la creencia que sirve para todo, vuelvo a aquello de la aplicación inteligente de la tecnología, sino que hay que seleccionar muy bien los procedimientos a robotizar para evitar falladas en su implantación: procedimientos estables y con un proceso muy definido. ¡Es la clave!

 

¿Cómo repercutirá el desarrollo de bases de datos y Big Fecha en la administración pública?

A menudo sentimos aquello de organizaciones "data driven", gestionadas usando datos, y es una tendencia en la cual no puedo estar más de acuerdo. La posibilidad de acceso a la información que proporcionan los mismos sistemas de información del Ayuntamiento combinado con otras fuentes externas proporcionan una base de generación de conocimiento fundamental, tanto por la capacidad de hacer proyecciones a futuro como por la toma de decisiones a corto y mediano plazo.

El Ayuntamiento, fruto de esta reflexión, creó hace ya seis años una Oficina Municipal de Datos encargada de facilitar y poner a disposición del conjunto de la organización esta base de conocimiento que hoy en día se sustenta sobre plataformas de desarrollo propio que denominamos CityOS (Big Data) y Sentilo (Plataforma de captación de datos de sensores) que nos ayuda a poner información al alcance del Ayuntamiento por el gobierno de la ciudad.

“El acceso a la información que proporciona el sistema del Ayuntamiento combinado con otras fuentes externas proporcionan una base de conocimiento fundamental para proyecciones de futuro y toma de decisiones a corto plazo.”

 

A lo largo de tu trayectoria profesional en la administración pública, ¿con qué inconvenientes te has encontrado a la hora de digitalizar y optimizar sus servicios?

Antes de los retos, creo que tengo que dar la visión positiva. Hace 32 años que llevo vinculado al IMI y a la digitalización del Ayuntamiento. De hecho, he tenido la inmensa suerte de verlo crecer durante todo este periodo y creo que he estado afortunado de caer en una organización con un ADN caracterizado por su inquietud en la mejora de los servicios públicos y que lo ha llevado a ser la referencia que hemos comentado a lo largo de esta conversación. Todo esto, ha sido resultado del trabajo de todos los colectivos que ha conformado el Ayuntamiento durante este periodo.

Retos... diría que el marco normativo en que trabaja el Instituto no lo pone fácil. Especialmente en dos aspectos:

Por un lado, la captación y selección de talento, resulta difícil de ser atractivo, especialmente para las nuevas generaciones formadas en tecnología, a causa de los procesos de selección vía concurso de oposición propios del sector público.

De otra, la normativa vinculada a la adquisición de bienes y servicios por parte de la Administración, que introduce demoras entre la detección de una necesidad y su implantación, difíciles de meter en un mundo que se mueve cada vez más rápido.

En cualquier caso, estas condiciones del entorno las tenemos plenamente asumidas y creo que con el tiempo hemos encontrado fórmulas que, si bien no llegamos a superar del todo las dificultades, sí que nos permiten desarrollar nuestro trabajo de manera bastante efectiva pero nunca suficiente, de acuerdo con nuestra permanente investigación de la mejora continua.Comparteix això:

20 de juny 2023

20a edició de la Festibity
20 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02