Created on Wednesday, 27 Dec 2023 13:52:12

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

 

Joan Ramon Barrera és Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i PDD per l'IESE. Té una llarga trajectòria en l'àmbit de les TIC i les telecomunicacions, així com en el desenvolupament del negoci digital en l'entorn de la consultoria.

Amb una sòlida experiència en diverses empreses del sector TIC, com ara Cap Gemini, Colt Telecom i Nae, Joan Ramon actualment exerceix com a Director a Seidor i ostenta la posició de president al Cercle Tecnològic de Catalunya.

 

---

Per començar, què en destacaries de la trajectòria professional en el sector de les TIC?

Jo destacaria que al llarg de la meva carrera he experimentat diversos moments significatius, especialment durant l'última dècada on hem presenciat una profusió d'innovacions en el sector de les TIC. Aquest canvi és més pronunciat en els últims 5-8 anys que en els anteriors 25.

Si retrocedeixo als meus inicis professionals, recordo que vaig entrar al món de les TELECOS. L’alliberació del mercat de les telecomunicacions fa uns 25 anys, amb l'entrada de la competència a Espanya, va ser un moment disruptiu que va alterar significativament l'ecosistema.

Un altre esdeveniment clau que va tenir un impacte important va ser l'efecte de l'any 2000. En aquell temps, estava treballant en consultoria, especialitzat en l'adaptació dels sistemes al canvi de dígit, i aquest va ser un moment de gran transformació.

Els últims 20 anys hem vist l'evolució de la telefonia mòbil, l'avanç dels xips i altres canvis constants. No obstant això, els darrers 4-5 anys han experimentat irrupcions notables, com ara la incorporació de la Intel·ligència Artificial, amb especial èmfasi en la seva democratització, i una atenció creixent a temes com la ciber seguretat.

Un aspecte rellevant és l'aparició i, sobretot, la democratització de l'ús de la Intel·ligència Artificial, una transició que estem vivint actualment.

 

Quins són els principals objectius del Cercle Tecnològic?

El Cercle Tecnològic es centra en tres objectius principals com a fundació sense ànim de lucre. En primer lloc, busca ser un punt de trobada per a professionals, institucions, clients i agents de canvi del sector, actuant com a plataforma de convergència.

En segon lloc, aspira a ser un referent en l'estudi de l'ecosistema tecnològic de Catalunya, proporcionant un marc per a la publicació de dades rellevants per a aquest entorn.

El tercer àmbit d'enfocament està vinculat amb la responsabilitat social de l'ecosistema del sector. A través de diversos projectes, la fundació col·labora amb empreses per contribuir al desenvolupament sostenible, reduir l'escletxa digital i apropar la tecnologia a les persones. Aquest compromís inclou iniciatives destinades a facilitar carreres tecnològiques per a estudiants i altres projectes amb un enfocament social.

En resum, el missatge principal del Cercle Tecnològic és com integrar la tecnologia al servei de les persones, fent-la accessible i comprensible com una eina que millora la qualitat de vida.

"El missatge principal del Cercle Tecnològic és com integrar la tecnologia al servei de les persones, fent-la accessible i comprensible com una eina que millora la qualitat de vida"

 

Des de la teva presidència, el Cercle Tecnològic ha experimentat un gran creixement. Quina és la clau?

Des de la meva presidència, el Cercle Tecnològic ha experimentat un notable creixement, passant de 20 empreses a 70, amb un pressupost que ha augmentat de 200.000€ a gairebé 600.000€ i el personal de la Fundació ha passat de 3 a 10 persones en els últims 4 anys. Aquesta evolució positiva ha estat impulsada fonamentalment per tres factors clau:

En primer lloc, la formació d'un equip humà multidisciplinari, tant en l'àmbit professional com en l'estructura interna del Cercle, ha estat essencial. Crec que la troballa i formació d'aquest equip ha estat la primera peça fonamental per al nostre èxit.

En segon lloc, s'ha de destacar el paper de la pandèmia com a accelerador del nostre creixement i no com a recessiu. Aquesta situació ha posat de manifest el valor de la tecnologia per a les persones, convertint-se en un punt d'inflexió que ha destacat la importància del nostre treball.

La tercera clau del nostre èxit ha estat la recuperació de la confiança de les empreses en les institucions. La nostra presència activa, la valorització de les TIC i la generació de confiança dins de l'ecosistema empresarial han estat determinants per al nostre èxit i creixement sostingut.

 

De quina manera poden sumar més les institucions i les associacions TIC amb el sector privat?

En el procés de reforçar la col·laboració entre institucions i associacions TIC amb el sector privat, ens trobem immersos en una etapa on, tot i valorar les nombroses iniciatives individuals i de petits grups que han demostrat ser essencials, considerem que és crucial consolidar aquestes diverses iniciatives sota el mateix paraigua. Creiem que ha arribat el moment de donar coherència a les diferents accions individuals sense perdre la seva essència, sinó més aviat associant-nos tots en un espai comú. Això es torna especialment rellevant en l'abordatge de reptes comuns.

Hem aconseguit posicionar la tecnologia com un pilar transversal en la nostra economia, i al voltant d'aquest sector TIC, s'ha gestat un ric ecosistema de diverses iniciatives. Per potenciar la nostra presència i rellevància, és essencial trobar un punt de convergència que ens permeti definir acords comuns. En aquest sentit, estem treballant amb la Taula del Sector TIC.

Aquest espai ha estat creat amb el propòsit que, quan l'administració hagi d'abordar un repte tecnològic, ens busqui a la taula, la qual està conformada per diversos membres. La nostra responsabilitat és mantenir aquests espais de trobada, on cada entitat conservi la seva essència, alhora que fomentem un espai comú que reforci la col·laboració i la resolució conjunta de problemàtiques.

"Creiem que ha arribat el moment de donar coherència a les diferents accions individuals sense perdre la seva essència, sinó més aviat associant-nos tots en un espai comú. "

 

El suport a emprenedors és vital. Com recolza el Cercle Tecnològic a noves empreses i startups tecnològiques per fomentar la innovació i el creixement empresarial?

Hi ha diverses organitzacions al sector que estan centrades en l’emprenedoria. El Cercle està especialment enfocat en un sector ja madur i consolidat, concretament en el sector empresarial. Com també els professionals d'aquest sector, com la Festibity.

A dia d'avui, percebem un ecosistema fragmentat en tres grans àmbits: els professionals, representats pels col·legis; les empreses ja consolidades, amb el Cercle com a referent; i l'emprenedoria, amb diverses entitats que es fan càrrec.

Estem treballant perquè la taula TIC no només agrupi professionals i empreses consolidades, sinó també per integrar-hi l'esperit emprenedor. Això ho aconseguim posant a disposició la nostra plataforma, facilitant que l'emprenedoria es vinculi amb el sector empresarial a través de convenis, associacions i altres formes de col·laboració.

La nostra dedicació es centra en cohesionar aquests tres àmbits, buscant una sinergia que impulsi un creixement sostenible i una connexió fluida entre els diversos actors de l'ecosistema empresarial i emprenedor.

Des de l’àmbit professional de Seidor, com s’aborden els reptes de la transformació digital i de la innovació?

Des de SEIDOR, encarem els reptes de la transformació digital i de la innovació amb una perspectiva que posa la persona en el centre, partint d’una visió humanista de la tecnologia. La nostra convicció és que la tecnologia pot i ha de desenvolupar-se amb una mirada ètica, prioritzant el progrés humà i considerant l'impacte que el seu desenvolupament pot tenir en l'entorn. Davant de l'acceleració tecnològica en la que estem immersos, volem liderar una concepció responsable de la innovació, seguint principis ètics com a guia i promovent la transparència per explicar els avenços tecnològics que beneficien al conjunt de la societat.

En aquest sentit, els beneficis són evidents i el seu desenvolupament, ben conduït, es tradueix en millores per la qualitat de vida, com la creació de tractaments mèdics innovadors, millores en l'educació o la generació d'oportunitats econòmiques inclusives, entre moltes d’altres. Estem referint-nos, també, a l’impuls d’una transformació que participi activament en àmbits extremadament rellevants avui, com pot ser la protecció del medi ambient, impulsant tecnologies que fomentin formes d'energia neta, redueixin la contaminació i preservin els recursos naturals. Per tot això, a SEIDOR, integrem aquesta perspectiva a l’hora d’encarar projectes i portar a terme les nostres accions, implicant-nos en una innovació humanista que contribueixi al benestar de la societat i al respecte pel nostre entorn.

Amb la teva experiència, quines són les tendències tecnològiques que consideres més rellevants actualment pel futur del sector?

Amb la meva experiència, destaco diverses tendències tecnològiques crucials per al futur del sector.

La democratització de la Intel·ligència Artificial és evident, amb un creixent interès i accés generalitzat a les solucions d'intel·ligència artificial que possibiliten la seva integració en diverses indústries i àmbits professionals, fomentant la innovació i millorant l'eficiència.

La ràpida adopció del Cloud continua sent una tendència destacada, transformant models de negoci i dinàmiques organitzatives amb una major flexibilitat i escalabilitat proporcionades per les solucions en el núvol.

La ciber seguretat és una prioritat constant en un món cada vegada més connectat, amb un enfocament en la protecció de dades i sistemes informàtics per garantir la integritat i la confidencialitat de la informació.

Cal destacar que aquestes tres tendències es sostenen a la sostenibilitat, la qual també és una consideració crítica. Les empreses adopten pràctiques més ecològiques, i la tecnologia juga un paper clau des del desenvolupament de solucions verdes fins a l'optimització dels processos per a una menor empremta de carboni.

 

Al llarg de la teva destacada carrera, has assumit rols importants en lideratge. ¿Hi ha alguna lliçó clau que hagis après i que vulguis compartir?

En els diferents canvis que he anat fent, he observat que tots tenim una sèrie de fortaleses pròpies i àrees de millora. El que m'ha ensenyat la meva experiència professional és que, en els diferents canvis de rol, he avançat significativament quan he trobat organitzacions on les meves fortaleses s'han alineat amb la respectiva estratègia empresarial, en lloc d'intentar desenvolupar les meves debilitats per adaptar-me a una organització amb una estratègia diferent.

La lliçó que en trec de tot això és que, per a mi, és crucial conèixer les meves fortaleses i debilitats com a persona i professional i buscar feines que destaquin allò en què soc bo. Intentar desenvolupar el que no es domina pot resultar en un esforç innecessari que pot conduir al fracàs. És fonamental conèixer-se a un mateix, comprendre les pròpies capacitats i buscar organitzacions i entorns on el que es fa bé es potenciï.

"És fonamental conèixer-se a un mateix, comprendre les pròpies capacitats i buscar organitzacions i entorns on el que es fa bé es potenciï"

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Joan Ramon Barrera es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y PDD por el IESE. Tiene una larga trayectoria en el ámbito de las TIC y telecomunicaciones, así como en el desarrollo del negocio digital en el entorno de la consultoría.

Con una sólida experiencia en diversas empresas del sector TIC, como Cap Gemini, Colt Telecom y Nae, Joan Ramon actualmente ejerce como Director en Seidor y ostenta la posición de presidente en el Cercle Tecnològic de Cataluña.

---

Para empezar, ¿qué destacarías de la trayectoria profesional en sector de las TIC?

Yo destacaría que a lo largo de mi carrera he experimentado varios momentos significativos, especialmente durante la última década en la que hemos presenciado una profusión de innovaciones en el sector de las TIC. Este cambio es más pronunciado en los últimos 5-8 años que en los 25 anteriores.

Si retrocedo a mis inicios profesionales, recuerdo que entré en el mundo de las TELECOS. La liberación del mercado de las telecomunicaciones hace unos 25 años, con la entrada de la competencia en España, fue un momento disruptivo que alteró significativamente el ecosistema.

Otro evento clave que tuvo un impacto importante fue el efecto del año 2000. Por aquel entonces, estaba trabajando en consultoría, especializado en la adaptación de los sistemas al cambio de dígito, y éste fue un momento de gran transformación.

En los últimos 20 años hemos visto la evolución de la telefonía móvil, el avance de los chips y otros constantes cambios. Sin embargo, en los últimos 4-5 años han experimentado irrupciones notables, como la incorporación de la Inteligencia Artificial, con especial énfasis en su democratización, y una creciente atención a temas como la ciber seguridad.

Un aspecto relevante es la aparición y sobre todo la democratización del uso de la Inteligencia Artificial, una transición que estamos viviendo actualmente.

 

¿Cuáles son los principales objetivos del Cercle Tecnològic?

El Cercle Tecnològic se centra en tres objetivos principales como fundación sin ánimo de lucro. En primer lugar, busca ser un punto de encuentro para profesionales, instituciones, clientes y agentes de cambio del sector, actuando como plataforma de convergencia.

En segundo lugar, aspira a ser un referente en el estudio del ecosistema tecnológico de Cataluña, proporcionando un marco para la publicación de datos relevantes para ese entorno.

El tercer ámbito de enfoque está vinculado a la responsabilidad social del ecosistema del sector. A través de varios proyectos, la fundación colabora con empresas para contribuir al desarrollo sostenible, reducir la brecha digital y acercar la tecnología a las personas. Este compromiso incluye iniciativas destinadas a facilitar carreras tecnológicas para estudiantes y otros proyectos con un enfoque social.

En resumen, el mensaje principal del Cercle Tecnològic es cómo integrar la tecnología al servicio de las personas, haciéndola accesible y comprensible como una herramienta que mejora la calidad de vida.

"El mensaje principal del Cercle Tecnològic es cómo integrar la tecnología al servicio de las personas, haciéndola accesible y comprensible como una herramienta que mejora la calidad de vida"

 

Desde tu presidencia, el Cercle Tecnològic ha experimentado un gran crecimiento. ¿Cuál es la clave?

Desde mi presidencia, el Cercle Tecnològic ha experimentado un notable crecimiento, pasando de 20 empresas a 70, con un presupuesto que ha aumentado de 200.000€ a casi 600.000€ y el personal de la Fundación ha pasado de 3 a 10 personas en los últimos 4 años. Esta evolución positiva ha sido impulsada fundamentalmente por tres factores clave:

En primer lugar, la formación de un equipo humano multidisciplinar, tanto en el ámbito profesional como en la estructura interna del Cercle, ha sido esencial. Creo que el hallazgo y formación de este equipo ha sido la primera prenda fundamental para nuestro éxito.

En segundo lugar, debe destacarse el papel de la pandemia como acelerador de nuestro crecimiento y no como recesivo. Esta situación ha puesto de manifiesto el valor de la tecnología para las personas, convirtiéndose en un punto de inflexión que ha destacado la importancia de nuestro trabajo.

La tercera clave de nuestro éxito ha sido la recuperación de la confianza de las empresas en las instituciones. Nuestra presencia activa, la valorización de las TIC y la generación de confianza en el ecosistema empresarial han sido determinantes para nuestro éxito y crecimiento sostenido.

 

¿De qué forma pueden sumar más las instituciones y las asociaciones TIC con el sector privado?

En el proceso de reforzar la colaboración entre instituciones y asociaciones TIC con el sector privado, nos encontramos inmersos en una etapa en la que, a pesar de valorar las numerosas iniciativas individuales y de pequeños grupos que han demostrado ser esenciales, consideramos que es crucial consolidar estas diversas iniciativas bajo el mismo paraguas. Creemos que ha llegado el momento de dar coherencia a las diferentes acciones individuales sin perder su esencia, sino más bien asociándonos a todos en un espacio común. Esto se vuelve especialmente relevante en el abordaje de retos comunes.

Hemos logrado posicionar la tecnología como un pilar transversal en nuestra economía, y en torno a este sector TIC, se ha gestado un rico ecosistema de diversas iniciativas. Para potenciar nuestra presencia y relevancia, resulta esencial encontrar un punto de convergencia que nos permita definir acuerdos comunes. En este sentido, estamos trabajando con la Mesa del Sector TIC.

Este espacio ha sido creado con el propósito de que, cuando la administración tenga que abordar un reto tecnológico, nos busque en la mesa, la cual está conformada por varios miembros. Nuestra responsabilidad es mantener estos espacios de encuentro, donde cada entidad conserve su esencia, al tiempo que fomentamos un espacio común que refuerce la colaboración y la resolución conjunta de problemáticas.

"Creemos que ha llegado el momento de dar coherencia a las diferentes acciones individuales sin perder su esencia, sino más bien asociándonos a todos en un espacio común"

 

El soporte a emprendedores es vital. ¿Cómo apoya el Cercle Tecnològic a nuevas empresas y startups tecnológicas para fomentar la innovación y el crecimiento empresarial?

Hay varias organizaciones en el sector que están centradas en el emprendimiento. El Cercle está especialmente enfocado en un sector ya maduro y consolidado, concretamente en el sector empresarial. Como también los profesionales de este sector, como la Festibity.

Hoy en día, percibimos un ecosistema fragmentado en tres grandes ámbitos: los profesionales, representados por los colegios; las empresas ya consolidadas, con el Cercle como referente; y el emprendimiento, con diversas entidades que se hacen cargo.

Estamos trabajando para que la mesa TIC no sólo agrupe a profesionales y empresas consolidadas, sino también para integrar el espíritu emprendedor. Esto lo conseguimos poniendo a disposición nuestra plataforma, facilitando que el emprendimiento se vincule con el sector empresarial a través de convenios, asociaciones y otras formas de colaboración.

Nuestra dedicación se centra en cohesionar estos tres ámbitos, buscando una sinergia que impulse un crecimiento sostenible y una conexión fluida entre los distintos actores del ecosistema empresarial y emprendedor.

Desde el ámbito profesional de Seidor, ¿cómo se abordan los retos de la transformación digital y de la innovación?

Desde SEIDOR, encaramos los retos de la transformación digital y de la innovación con una perspectiva que pone a la persona en el centro, partiendo de una visión humanista de la tecnología. Nuestra convicción es que la tecnología puede y debe desarrollarse con una mirada ética, priorizando el progreso humano y considerando el impacto que su desarrollo puede tener en el entorno. Ante la aceleración tecnológica en la que estamos inmersos, queremos liderar una concepción responsable de la innovación, siguiendo principios éticos como guía y promoviendo la transparencia para explicar los avances tecnológicos que benefician al conjunto de la sociedad.

En este sentido, los beneficios son evidentes y su desarrollo, bien conducido, se traduce en mejoras por la calidad de vida, como la creación de tratamientos médicos innovadores, mejoras en la educación o la generación de oportunidades económicas inclusivas, entre muchas otros. Estamos refiriéndonos, también, al impulso de una transformación que participe activamente en ámbitos extremadamente relevantes hoy, como puede ser la protección del medio ambiente, impulsando tecnologías que fomenten formas de energía limpia, reduzcan la contaminación y preserven los recursos naturales. Por todo ello, en SEIDOR, integramos esta perspectiva a la hora de encarar proyectos y llevar a cabo nuestras acciones, implicándonos en una innovación humanista que contribuya al bienestar de la sociedad y al respeto por nuestro entorno.

Con tu experiencia, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas que consideras más relevantes en la actualidad para el futuro del sector?

Con mi experiencia, destaco diversas tendencias tecnológicas cruciales para el futuro del sector.

La democratización de la Inteligencia Artificial es evidente, con un creciente interés y acceso generalizado a las soluciones de inteligencia artificial que posibilitan su integración en diversas industrias y ámbitos profesionales, fomentando la innovación y mejorando la eficiencia.

La rápida adopción del Cloud sigue siendo una tendencia destacada, transformando modelos de negocio y dinámicas organizativas con una mayor flexibilidad y escalabilidad proporcionadas por las soluciones en la nube.

La ciberseguridad es una prioridad constante en un mundo cada vez más conectado, con un enfoque en la protección de datos y sistemas informáticos para garantizar la integridad y confidencialidad de la información.

Cabe destacar que estas tres tendencias se sostienen en la sostenibilidad, que también es una consideración crítica. Las empresas adoptan prácticas más ecológicas, y la tecnología juega un papel clave desde el desarrollo de soluciones verdes hasta la optimización de los procesos para una menor impronta de carbono.

 

A lo largo de tu destacada carrera, has asumido importantes roles en liderazgo. ¿Hay alguna lección clave que hayas aprendido y quieras compartir?

En los distintos cambios que he ido haciendo, he observado que todos tenemos una serie de fortalezas propias y áreas de mejora. Lo que me ha enseñado mi experiencia profesional es que, en los diferentes cambios de rol, he avanzado significativamente cuando he encontrado organizaciones en las que mis fortalezas se han alineado con la respectiva estrategia empresarial, en lugar de intentar desarrollar mis debilidades para adaptarme a una organización con una estrategia distinta.

La lección que saco de todo esto es que, para mí, es crucial conocer mis fortalezas y debilidades como persona y profesional y buscar trabajos que destaquen aquello en lo que soy bueno. Intentar desarrollar lo que no se domina puede resultar en un esfuerzo innecesario que puede conducir al fracaso. Es fundamental conocerse a sí mismo, comprender las propias capacidades y buscar organizaciones y entornos donde lo que se hace bien se potencie.

“Es fundamental conocerse a sí mismo, comprender las propias capacidades y buscar organizaciones y entornos donde lo que se hace bien se potencie.”Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02