Created on Monday, 24 Jul 2023 12:25:21

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Gabriel Graells és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) i especialitzat en Direcció Comercial per la Dublin Business School.

En la seva carrera professional ha exercit diferents càrrecs en empreses tan rellevants del sector tecnològic com HP, Qlik o l'analista Gartner.

Actualment és Responsable de la Solució Analítica de Salesforce (Tableau) en Sector Públic d'Espanya i Portugal.

---

 

Salesforce és una empresa líder al camp de la tecnologia i les solucions empresarials. Com veus el futur de la indústria?

La indústria tecnològica ve realitzant des d'anys anteriors, una aposta clara per la intel·ligència artificial, i ha estat sobretot accentuada aquest últim semestre amb l'enlairament en l'adopció massiva d'eines d'IA generativa com Xat GPT o Midjourney. Veig que el present i el futur està format i passa per les dades; les dades com a actiu clau en les organitzacions per a precisament poder innovar en aquestes solucions empresarials. Des de Tableau anem afegint a tot el nostre dossier el poder de l'eina afegida i predictiva de Salesforce: Einstein Analytics, que ens ha permès liderar aquest segment.

 

Com definiries les dades obertes i tota la seva gestió, així com la seva privacitat?

Les dades obertes són aquell conjunt d'informació de les organitzacions de domini obert, és a dir, aquelles dades que poden ser accessibles, explotables, editables i compartibles per qualsevol. Per tant, no inclouen informació privada dels ciutadans, és totalment anònima. La seva gestió és especialment rellevant a les institucions, ja que ha de formar part de la tan necessària comunicació proactiva amb el ciutadà. Aquest tipus de comunicació està retornant la iniciativa a les institucions, fent amb els recursos actuals projectes més eficients, i aconseguint fons, com els europeus, per a aconseguir objectius més eficaços.

"La gestió de dades obertes és especialment rellevant a les institucions per la comunicació proactiva amb el ciutadà."

 

Podries explicar-nos com la solució de dades obertes de Salesforce contribueix a l'obertura i utilització de la informació pública?

L'equip de Salesforce està enfocat a proporcionar la tecnologia necessària per a contribuir a la transparència de les administracions, ho fa a través d'una capacitat específica anomenada 'embedded analytics' (analítica embeguda) que permet replicar en qualsevol portal web, un informe, quadre de comandament o reporti de manera interactiva. Per a un consum il·limitat d'aquestes dades per qualsevol persona amb un dispositiu i accés a internet. Els beneficis són múltiples com la interacció sobre la base de grups i fenòmens d'interès i traçabilitat en els hàbits de consum.

 

Quin impacte pot tenir una comunicació proactiva i efectiva en la participació ciutadana i en l'enfortiment de la confiança en les institucions?

Estem veient com aquelles institucions de governs regionals que ja han implementat polítiques d'aquest tipus, com Andalusia, Canàries, Navarra o València, estan experimentant un major augment de la fidelització, empatia i comprensió del ciutadà cap a les seves administracions. A més d'un augment molt notable de l'estalvi en recursos dels organismes públics, ja que no han de destinar esforços a atendre, per exemple, peticions duplicades, sinó que la ciutadania gaudeix d'autoservei i podrà trobar el que necessita actualitzat en temps real per al moment que el requereixi.

"La comunicació proactiva fidelitza, empatitza i facilita la comprensió del ciutadà cap a les seves administracions."

 

Com s'espera que la comunicació en les administracions públiques millori la participació ciutadana i la presa de decisions col·laborativa?

És clar que les bones decisions es prenen basades en dades i no en figuracions o en intuïcions, així que si el ciutadà disposés de la foto completa sobre un aspecte de l'administració, podria fer un judici de valor més encertat i proposar millores que realment aportin i siguin aplicables.

El fet que l'administració sigui transparent i proveeixi d'aquesta informació al ciutadà, repercutirà directament en la participació i la col·laboració d'aquest en els assumptes públics.

"Quan l'administració és transparent, el ciutadà col·labora proactivament en els assumptes públics."

 

Tableau és la plataforma d'anàlisi visual que transforma la manera en què utilitzem les dades per resoldre problemes. Hi ha cap cas que resulti especialment ressenyable?

Sí, estem en època d'eleccions i no sols és important treballar en algun punt sinó demostrar què has fet i com ho has fet. Amb aquesta idea el Banc Central Europeu ha volgut posar a la disposició dels ciutadans de la UE una anàlisi feta amb Tableau embegut a la seva pàgina web per a donar accés als moviments d'alguna cosa que preocupa tant com la inflació. Es pot comparar per país, producte de consum i període de temps.

 

Actualment, tens el rol de Responsable de la Solució Analítica de Salesforce (Tableau) en Sector Públic d'Espanya i Portugal. Podries descriure'ns breument en què consisteix el teu treball?

El meu treball consisteix a ajudar el sector públic espanyol i portuguès a prendre millors i més ràpides decisions. Cada dia descobreixo i proposo punts de millora en els anàlisis que es fan actualment per a les accions públic-administratives en àmbits com la salut, el treball, l'educació o la seguretat. Jo soc optimista, i en favor de l'administració vull esmentar que, encara que hi ha molt de camí per recórrer, s'està fent el correcte, veig que tenim servidors públics preparats i hi ha ganes de millorar les coses.

 

Des de fa uns anys formeu part del Club Festibity com a patrocinadors Prèmium. Què us aporta aquesta col·laboració?

Per a Salesforce és important establir vincles i una xarxa de relacions amb Catalunya. El Club Festibity forma part de l'ecosistema TIC en el qual participen també els nostres socis i ens facilita la comunicació amb l'entorn empresarial i el sector públic. Gràcies a aquesta col·laboració ens ajuden a donar visibilitat de les nostres solucions i integrar-nos en el món empresarial local, per establir noves relacions i a acostar-nos més als nostres clients tant de privat com de públic.

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Gabriel Graells es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Internacional de Cataluña (UIC Barcelona) y especializado en Dirección Comercial por la Dublin Business School.

En su carrera profesional ha ejercido diferentes cargos en empresas tan relevantes del sector tecnológico como HP, Qlik o el analista Gartner.

Actualmente es Responsable de la Solución Analítica de Salesforce (Tableau) en Sector Público de España y Portugal.

---

 

Salesforce es una empresa líder en el campo de la tecnología y las soluciones empresariales. ¿Cómo ves el futuro de la industria?

La industria tecnológica viene realizando, desde años anteriores, una apuesta clara por la inteligencia artificial, y que ha sido sobre todo acentuada este último semestre con el despegue en la adopción masiva de herramientas de IA generativa como Chat GPT o Midjourney. Veo que el presente y el futuro está formado y pasa por los datos; los datos como activo clave en las organizaciones para precisamente poder innovar en estas soluciones empresariales. Desde Tableau venimos agregando a todo nuestro portafolio el poder de la herramienta agregada y predictiva de Salesforce: Einstein Analytics, que nos ha permitido liderar este segmento.

 

¿Cómo definirías los datos abiertos y toda su gestión, así como su privacidad?

Los datos abiertos son aquel conjunto de información de las organizaciones que son de dominio abierto, es decir, aquellos datos que pueden ser accesibles, explotables, editables y compartibles por cualquiera. Por tanto, no incluyen información privada de los ciudadanos, es totalmente anonimizada. Su gestión es especialmente relevante en las instituciones, ya que debe formar parte de la tan necesaria comunicación proactiva con y para el ciudadano. Este tipo de comunicación está devolviendo la iniciativa a las instituciones, haciendo con los recursos actuales proyectos más eficientes, y consiguiendo fondos, como los europeos, para alcanzar objetivos más eficaces.

"La gestión de datos abiertos es especialmente relevante en las instituciones para una comunicación proactiva con el ciudadano."

 

¿Podrías explicarnos cómo la solución de datos abiertos de Salesforce contribuye a la apertura y utilización de la información pública?
El equipo de Salesforce está enfocado en proporcionar la tecnología necesaria para contribuir a la transparencia de las administraciones, lo hace a través de una capacidad específica llamada 'embedded analytics' (analítica embebida) que permite replicar en cualquier portal web, un informe, cuadro de mando o reporte de forma interactiva. Para un consumo ilimitado de esos datos por cualquier persona con un dispositivo y acceso a internet. Los beneficios son múltiples como la interacción basándonos en grupos y fenómenos de interés y trazabilidad en los hábitos de consumo.

¿Qué impacto puede tener una comunicación proactiva y efectiva en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de la confianza en las instituciones?
Estamos viendo como aquellas instituciones de gobiernos regionales que ya han implementado políticas de este tipo, como Andalucía, Canarias, Navarra o Valencia, están experimentando un mayor aumento de la fidelización, empatía y comprensión del ciudadano hacia sus administraciones. Además de un aumento muy notable del ahorro en recursos de los organismos públicos, ya que no deben destinar esfuerzos en atender, por ejemplo, peticiones duplicadas, sino que la ciudadanía goza de autoservicio y podrá encontrar lo que necesita actualizado en tiempo real para el momento que lo requiera.

"La comunicación proactiva fideliza, empatiza y facilita la compresión del ciudadano hacia sus administraciones."

 

¿Cómo se espera que la comunicación en las administraciones públicas mejore la participación ciudadana y la toma de decisiones colaborativa?
Está claro que las buenas decisiones se toman basadas en datos y no en figuraciones o en intuiciones, así que si el ciudadano dispusiera de la foto completa sobre un aspecto de la administración podría hacer un juicio de valor más acertado y proponer mejoras que realmente aporten y sean aplicables.

El hecho de que la administración sea transparente y provea de esa información al ciudadano, va a repercutir directamente en la participación y la colaboración de este en los asuntos públicos.

"Cuando la administración es transparente, el ciudadano colabora proactivamente en los asuntos públicos."

Tableau es la plataforma de análisis visual que transforma la manera en que usamos los datos para resolver problemas. ¿Hay algún caso que resulte especialmente reseñable?
Sí, estamos en época de elecciones y no solo es importante trabajar en algún punto, sino demostrar qué has hecho y cómo lo has hecho. Con esta idea el Banco Central Europeo ha querido poner a disposición de los ciudadanos de la UE un análisis realizado con Tableau embebido en su página web para dar acceso a los movimientos de algo que preocupa tanto como la inflación. Se puede comparar por país, producto de consumo y período de tiempo.

 

Actualmente tienes el rol de Responsable de la Solución Analítica de Salesforce (Tableau) en Sector Público de España y Portugal. ¿Podrías describirnos brevemente en qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo consiste en ayudar al sector público español y portugués a tomar mejores y más rápidas decisiones. Cada día descubro y propongo puntos de mejora en los análisis que se hacen actualmente para las acciones público-administrativas en ámbitos como la salud, el trabajo, la educación o la seguridad. Yo soy optimista, y en favor de la administración quiero mencionar que, aunque hay mucho camino por recorrer, se está haciendo lo correcto y muy bien, veo que tenemos servidores públicos preparados y con ganas de mejorar las cosas.

 

Desde hace unos años formáis parte del Club Festibity como patrocinadores Prémium. ¿Qué os aporta esta colaboración?
Para Salesforce es importante establecer vínculos y una red de relaciones con Cataluña. El Club Festibity forma parte del ecosistema TIC en el que participan también nuestros socios y nos facilita la comunicación con el entorno empresarial y el sector público. Gracias a esta colaboración nos ayudan a dar visibilidad de nuestras soluciones e integrarnos en el mundo empresarial local, a establecer nuevas relaciones y a acercarnos más a nuestros clientes tanto de privado como de público. Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02