Created on Monday, 27 Feb 2023 12:20:47

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Mireia Ollé, enginyera informàtica per la Univeristat Politècnica de Catalunya, i actual directora de comptes a Kyndryl Catalunya, ha estat escollida com a nova presidenta de FIB Alumni, l’associació d’Antics Alumnes de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, un referent a la societat TIC.

Amb més de 30 anys d’experiència en el sector de les TIC, l’enginyera ha estat vinculada a l’aportació de valor i d’innovació tecnològica al sector privat, i inicia aquesta nova etapa amb el propòsit de consolidar i donar continuïtat al projecte de FIB Alumni.

 

---

Com a nova presidenta de FIB Alumni, quins són els teus principals objectius a impulsar?

Tenim el propòsit d'unir en aquesta nova etapa l'experiència de persones que ja porten anys formant part de la Junta, amb la de noves persones rellevants per a fer realitat el projecte de potencial la FIB Alumni, participant activament.

Els nostres tres principals objectius són: potenciar la relació entre els socis, ser referents i motor d’influència al món TIC, tant en l’àmbit privat com públic, i promoure els estudis d’informàtica a les noves generacions.

“Volem potenciar la relació entre socis, ser referents TIC i promoure els estudis d'informàtica.”

 

Què destacaries de les persones que formen part del nou equip?

Aquest nou equip aporta l’experiència, la professionalitat  emprenedoria i innovació, integració i paritat de gènere. Així com la transversalitat, el diàleg, el respecte per la feina heretada, preocupació pels aspectes ètics de la professió i la ciberseguretat. Tot això, encarat al futur i als altres col·lectius TIC, la Universitat, les Administracions Públiques, i també, a la gran, mitjana i petita empresa.

 

Parleu d’aportar valor en les tres revolucions que està vivint el món: la tecnològica, femenina i mediambiental.

Els professionals TIC hem d'estar preparats per donar respostes àgils, solucions innovadores, eficients i sostenibles per ser el motor d'aquesta revolució. Els professionals en Informàtica, juntament amb altres professions, com per exemple: enginyers de telecomunicacions, industrials, camins, agrònoms, arquitectes, metges, biòlegs, etc, degudament alineats i coordinats, serem els qui formarem el nou escenari industrial, social i econòmic del futur.

“Els professionals TIC hem d'estar preparats per donar respostes àgils i solucions innovadores per a aquesta revolució.”

 

FIB Alumni té per objectiu ser un lloc de trobada i networking. Quines propostes de valor teniu pels antics alumnes de la FIB?

FIB Alumni és una xarxa molt potent, i ho hem d’aprofitar. Ens hem de donar suport entre nosaltres, així com al sector, i també donar més visibilitat dels estudis oferts per la Facultat d’Informàtica de Barcelona al talent femení.

Hi ha moltes maneres de fer-ho, des d’utilitzar eines com les xarxes socials, a l’organització d’actes tècnics i lúdics, per tal d’arribar a les noves generacions de talent. En relació amb les noves generacions, una dada, cada any comencen els estudis 500 nous alumnes a la FIB, uns 400 al Grau d’Enginyer Informàtic, 50 al grau d’Enginyer de Dades i 50 al grau d’Enginyer IA. Des de l’equip de la Junta pensem que és molt important connectar entre generacions, i FIB Alumni és una oportunitat.

També ens agradaria fer visibles projectes locals i internacionals, on estudiants de la FIB hi participem tant des de la Universitat i com des de l’empresa privada.

 

L’associació fa més de 22 anys que existeix. Quins principals avantatges hi ha?

FIB Alumni té la voluntat de ser un referent a la societat en els temes relacionats amb les tecnologies de la informació, i ha demostrat ser una bona eina de contactes entre els professionals titulats sortits de la FIB, així com un punt de trobada entre persones amb les mateixes inquietuds professionals.

 

Les trobades TIC i seminaris FIB Alumni són activitats referents de l’associació, quin és l’objectiu?

D’una banda oferim als nostres socis un espai per a compartir informació de les noves tecnologies i innovacions, però sobretot durant aquestes trobades creem un espai de diàleg entre el ponent i els membres que hi assisteixen per compartir experiències i en definitiva ampliar la visió tecnològica.

 

El Club Festibity és un projecte part de FIB Alumni que ha anat creixent i evolucionant. Com valoreu continuar?

El Club Festibity ens dona a conèixer entre les empreses del sector i també a la societat. Això ens ajuda a complir el segon dels nostres objectius, ser un referent i motor d’influència en el món TIC, tant en l’àmbit privat com públic.

El club ofereix molts avantatges durant tot l’any en contacte amb els nostres partners, amb activitats exclusives, de networking, online, trobades sectorials, etc. A més a més, celebrem la Festibity, l’acte central de referència  i gran festa de les TIC.

Com a proposta nova, ens agradaria fer extensiu l’esdeveniment de la Festibity a les noves generacions. Volem ampliar l’acte principal, crear-ne un de paral·lel... Acostar-nos als joves. Aquest és un dels objectius per als quals treballarem fins a assolir-ho, amb la nova Junta.

“El Club Festibity ofereix molt avantatges durant tot l'any, i ens dona a conèixer entre les empreses del sector i també a la societat.”

 

En breus celebrarem la gran festa de les TIC, la 20a Festibity, el 20 de juny al Teatre Lliure. Què en destacaries? 

M’agradaria fer una reflexió i valorar la feina de totes les Juntes i presidents anteriors, gràcies als quals hem pogut tirar endavant 19 edicions, cadascuna més disruptiva. Tot això aconseguit amb imaginació, humanització de la tecnologia i entreteniment. Una feina de molts anys, que sense l’ajut dels nostres partners, no hagués estat possible.

Aquesta edició celebrarem els 20 anys de la creació de la Festibity, i per tant volem donar una visió 360º tant del passat com del futur, per tal de veure el paper que volem jugar tots els que formem part de l’ecosistema TIC en la revolució tecnològica que estem experimentant.

 

Com veus la situació actual del sector TIC? I el futur?

Tot un repte. Les TIC s’han consolidat com a peça clau en l’evolució d’aquest món en què vivim, ningú té dubte de com el poder de la tecnologia, l’anàlisi de dades, la intel·ligència artificial aplicada a diferents sectors: salut, empresa... ens ajuda a millorar la nostra qualitat de vida.

El repte real és fer-ho de forma sostenible, ètica, segura, humana i inclusiva. Saber com formar, mantenir i motivar tant als professionals actuals com a les noves generacions.

Tecnologia sí, però amb control i humanitat.

“Tecnologia sí, però amb control i humanitat.”

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Mireia Ollé, ingeniera informática por la Univeristat Politècnica de Cataluña, y actual directora de cuentas a Kyndryl Cataluña, ha sido escogida como nueva presidenta de FIB Alumni, la asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Informática de Barcelona, uno en lo referente a la sociedad TIC.

Con más de 30 años de experiencia en el sector de las TIC, la ingeniera ha sido vinculada a la aportación de valor y de innovación tecnológica al sector privado, e inicia esta nueva etapa con el propósito de consolidar y dar continuidad al proyecto de FIB Alumni.

 

---

Como nueva presidenta de FIB Alumni, ¿cuáles son tus principales objetivos a impulsar?

Tenemos el propósito de unir en esta nueva etapa la experiencia de personas que ya llevan años formando parte de la Junta, con la de nuevas personas relevantes para hacer realidad el proyecto de potencial la FIB Alumni, participando activamente.

Nuestros tres principales objetivos son: potenciar la relación entre los socios, ser referentes y motor de influencia en el mundo TIC, tanto en el ámbito privado como público, y promover los estudios de informática a las nuevas generaciones.

“Queremos potenciar la relación entre socios, ser referentes TIC y promover los estudios de informática.”

 

¿Qué destacarías de las personas que forman parte del nuevo equipo?

Este nuevo equipo aporta la experiencia, la profesionalidad emprendimiento e innovación, integración y paridad de género. Así como la transversalidad, el diálogo, el respeto por el trabajo heredado, preocupación por los aspectos éticos de la profesión y la ciberseguridad. Todo esto, encarado al futuro y a los otros colectivos TIC, la Universidad, las Administraciones Públicas, y también, a la grande, mediana y pequeña empresa.

 

Habláis de aportar valor en las tres revoluciones que está viviendo el mundo: la tecnológica, femenina y medioambiental.

Los profesionales TIC tenemos que estar preparados para dar respuestas ágiles, soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles para ser el motor de esta revolución. Los profesionales en Informática, junto con otras profesiones, como por ejemplo: ingenieros de telecomunicaciones, industriales, caminos, agrónomos, arquitectos, médicos, biólogos, etc, debidamente alineados y coordinados, seremos quienes formaremos el nuevo escenario industrial, social y económico del futuro.

“Los profesionales TIC tenemos que estar preparados para dar respuestas ágiles y soluciones innovadoras para esta revolución.”

 

FIB Alumni tiene por objetivo ser un lugar de encuentro y networking. ¿Qué propuestas de valor tenéis por los antiguos alumnos de la FIB?

FIB Alumni es una red muy potente, y lo tenemos que aprovechar. Nos tenemos que apoyar entre nosotros, así como al sector, y también dar más visibilidad de los estudios ofrecidos por la Facultad de Informática de Barcelona al talento femenino.

Hay muchas maneras de hacerlo, desde utilizar herramientas como las redes sociales, a la organización de actos técnicos y lúdicos, para llegar a las nuevas generaciones de talento. En relación con las nuevas generaciones, un dato, cada año empiezan los estudios 500 nuevos alumnos a la FIB, unos 400 al Grado de Ingeniero Informático, 50 al grado de Ingeniero de Datos y 50 al grado de Ingeniero IA. Desde el equipo de la Junta pensamos que es muy importante conectar entre generaciones, y FIB Alumni es una oportunidad.

También nos gustaría hacer visibles proyectos locales e internacionales, donde estudiantes de la FIB participamos tanto desde la Universidad y como desde la empresa privada.

 

La asociación hace más de 22 años que existe. ¿Qué principales ventajas hay?

FIB Alumni tiene la voluntad de ser uno en lo referente a la sociedad en los temas relacionados con las tecnologías de la información, y ha demostrado ser una buena herramienta de contactos entre los profesionales titulados salidos de la FIB, así como un punto de encuentro entre personas con las mismas inquietudes profesionales.

 

Los encuentros TIC y seminarios FIB Alumni son actividades referentes de la asociación, ¿cuál es el objetivo?

Por un lado ofrecemos a nuestros socios un espacio para compartir información de las nuevas tecnologías e innovaciones. Pero sobre todo, durante estos encuentros, creamos un espacio de diálogo entre el ponente y los miembros que asisten, para compartir experiencias y, en definitiva, ampliar la visión tecnológica.

 

El Club Festibity es un proyecto parte de FIB Alumni que ha ido creciente y evolucionando. ¿Cómo valoráis continuar?

El Club Festibity nos da a conocer entre las empresas del sector y también a la sociedad. Esto nos ayuda a cumplir el segundo de nuestros objetivos, ser un referente y motor de influencia en el mundo TIC, tanto en el ámbito privado como público.

El club ofrece muchas ventajas durante todo el año en contacto con nuestros partners, con actividades exclusivas, de networking, en línea, encuentros sectoriales, etc. Además, celebramos la Festibity, el acto central de referencia y gran fiesta de las TIC.

Como propuesta nueva, nos gustaría hacer extensivo el acontecimiento de la Festibity a las nuevas generaciones. Queremos ampliar el acto principal, crear uno de paralelo... Acercarnos a los jóvenes. Este es uno de los objetivos para los cuales trabajaremos hasta lograrlo, con la nueva Junta.

“El Club Festibity ofrece muchas ventajas durante todo el año, y nos da a conocer entre las empresas del sector y también en sociedad.”

 

En breves celebraremos la gran fiesta de las TIC, la 20.ª Festibity, el 20 de junio al Teatro Libre. Qué destacarías? 

Me gustaría hacer una reflexión y valorar el trabajo de todas las Juntas y presidentes anteriores, gracias a los cuales hemos podido salir adelante 19 ediciones, cada una más disruptiva. Todo esto conseguido con imaginación, humanización de la tecnología y entretenimiento. Un trabajo de muchos años, que sin la ayuda de nuestros partners, no hubiera estado posible.

Esta edición celebraremos los 20 años de la creación de la Festibity, y por tanto queremos dar una visión 360° tanto del pasado como del futuro, para ver el papel que queremos jugar todos los que formamos parte del ecosistema TIC en la revolución tecnológica que estamos experimentando.

 

Cómo ves la situación actual del sector TIC? Y el futuro?

Todo un reto. Las TIC se han consolidado como pieza clave en la evolución de este mundo en que vivimos, nadie tiene duda de como el poder de la tecnología, el análisis de datos, la inteligencia artificial aplicada a diferentes sectores: salud, empresa... nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida.

El reto real es hacerlo de forma sostenible, ética, segura, humana e inclusiva. Saber cómo formar, mantener y motivar tanto a los profesionales actuales como las nuevas generaciones. 

Tecnología sí, pero con control y humanidad.

“Tecnología sí, pero con control y humanidad.”

 Comparteix això:

17 de novembre de 2023

UPCTalk!

17 de novembre - Trobada exclusiva partners Prèmium amb el rector de la UPC!

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02