Created on Wednesday, 26 Apr 2023 13:00:45

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Luis Miguel Martín Montes, president del Consell de CIOs de Catalunya, ha cursat estudis superiors a IESE, ESADE i IE Business School formant-se com a professional en el sector de la Transformació Digital.

Compta amb més de 25 anys d’experiència en companyies líders multinacionals dels sectors de Gran Consum, Serveis i Consultoria. Luis Miguel ha ocupat càrrecs directius al Grup Damm, AUSAPE, Serunion i, actualment, exerceix com a CIO al Selenta Group.

---

Portes més de 4 anys com a president del Consell de CIOs de Catalunya. Quins són els principals objectius a impulsar en CIOs.cat?

CIOS.cat és una entitat adscrita al Col·legi d’Enginyeria Informàtica de Catalunya i tenia com un dels seus objectius potenciar la funció del CIO a les empreses. Els darrers anys la van fusionar amb el grup de whatsapp de CIOS, que tenia com a objectiu fundacional la col·laboració entre els membres d'aquesta professió.

Doncs d'aquests objectius fundacionals ja podeu imaginar quins són els nostres objectius principals: potenciar la figura del CIO a les empreses, col·laboració i aprenentatge continu entre nosaltres, apropar la tecnologia al món educatiu i a la societat per tractar de potenciar el talent tecnològic i ser una entitat de referència en l’ecosistema tecnològic català.

 

Quines habilitats creus que han de tenir els responsables TIC?

Els responsables TIC hem de ser professionals altament qualificats amb una combinació de competències tècniques, socials i de lideratge. Hem de garantir que la tecnologia de la informació de l'organització estigui alineada amb les necessitats del negoci i tenir sempre presents els objectius principals: increment d'ingressos, millora de l’eficiència en costos i reducció dels riscos del negoci.

Com principals habilitats podríem enumerar:

 • Coneixements tècnics: els responsables TIC hem de tenir una sòlida formació en tecnologia de la informació i noves tecnologies.
 • Capacitat d'adaptació: la tecnologia canvia constantment, de manera que els responsables TIC hauríem de ser capaços d'adaptar-nos ràpidament a les noves tecnologies i a les noves formes de treballar.
 • Capacitat de comunicació: els responsables TIC hem de ser capaços de comunicar-nos de forma clara i efectiva amb altres professionals i amb els usuaris de la tecnologia.
 • Capacitat de lideratge: hem de ser capaços de liderar i motivar els membres de l'equip per aconseguir els objectius de l'organització.
 • Visió estratègica: els responsables TIC també hauríem de ser capaços de pensar a llarg termini i dissenyar estratègies eficaces per millorar la tecnologia de la informació de l'organització.
 • Orientació als resultats: els responsables TIC a més hem de ser capaços de centrar-nos en els resultats i en l'eficàcia per garantir que la tecnologia de la informació contribueixi a l'èxit de l'organització.

"Hem de combinar competències tècniques, socials i de lideratge per garantir que la tecnologia estigui alineada amb les necessitats de negoci."

 

 

 

Quins són els principals reptes que enfronten els CIOs actualment?

 

Desgraciadament, the number one és la ciberseguretat, amb la creixent quantitat de dades i informació confidencial que es maneja, la seguretat informàtica és una preocupació constant per als CIOs. Hem de garantir que la companyia estigui protegida contra amenaces com el robatori de dades i atacs informàtics.

La transformació digital així com la necessitat de modernitzar i actualitzar la tecnologia de l'empresa per adaptar-se a un entorn digital està en constant evolució i és una tasca constant. Els CIOs hem de liderar aquesta transformació per assegurar que la tecnologia estigui al dia i s'adeqüi als canvis del mercat.

Un tercer repte i, potser el més important i complicat, és la gestió del talent. Els CIOs també hem de garantir que l'equip de TI estigui format per professionals ben preparats i capaços de gestionar la tecnologia de l'empresa. En aquests moments en què la manca de talent tecnològic (perfils STEM) és tan gran, aconseguir aquests professionals i fer atractiva la seva feina perquè no vulguin marxar, és realment un gran repte.

La manca de talent tecnològic és un gran repte.

 

Heu recuperat la #CIOExperience després de la seva desaparició en la pandèmia, per què creus que trobades com aquesta són importants per al sector?

La #CIOexperience va ser una de les iniciatives que vam impulsar abans de la pandèmia. Ens permetia fer trobades, compartir experiències en un entorn de confiança amb gent que t’entén, que té problemes similars als teus i, per què no, de vegades fer un sopar de col·legues i, com es diu, fer networking. Durant la pandèmia no les vam suspendre, sí que és cert que vam fer menys, però les vam continuar fent en format videoconferència. Recordo que en vam fer una, per exemple, dels condicionants legals del teletreball.

Ara que les hem recuperat en format presencial, com he explicat abans, són molt importants per nosaltres, ja que és molt difícil trobar entorns d'aquestes característiques, on es comparteixen situacions reals, sense guarniments comercials o per als Comitès de Direcció, dels nostres problemes o èxits.

Aprofito per agrair especialment al Sergi Marcén, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat i a l’Arantxa Martínez i al Sergi Gistàs, del Consell, per la seva bona feina en l’organització de l’últim esdeveniment.

 

Com creus que contribueixen iniciatives com les que realitzem dins del marc del Club Festibity, com l’ADNTIC en col·laboració amb CIOs.cat?

Com he comentat abans dos dels principals objectius de CIOs.cat són potenciar la figura del CIO a les empreses i ser una entitat de referència en l’ecosistema tecnològic català. Iniciatives com aquestes estan absolutament alineades amb aquests objectius i contribueixen a assolir-los d’una manera capital.

Al cap i a la fi, només farem créixer la nostra professió treballant plegats entre les diferents entitats i organitzacions.

 

Com valores el sector tecnològic a Catalunya?

El sector tecnològic a Catalunya és un sector dinàmic i en constant evolució. Barcelona és considerada un dels principals hubs tecnològics del sud d'Europa. Hi ha una gran quantitat d'empreses tecnològiques a la regió que van des d'un gran volum de startups emergents fins als hubs de tecnologia de grans multinacionals com Nestlé, IBM, Lidl o Cisco. Vaig llegir l'altre dia que havien arribat a 96 hubs tecnològics amb un impacte de més de 1.400 milions d'euros.

Això no és d'ara, recordo que fa uns anys amb l'Alfons Rubio Manzanares comptàvem cada nou hub que apareixia i va haver-hi un moment on cada setmana n'hi havia un o dos. L'existència de talent local, la ubicació estratègica, el Mobile World Congress i els diferents districtes tecnològics que s'han creat (22@...) juntament amb la qualitat de vida que tenim aquí han aconseguit aquesta fita i, al meu entendre, aquest fenomen continuarà creixent els pròxims anys.

Però no tot són aspectes positius, això encara posa més en evidència la falta de talent tecnològic al nostre país i crec fermament que s'hauria de potenciar. No només des de les edats primerenques dels nostres nens sinó també a les escoles de negocis que tenim a Catalunya, que són unes quantes, i amb molt prestigi.

 

Què és el que més valores de la teva trajectòria professional en el sector TIC?

La veritat és que jo sempre ha gaudit moltíssim de la meva feina. Aquesta feina, en primer lloc, m'ha donat l'oportunitat de conèixer i aprendre de grans professionals a les diferents empreses, organitzacions i proveïdors amb què he col·laborat. Per tant, el primer que valoro o destacaria són a totes les persones amb qui he treballat o col·laborat, que m'han permès aprendre una mica de cadascuna.

En segon lloc, la sort i l'oportunitat que he tingut a la meva trajectòria professional de millorar i transformar les empreses on he treballat. Des d'Accenture als meus inicis, la meva escola; DAMM casa meva i on em vaig consolidar com a CIO o després Serunion o Selenta on vaig arribar en moments en què necessitaven una important transformació tecnològica.

La transformació de les empreses mitjançant la tecnologia ha estat sempre al meu ADN.

Finalment, la possibilitat de col·laborar de forma altruista en organitzacions con AUSAPE, en el passat, o CIOS.cat actualment i desenvolupar-les i fer-les créixer (al grup de whatsapp de CIOS.cat vam començar 3 CIOS i ara som més de 220 de tota Catalunya) perquè, al cap i a la fi, som persones que ens ajudem entre nosaltres i això omple molt.

La transformació de les empreses mitjançant la tecnologia ha estat sempre al meu ADN.

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Luis Miguel Martín Montes, presidente del Consejo de CIOs de Cataluña, ha cursado estudios superiores a IESE, ESADE y IE Business School formándose como profesional en el sector de la Transformación Digital.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en compañías líderes multinacionales de los sectores de Gran Consumo, Servicios y Consultoría. Luis Miguel ha ocupado cargos directivos al Grupo Damm, AUSAPE, Serunion y, actualmente, ejerce como CIO al Selenta Group.

---

Llevas más de 4 años como presidente del Consejo de CIOs de Cataluña. ¿Cuáles son los principales objetivos a impulsar en Cios.cat?

Cios.cat es una entidad adscrita al Colegio de Ingeniería Informática de Cataluña que tenía como uno de sus objetivos potenciar la función del CIO a las empresas- Los últimos años la fusionaron con el Grupo de WhatsApp de CIOS que tenía como objetivo fundacional la colaboración entre los miembros de esta profesión.

De estos objetivos fundacionales ya podéis imaginar cuáles son nuestros objetivos principales: potenciar la figura del CIO en las empresas, colaboración y aprendizaje continuo entre nosotros, acercar la tecnología al mundo educativo y a la sociedad para tratar de potenciar el talento tecnológico i ser una entidad de referencia en el ecosistema tecnológico catalán.

 

¿Qué habilidades crees que tienen que tener los responsables TIC?

Los responsables TIC tenemos que ser profesionales altamente cualificados con una combinación de competencias técnicas, sociales y de liderazgo. Tenemos que garantizar que la tecnología de la información de la organización esté alineada con las necesidades del negocio y tener siempre en mente los objetivos principales: incremento de ingresos, mejora de la eficiencia en costes y reducción de los riesgos del negocio.

Como principales habilidades podría enumerar:

 • Conocimientos técnicos: los responsables TIC tenemos que tener una sólida formación en tecnología de la información y nuevas tecnologías.
 • Capacidad de adaptación: la tecnología cambia constantemente, de forma que los responsables TIC tenemos que ser capaces de adaptarnos rápidamente a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de trabajar.
 • Capacidad de comunicación: los responsables TIC tenemos que ser capaces de comunicarnos de forma clara y efectiva con otros profesionales y con los usuarios de la tecnología.
 • Capacidad de liderazgo: tenemos que ser capaces de liderar y motivar a los miembros del equipo para conseguir los objetivos de la organización.
 • Visión estratégica: los responsables TIC también tenemos que ser capaces de pensar a largo plazo y diseñar estrategias eficaces para mejorar la tecnología de la información de la organización.
 • Orientación a los resultados: los responsables TIC además tenemos que ser capaces de centrarnos en los resultados y en la eficacia para garantizar que la tecnología de la información contribuya al éxito de la organización.

"Tenemos que combinar competencias técnicas, sociales i de liderazgo para garantizar que la tecnología esté alineada con las necesidades de negocio."

 

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los CIOs actualmente?

Desgraciadamente, the number one es la ciberseguridad, con la creciente cantidad de datos e información confidencial que se maneja, la seguridad informática es una preocupación constante para los CIOs. Tenemos que garantizar que la compañía esté protegida contra amenazas como el robo de datos y ataques informáticos.

La transformación digital, así como la necesidad de modernizar y actualizar la tecnología de la empresa para adaptarse a un entorno digital, está en constante evolución y es una tarea constante. Los CIOs tenemos que liderar esta transformación para asegurar que la tecnología esté al día y se adecue a los cambios del mercado.

Un tercer reto y, quizás, el más importante y complicado, es la gestión del talento. Los CIOs también tenemos que garantizar que el equipo de TI esté formado por profesionales muy preparados y capaces de gestionar la tecnología de la empresa. En estos momentos en que la carencia de talento tecnológico (perfiles STEM) es tan grande, conseguir estos profesionales y hacer atractivo su trabajo para que no quieran marchar, es realmente un gran reto.

La carencia de talento tecnológico es un gran reto." 

 

Habéis recuperado la #CIOExperience después de su desaparición en la pandemia, ¿por qué crees que encuentros como este son importantes para el sector?

La #CIOexperience fue una de las iniciativas que impulsamos antes de la pandemia. Nos permitía hacer encuentros y compartir experiencias en un entorno de confianza con gente que te entiende y que tiene problemas similares a los tuyos y, por qué no, a veces hacer una cena de colegas y, cómo se suele decir, hacer networking. Durante la pandemia no las suspendimos, sí que es cierto que hicimos menos, pero las continuamos haciendo en formato videoconferencia. Recuerdo que hicimos una, por ejemplo, de los condicionantes legales del teletrabajo.

Ahora que las hemos recuperado en formato presencial, como he explicado antes, son muy importantes para nosotros, puesto que es muy difícil encontrar entornos de estas características, donde se compartan situaciones reales, sin guarnimientos comerciales o para los Comités de Dirección, de nuestros problemas o éxitos.

Aprovecho para agradecer especialmente a Sergi Marcén, Secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat y a Arantxa Martínez y a Sergi Gistàs, del Consejo, por su buen trabajo en la organización del último acontecimiento.

 

¿Cómo crees que contribuyen iniciativas como las que realizamos dentro del marco del Club Festibity, como el ADNTIC en colaboración con Cios.cat?

Cómo he comentado antes dos de los principales objetivos de Cios.cat son potenciar la figura del CIO en las empresas y ser una entidad de referencia en el ecosistema tecnológico catalán. Iniciativas como estas están absolutamente alineadas con estos objetivos y contribuyen a lograrlos de una manera capital.

Al fin y al cabo solo haremos crecer nuestra profesión trabajando juntos entre las diferentes entidades y organizaciones.

 

¿Cómo valoras el sector tecnológico en Cataluña?

El sector tecnológico en Cataluña es un sector dinámico y en constante evolución. Barcelona está considerada como uno de los principales hubs tecnológicos del sur de Europa. Hay una gran cantidad de empresas tecnológicas en la región, que van desde un gran volumen de startups emergentes hasta los hubs de tecnología de grandes multinacionales como Nestlé, IBM, Lidl, Cisco. Leí el otro día que habían llegado a 96 hubs tecnológicos con un impacto de más de 1.400 millones de euros.

Esto no es de ahora, recuerdo que hace unos años con Alfons Rubio Manzanares contábamos cada nuevo hub que aparecía y hubo un momento que cada semana había uno o dos. La existencia de talento local, la ubicación estratégica, el Mobile World Congress y los diferentes distritos tecnológicos que se han creado (22@,...) junto con la calidad de vida que tenemos aquí han conseguido este hito y, en mi opinión, este fenómeno continuará creciendo los próximos años.

Pero no todo son aspectos positivos, esto todavía pone más en evidencia la falta de talento tecnológico en nuestro país y creo firmemente que se tendría que potenciar. No solo desde las edades tempranas de nuestros niños, sino también en las escuelas de negocios que tenemos en Cataluña, que son unas cuántas, y con mucho prestigio.

 

¿Qué es lo que más valoras de tu trayectoria profesional en el sector TIC?

La verdad que yo siempre he disfrutado muchísimo de mi trabajo, lo he pasado francamente bien. Este trabajo en primer lugar me ha dado la oportunidad de conocer y aprender de grandes profesionales en las diferentes empresas, organizaciones o proveedores con que he colaborado. Por tanto, lo primero que valoro o destacaría son a todas las personas con quienes he trabajado o colaborado, que me han permitido tomar un poco de cada una.

En segundo lugar, la suerte y la oportunidad que he tenido en mi trayectoria profesional de mejorar y transformar las empresas donde he trabajado. Desde Accenture en mis inicios, mi escuela; DAMM mi casa y donde me consolidé como CIO o después Serunion o Selenta donde llegué en momentos en que necesitaban una importante transformación tecnológica.

La transformación de las empresas mediante la tecnología siempre ha estado en mi ADN.

Por último, y no menos importante, la posibilidad de colaborar de forma altruista en organizaciones cono AUSAPE, en el pasado, o Cios.cat actualmente y desarrollarlas y hacerlas crecer (en el grupo de WhatsApp de Cios.cat empezamos 3 CIOS y ahora somos más de 220 de toda Cataluña) porque al fin y al cabo somos personas que nos ayudamos entre nosotros y esto llena mucho.

“La transformación de las empresas mediante la tecnología siempre ha estado en mi ADN.Comparteix això:

21 de juny 2023

20a edició de la Festibity
21 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

    

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02