Created on Wednesday, 31 Jan 2024 10:51:41

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Roger Serra Puig és l'actual Director General de Fundació .cat. Graduat en ciències polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha desenvolupat la seva activitat professional entre Europa i Àsia, primer treballant com a professor associat de Relacions Internacionals a la UAB i, després, amb tasques de recerca i investigació a la Xina i altres països asiàtics.

En l’àmbit TIC, ha exercit en la gestió i emprenedoria en l’àmbit del desenvolupament d’aplicacions i  webs (DAUApps). I des de fa dos anys és del director de la Fundació .cat.

---

Quin és el propòsit de la Fundació .cat?

La Fundació .cat va néixer fa 19 anys per la necessitat que una organització de la societat civil es fes càrrec de la gestió del domini .cat, el primer domini cultural del món, que representa tots els catalanoparlants al món digital. I ja des de bon principi es va posar com a missió el compromís d’impulsar el català en l’àmbit digital. Per tot això, des de la Fundació .cat volem ser la veu de la societat civil catalanoparlant davant els reptes digitals i poder garantir el dret a ser qui som a Internet.

Quins projectes digitals en destacaries? Algun especialment innovador?

Aquest any passat (2023) hem estat molt centrats en un repte inesperat, quan vam detectar la pèrdua de visibilitat dels resultats en català a les cerques de Google. Aquest fet ens ha preocupat molt, ja que no és només rellevant que hi hagi contingut en català de qualitat a internet, sinó que també ho és que aquest sigui visible a Internet. Això va implicar una pèrdua de milions de visites a les pàgines web en català, i va ser una situació de crisis, on de manera sobtada, començàvem a perdre un terreny guanyat amb dificultat.

Per a fer front a aquest repte, es va crear l’Aliança per la presència digital del català, www.aliançadigital.cat, un acord entre les principals entitats que treballen per la defensa del català i del qual la Fundació .cat n’és l’entitat coordinadora. La tasca principal de l’Aliança és la de cercar punts de col·laboració de les diverses entitats de la societat civil dels territoris de parla catalana i coordinar les seves accions per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants en l’àmbit digital. El primer repte que ens vam marcar fou el de solucionar el greu problema de visibilitat.

El passat mes de setembre, després de realitzar informes tècnics i compartir-los amb Google, vam aconseguir que bona part del problema de la visibilitat de les cerques en català, i de moltes altres llengües que també es van veure afectades, millorés (tal com va reconèixer el mateix Google). Des de llavors, les visites a les pàgines web en català s’han recuperat, tot i que encara queda marge de millora.

A conseqüència d’aquest problema, des de la Fundació .cat es va veure la necessitat d’impulsar una monitorització permanent dels resultats de les cerques a Internet en català, un projecte que no és només innovador, sinó pioner al món. Així doncs, el passat novembre vam presentar al Parlament Europeu la Xarxa de Monitoratge del Català Digital (XMCD) que implica la distribució de dispositius a tot el territori de parla catalana i també a nivell internacional per a monitoritzar aquestes cerques.

 

“Fundació .cat va veure la necessitat d’impulsar una monitorització permanent dels resultats de les cerques a Internet en català, un projecte que no és només innovador, sinó pioner al món."

 

Actualment, hi ha registrats un total de 112.490 dominis.cat, i la taxa de renovació és una de les més altes del món. Quina és la clau per a continuar creixent i mantenir aquesta fidelitat?

El .cat continua essent el domini cultural amb més dominis registrats, un domini de prestigi i referent per a moltes altres cultures del món. I certament tenim una molt bona fidelitat, gràcies a al fet que és un domini segur, ben gestionat i  que representa una comunitat de referència clara i molt dinàmica. Per a molts usuaris, registrar i mantenir un domini .cat és una forma d’expressar el seu suport a la llengua i cultura catalana i associen el seu domini en projectes sòlids i de futur.

El repte d’incrementar la presència de domini .cat a tots els territoris de parla catalana, no només a Catalunya, és un objectiu que ha estat constant durant tota la història del .cat. Volem més dominis .cat a Balears, València i Catalunya Nord, i per això hem començat a fer campanyes més personalitzades pels diferents territoris així com intensificar les relacions amb tots ells.

El 7% dels dominis .cat són internacionals, distribuïts a 107 països. Quines estratègies teniu pensades a nivell internacional?

Hi ha 6000 llengües al món, però a Internet només tenen una presència rellevant unes 150. I el català està en el top 30 d’aquestes. S’avança en diferents àrees, però cada any, l’anglès guanya pes en el total de continguts a Internet. Per tot això, podem dir que la digitalització no és només un repte pel català, sinó també per la major part de les llengües del món; fins i tot per algunes que tenen oficialitat estatal o que considerem mitjanes.

Per altra banda, els drets digitals cada vegada tenen més pes en la nostra vida quotidiana, i les decisions, debats i legislacions sovint són també internacionals.

Així doncs, la nostra estratègia internacional implica ajudar a conscienciar i col·laborar amb totes les cultures i llengües davant d’aquests reptes compartits.

Internacionalment, tenim un paper molt actiu a ICANN, on Nacho Amadoz ha estat nomenat Vicepresident del GNSO. També participem a CENTR (organització de dominis europeus) i volem potenciar encara més les activitats del GeoTLD grup (el grup de dominis culturals) amb qui compartim sensibilitats i reptes digitals. A més a més, també volem participar en fòrums culturals a on fins ara no hem tingut una presència rellevant.

Per altra banda, tots els nous projectes que estem iniciant a la Fundació .cat neixen amb la vocació de ser escalables i amb potencial internacional, com per exemple replicant la XMCD per altres llengües, i volem que ens ajudin a visibilitzar internacionalment el repte digital que pateixen moltes cultures.

Ens cal buscar aliats, conscienciar noves cultures i llengües del repte que implica la transformació digital, i treballar conjuntament per garantir els drets digitals dels catalanoparlants.

 

“La digitalització no és només un repte pel català, sinó també per la major part de les llengües del món; fins i tot per algunes que tenen oficialitat estatal o que considerem mitjanes.”

 

Quins són els reptes i prioritats més significatius a dia d’avui de la Fundació .cat?

Actualment, treballem en diversos programes i projectes que veuran la llum en els pròxims mesos. Principalment en els següents àmbits  1) la presència del català en les grans empreses de prestacions de serveis digitals mundials (des de Google a Samsung, etc.) 2) impulsar els drets digitals, codi lliure, etc.. als territoris de parla catalana 3) impulsar la creació d’eines digitals en català 4) ajudar a l’emergent sector dels creadors de contingut (influencers) en català per a que tinguin un major impacte i capacitat de professionalització 5) ajudar les empreses a trobar solucions digitals en català.

I tots aquests projectes, els volem fer sempre amb col·laboració d’altres entitats i organitzacions, amb impacte a tot el territori de parla catalana i amb la vocació que puguin ser escalables (o puguin ajudar també) a altres cultures a nivell internacional.

 

“Tots aquests projectes, els volem fer sempre amb col·laboració d’altres entitats i organitzacions, amb impacte a tot el territori de parla catalana i amb la vocació que puguin ser escalable."

 

La tecnologia és clau a la vida dels joves. Com es planteja la Fundació .cat involucrar-los?

Des de la Fundació .cat portem a terme alguns projectes que van dirigits als més joves. Un d’ells es tracta de la Dotació .cat, un paquet tècnic que oferim gratuïtament a docents que necessiten disposar d’un allotjament i un domini .cat en català per dur a terme projectes digitals a l’aula amb els seus alumnes.

En breu llançarem una plataforma oberta que dona visibilitat als creadors de contingut en català segmentats per les principals indústries.

El 2019 la Fundació .cat va rebre la Menció Honorífica de la Festibity per la vostra contribució. Com ho valoreu?

Ens va fer una il·lusió immensa perquè és el reconeixement a la feina feta i és una empenta per seguir fent les coses bé. Se’ns va atorgar la menció per “fer de la tecnologia una eina de creixement, pluralisme i participació i per ser un vehicle per acompanyar la llengua i cultura”. Una descripció que ens encaixa i ens omple d’orgull i en la qual seguim treballant.

Recentment, ens ha deixat el Carles Salvadó, expresident de la Fundació .cat i un referent de les telecomunicacions i la transformació digital. Li voldries dedicar unes paraules?

Carles Salvadó va ser una persona implicada en diverses de les etapes de la Fundació .cat. Era una persona que es feia estimar, que s’implicava i ha tingut un paper clau des dels inicis de l’entitat. En els darrers mesos es va implicar molt activament per abordar la problemàtica sobre el posicionament del català a les cerques de Google i fou qui ens va donar el contacte per a poder iniciar les converses tècniques amb ells.

Ha sigut un cop fort pel Patronat de la Fundació .cat i per tot l’equip, a part de la seva evident vàlua professional, ha estat un bon amic i company, sempre positiu i amb ganes d’ajudar.

Entrevista exclusiva para la Festibity

Roger Serra Puig es el actual Director General de la Fundació .cat. Graduado en ciencias políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha desarrollado su actividad profesional entre Europa y Asia, primer trabajo como profesor asociado de Relaciones Internacionales en la UAB y, después, con tareas de investigación e investigación en China y otros países asiáticos.

En el ámbito TIC, ha ejercido en la gestión y emprendeduría en el ámbito del desarrollo de aplicaciones y webs (DAUApps). Y. desde hace dos años, es el director de la Fundació .cat.

---

¿Cuál es el propósito de la Fundació .cat?

La Fundació .cat nació hace 19 años por la necesidad de que una organización de la sociedad civil se hiciera cargo de la gestión del dominio.cat, el primer dominio cultural del mundo, que representa a todos los catalanohablantes en el mundo digital. Y ya desde el principio se puso como misión el compromiso de impulsar el catalán en el ámbito digital. Por todo ello, desde la Fundació .cat queremos ser la voz de la sociedad civil catalanohablante ante los retos digitales y poder garantizar el derecho a ser quienes estamos en Internet.

¿Qué proyectos digitales destacarías? ¿Alguno especialmente innovador?

Este año pasado (2023) hemos estado muy centrados en un reto inesperado, cuando detectamos la pérdida de visibilidad de los resultados en catalán en las búsquedas de Google. Este hecho nos ha preocupado mucho, puesto que no es solamente relevante que haya contenido en catalán de calidad en internet, sino que también lo es que este sea visible en Internet. Esto implicó una pérdida de millones de visitas a las páginas web en catalán, y fue una situación de crisis, donde de forma repentina, empezábamos a perder un terreno ganado con dificultad.

Para hacer frente a este reto, se creó la Alianza por la presencia digital del catalán, www.aliançadigital.cat, un acuerdo entre las principales entidades que trabajan por la defensa del catalán y del que la Fundació .cat es la entidad coordinadora. La principal tarea de la Alianza es la de buscar puntos de colaboración de las diversas entidades de la sociedad civil de los territorios de habla catalana y coordinar sus acciones para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en el ámbito digital. El primer reto que nos marcamos fue solucionar el grave problema de visibilidad.

El pasado mes de septiembre, después de realizar informes técnicos y compartirlos con Google, conseguimos que buena parte del problema de la visibilidad de las búsquedas en catalán, y de otras muchas lenguas que también se vieron afectadas, mejorara (tal y como reconoció el propio Google). Desde entonces, las visitas a las páginas web en catalán se han recuperado, aunque todavía queda margen de mejora.

A consecuencia de este problema, desde la Fundació .cat vió la necesidad de impulsar una monitorización permanente de los resultados de las búsquedas en Internet en catalán, un proyecto que no es solamente innovador, sino pionero en el mundo. Así pues, el pasado noviembre presentamos en el Parlamento Europeo la Red de Monitorización del Catalán Digital (XMCD) que implica la distribución de dispositivos en todo el territorio de habla catalana y también a nivel internacional para monitorizar estas búsquedas.

 

“Fundació .cat vio la necesidad de impulsar una monitorización permanente de los resultados de las búsquedas en Internet en catalán, un proyecto que no es solamente innovador, sino pionero en el mundo."

 

Actualmente, hay registrados un total de 112.490 dominios.cat, siendo la tasa de renovación una de las más altas del mundo. ¿Cuál es la clave para seguir creciendo y mantener esa fidelidad?

El .cat sigue siendo el dominio cultural con más dominios registrados, un dominio de prestigio y referente para otras muchas culturas del mundo. Y ciertamente tenemos una buena fidelidad, gracias a que es un dominio seguro, bien gestionado y que representa una comunidad de referencia clara y muy dinámica. Para muchos usuarios, registrar y mantener un dominio .cat es una forma de expresar su soporte a la lengua y cultura catalana y asocian su dominio en proyectos sólidos y de futuro.

El reto de incrementar la presencia de dominio .cat en todos los territorios de habla catalana, no sólo en Cataluña, es un objetivo que ha sido constante durante toda la historia del .cat. Queremos más dominios .cat en Baleares, Valencia y Cataluña Norte, y por eso hemos empezado a realizar campañas más personalizadas por los diferentes territorios así como intensificar las relaciones con todos ellos.

El 7% de los dominios .cat son internacionales, distribuidos en 107 países. ¿Qué estrategias tenéis pensadas a nivel internacional?

Hay 6000 lenguas en el mundo, pero en Internet sólo tienen una presencia relevante unas 150. Y el catalán está en el top 30 de éstas. Se avanza en distintas áreas, pero cada año, el inglés gana peso en el total de contenidos en Internet. Por todo esto, podemos decir que la digitalización no es sólo un reto para el catalán, sino también para la mayor parte de las lenguas del mundo; incluso por algunas que tienen oficialidad estatal o que consideramos medias.

Por otra parte, los derechos digitales tienen cada vez más peso en nuestra vida cotidiana, y las decisiones, debates y legislaciones son a menudo también internacionales.

Así pues, nuestra estrategia internacional pasa por ayudar a concienciar y colaborar con todas las culturas y lenguas ante estos retos compartidos.

Internacionalmente, tenemos un papel muy activo en ICANN, en el que Nacho Amadoz ha sido nombrado Vicepresidente del GNSO. También participamos en CENTR (organización de dominios europeos) y queremos potenciar aún más las actividades del GeoTLD grupo (el grupo de dominios culturales) con los que compartimos sensibilidades y retos digitales. Además, también queremos participar en foros culturales en los que hasta ahora no hemos tenido una presencia relevante.

Por otro lado, todos los nuevos proyectos que estamos iniciando en la Fundació .cat nacen con la vocación de ser escalables y con potencial internacional, como replicando la XMCD por otras lenguas, y queremos que nos ayuden a visibilizar internacionalmente el reto digital que sufren muchas culturas.

Necesitamos buscar aliados, concienciar a nuevas culturas y lenguas del reto que implica la transformación digital, y trabajar conjuntamente para garantizar los derechos digitales de los catalanohablantes.

 

“La digitalización no es sólo un reto para el catalán, sino también para la mayor parte de las lenguas del mundo; incluso por algunas que tienen oficialidad estatal o que consideramos medias.”

 

¿Cuáles son los retos y prioridades más significativos a día de hoy de la Fundació .cat?

Actualmente, trabajamos en varios programas y proyectos que verán la luz en los próximos meses. Principalmente en los siguientes ámbitos 1) la presencia del catalán en las grandes empresas de prestaciones de servicios digitales mundiales (desde Google a Samsung, etc.) 2) impulsar los derechos digitales, código libre, etc. en los territorios de habla catalana 3 )impulsar la creación de herramientas digitales en catalán 4) ayudar al emergente sector de los creadores de contenido (influencers) en catalán para que tengan un mayor impacto y capacidad de profesionalización 5) ayudar a las empresas a encontrar soluciones digitales en catalán.

Y todos estos proyectos, queremos hacerlos siempre con colaboración de otras entidades y organizaciones, con impacto en todo el territorio de habla catalana y con la vocación de que puedan ser escalables (o puedan ayudar también) a otras culturas a nivel internacional .

 

“Todos estos proyectos, queremos hacerlos siempre con colaboración de otras entidades y organizaciones, con impacto en todo el territorio de habla catalana y con la vocación de que puedan ser escalables”

 

La tecnología es clave en la vida de los jóvenes. ¿Cómo se plantea la Fundació .cat involucrarlos?

Desde la Fundació .cat llevamos a cabo algunos proyectos que van dirigidos a los más jóvenes. Uno de ellos es la Dotación .cat, un paquete técnico que ofrecemos gratuitamente a docentes que necesitan disponer de un alojamiento y un dominio .cat en catalán para llevar a cabo proyectos digitales en el aula con sus alumnos.

En breve lanzaremos una plataforma abierta que da visibilidad a los creadores de contenido en catalán segmentados por las principales industrias.

En 2019 la Fundació .cat recibió la Mención Honorífica de la Festibity por su contribución. ¿Cómo lo valoráis?

Nos hizo una ilusión inmensa porque es el reconocimiento al trabajo realizado y es un empujón para seguir haciendo las cosas bien. Se nos otorgó la mención por “hacer de la tecnología una herramienta de crecimiento, pluralismo y participación y por ser un vehículo para acompañar la lengua y cultura”. Una descripción que nos encaja y nos llena de orgullo y en la que seguimos trabajando.

Recientemente, nos ha dejado Carles Salvadó, expresidente de la Fundació .cat y un referente de las telecomunicaciones y la transformación digital. ¿Le querrías dedicar unas palabras?

Carlos Salvadó fue una persona implicada en varias de las etapas de la Fundació .cat. Era una persona que se hacía querer, que se implicaba y ha jugado un papel clave desde los inicios de la entidad. En los últimos meses, se implicó activamente para abordar la problemática sobre el posicionamiento del catalán en las búsquedas de Google y fue quien nos dio el contacto para poder iniciar las conversaciones técnicas con ellos.

Ha sido un fuerte golpe por el Patronato de la Fundació .cat y por todo el equipo, aparte de su evidente valía profesional, ha sido un buen amigo y compañero, siempre positivo y con ganas de ayudar.Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02