Created on Wednesday, 28 Feb 2024 13:37:51

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Marc Realp és l’actual Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital a la Generalitat de Catalunya.

És doctor cum laude i enginyer superior en telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb un màster en optoelectrònica i sistemes de comunicació per la Universitat de Northumbria a Newcastle i un postgrau en desenvolupament directiu per ESADE.

Marc Realp, compta amb una llarga experiència en tecnologia, competència i regulació, a més d’una sòlida formació i un consolidat perfil tècnic i de gestió i direcció.

---

Quins són els principals objectius i prioritats per impulsar la transformació digital a Catalunya?

És molt important que a l’Administració fem un canvi de paradigma sobre la relació entre les necessitats de la ciutadania i la resposta que donem en forma de serveis públics. En aquest sentit, treballem amb el doble objectiu de proveir serveis més accessibles, proactius i personalitzats a la ciutadania sense haver de passar pel concepte actual de gestió de tràmits, d’una banda, i de l’altra, consolidar un model d’administració digital entre les administracions del país.  

Per assolir els objectius marcats, treballem en un estratègia d’innovació que farà possible la transformació digital de l’Administració. Així mateix, continuem impulsant els models de ciberseguretat i connectivitat de país que garanteixen el creixement socioeconòmic i la igualtat d’oportunitats al conjunt de Catalunya.

I per últim, treballem per millorar la cooperació i la col·laboració entre el sector públic per garantir la interoperabilitat i integració dels serveis tenint en compte les particularitats del territori i el món local.

“Per assolir els objectius marcats, treballem en una estratègia d’innovació que farà possible la transformació digital de l’Administració "

Quines sinergies creus que es poden millorar entre el sector públic i privat?

En un context de canvi i desenvolupant tecnològic constant, com el que vivim, és més important que mai que el sector públic i el privat unim esforços i col·laborem en una direcció clara, que ha de ser la de millorar la vida de les persones i afrontar els grans reptes socials que vivim.

Col·laboració, cooperació, diàleg, son conceptes que no només defensem, els apliquem. Quines opcions tindríem si volguéssim connectar tot el país però no comptéssim amb les realitats del territori i del mercat? Amb el sector privat no només ens trobem en molts projectes, també hem iniciat processos per repensar plegats models de gestió, com és el cas de la connectivitat de Catalunya, per posar un exemple.

El lloc de l’Administració és el de trobar l’equilibri que fa avançar la societat, garantint el respecte als drets de les persones i facilitant el creixement socioeconòmic amb totes les eines i competències que tenim al nostre abast.

En aquest sentit, com a Administració també hem de garantir que es fomenta la diversificació del mercat en el sector TIC. Aprofitant la capacitat de contractació que tenim, hem de de ser capaços de canalitzar-ho cap al teixit empresarial incloent en tot moment les petites i mitjanes empreses.

Apostem també per un model d’innovació oberta basat en un ecosistema format, entre d’altres, per les empreses del sector tecnològic.

Tens una llarga experiència en l’àmbit de la regulació dels mercats digitals. Què en destacaries?

És important que els governs, deixem de banda la regulació del segle passat i assumim una regulació centrada en l’ús de les dades, en la tecnologia, en la col·laboració entre el sector públic, el privat, les entitats i tots els actors que puguin estar implicats en un mercat per tal d’establir un marc regulador eficient.

És habitual sentir que la tecnologia avança més ràpid del que les societats poden assumir, entre elles els seus ens reguladors. A Europa s’està fent una llei sobre l’ús de la IA i, mentrestant, aquesta tecnologia innovadora continua avançant amb tot de noves incògnites sobre drets humans, creixement econòmic o ocupació. Es fa evident que cal regular, però ho hem de fer de manera que en traiem el màxim profit per a la societat i no s’escapci un mercat concret o el naixement de nous. Hem de dissenyar propostes que corregeixin les externalitats negatives de les activitats econòmiques, mesurant l’impacte i sense que impliquin necessàriament un tancament de mercat.

És necessari establir una regulació que garanteixi els drets i el benestar de les persones i, alhora, que sigui una regulació pro-competitiva en sectors on les noves tecnologies, el Big Data i l’economia de les dades fan evidents els límits de la regulació actual.

“Hem de dissenyar propostes que corregeixin les externalitats negatives de les activitats econòmiques, mesurant l’impacte i sense que impliquin necessàriament un tancament de mercat."

Podries destacar un projecte innovador que hagi tingut un impacte positiu en la transformació digital?

Només un? Projectes innovadors amb efectes positius n’hi ha moltíssims. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, des d’on despleguem eines corporatives, que prèviament ha treballat la Direcció General d’Administració Digital, han impulsat més de 400 projectes innovadors, des d’un botó del pànic per a La MevaSalut, a l’aposta de 245M per a seguir impulsant l’educació digital, per tal reduir l’escletxa d’accés i de coneixement digital. 

Disposem també diversos projectes, per exemple en el sector salut, on l’ús de la IA està ja transformant la nostra forma de treballar.

I aquest any ens focalitzem precisament a construir les bases per consolidar la innovació com a palanca de canvi i transformació. Les necessitats d’avui estaran resoltes amb innovació en un futur proper.

Quines iniciatives es treballen per garantir la inclusió digital i l'accessibilitat dels serveis digitals a tots els ciutadans?

La inclusió digital i l’accessibilitat la treballem des de diferents àmbits i les consolidem amb projectes i regulació que estableixen un model únic i referent pel sector públic. Amb l’ús de la comunicació clara, per exemple, en tots els continguts i documents administratius adreçats a la ciutadania, deixem enrere el llenguatge administratiu feixuc i el fem més accessible. En aquest àmbit concret, hem creat una guia de comunicació clara que ho fa homogeni i hem aprovat un nou model de governança en el qual, entre altres aspectes, introduïm la figura d’un referent de llenguatge planer per a cada departament de l’Administració.

Hem fet també un decret d’accessibilitat que estableix els instruments i l’estructura organitzativa que asseguren el compliment dels requisits d’accessibilitat digital.

D’altra banda, comptem amb noves eines d’ajuda directa a la tramitació, com la web de suport a la tramitació, la IA assistent virtual que ajuda a fer tràmits, l’atenció telefònica especialitzada del 012 i l’eliminació de la cita prèvia obligatòria.

Treballem també per oferir serveis omnicanal de manera que la ciutadania pugui escollir en qualsevol moment si vol una atenció presencial o prefereix una tramitació online.

I el que és igual d’important, les mesures i actuacions van acompanyades d’avaluació i mesures per tal de disposar d’indicadors que ens ajuden a continuar millorant l’atenció ciutadana. 

“Les mesures i actuacions van acompanyades d’avaluació i mesures per tal de disposar d’indicadors que ens ajuden a continuar millorant l’atenció ciutadana”

La tecnologia digital està en constant evolució. Quin missatge traslladaries a les empreses TIC?

La tecnologia i la innovació seran revolucionàries si realment som capaços de posar-la al servei de les persones.

El creixement del país està vinculat amb la seva salut digital i la transformació és un camí que ha d’estar basat en la col·laboració i el benestar de la ciutadania.

Tots volem el mateix, viure bé i disposar oportunitats per gaudir d’un futur encara millor. La innovació tecnològica aplicada amb aquesta visió col·lectiva és la clau de l’èxit.

Coneixes de primera mà el món acadèmic. Quina valoració en fas del nostre talent més jove?

A les universitats hi ha el futur de la innovació i la transformació digital. Elles són imprescindibles i per això estem aquí: per escoltar-les, fer propostes i obrir nous camins conjuntament.

El talent és, novament, un aspecte en el qual hem de col·laborar perquè donin resposta a aquests canvis constants dins del sector, proveint de coneixements en àmbits no necessàriament tecnològics  i fer-ho amb perspectiva de gènere i social.

Si la innovació és la palanca de canvi en la transformació digital, el talent jove és qui té la clau per garantir que ho continuï sent en un futur.

Iniciatives com la Festibity pretenen, entre altres, enfortir el teixit dels professionals del sector. Quina valoració en fas?

Espais com la Festibity són especialment rellevants perquè ens permeten crear aliances i impulsar el sector TIC, la innovació i transformació digital. Serveix de pont entre l’espai acadèmic i el professional, tant en l’àmbit públic com el privat, i això és clau per fer possible la transferència de coneixement i tecnologies punteres. 

Si dèiem que el lloc de l’Administració és el de trobar l’equilibri que fa avançar la societat amb la col·laboració dels diferents actors, els espais de trobada que ens ofereix la Festibity fan possible que es creïn aquestes sinergies i alhora esperona les noves generacions a formar-ne part.

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Marc Realp es el actual Secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat de Catalunya.

Es doctor cum laude e ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), con un máster en optoelectrónica y sistemas de comunicación por la Universidad de Northumbria en Newcastle y un posgrado en desarrollo directivo por ESADE.

Marc Realp cuenta con una larga experiencia en tecnología, competencia y regulación, además de una sólida formación y un consolidado perfil técnico y de gestión y dirección.

---

¿Cuáles son los principales objetivos y prioridades para impulsar la transformación digital en Cataluña?

Es muy importante que en la Administración hagamos un cambio de paradigma sobre la relación entre las necesidades de la ciudadanía y la respuesta que damos en forma de servicios públicos. En este sentido, trabajamos con el doble objetivo de proveer servicios más accesibles, proactivos y personalizados a la ciudadanía sin tener que pasar por el concepto actual de gestión de trámites, por un lado, y por otro, consolidar un modelo de administración digital entre las administraciones del país.

Para conseguir los objetivos marcados, trabajamos en una estrategia de innovación que hará posible la transformación digital de la Administración. Asimismo, seguimos impulsando los modelos de ciberseguridad y conectividad de país que garantizan el crecimiento socioeconómico y la igualdad de oportunidades en el conjunto de Cataluña.

Y por último, trabajamos para mejorar la cooperación y colaboración entre el sector público para garantizar la interoperabilidad e integración de los servicios teniendo en cuenta las particularidades del territorio y el mundo local.

“Para conseguir los objetivos marcados, trabajamos en una estrategia de innovación que hará posible la transformación digital de la Administración "

¿Qué sinergias crees que pueden mejorarse entre el sector público y privado?

En un contexto de cambio y desarrollando tecnológico constante, como el que vivimos, es más importante que nunca que el sector público y el privado unimos esfuerzos y colaboremos en una dirección clara, que debe ser la de mejorar la vida de las personas y afrontar los grandes retos sociales que vivimos.

Colaboración, cooperación, diálogo, son conceptos que no sólo defendemos, los aplicamos. ¿Qué opciones tendríamos si quisiéramos conectar todo el país, pero no contáramos con las realidades del territorio y del mercado? Con el sector privado no sólo nos encontramos en muchos proyectos, también hemos iniciado procesos para repensar juntos modelos de gestión, como es el caso de la conectividad de Cataluña, por poner un ejemplo.

El lugar de la Administración es el de encontrar el equilibrio que hace avanzar a la sociedad, garantizando el respeto a los derechos de las personas y facilitando el crecimiento socioeconómico con todas las herramientas y competencias que tenemos a nuestro alcance.

En este sentido, como Administración también debemos garantizar que se fomenta la diversificación del mercado en el sector TIC. Aprovechando la capacidad de contratación que tenemos, debemos ser capaces de encauzarlo hacia el tejido empresarial incluyendo en todo momento las pequeñas y medianas empresas.

Apostamos también por un modelo de innovación abierta basado en un ecosistema formado, entre otros, por las empresas del sector tecnológico.

Tienes una larga experiencia en el ámbito de la regulación de los mercados digitales. ¿Qué destacarías?

Es importante que los gobiernos, dejemos a un lado la regulación del siglo pasado y asumimos una regulación centrada en el uso de los datos, en la tecnología, en la colaboración entre el sector público, el privado, las entidades y todos los actores que puedan estar implicados en un mercado a fin de establecer un marco regulador eficiente.

Es habitual sentir que la tecnología avanza más rápido de lo que las sociedades pueden asumir, entre ellas sus entes regulatorios. En Europa se está haciendo una ley sobre el uso de la IA y, mientras tanto, esta tecnología innovadora sigue avanzando con nuevas incógnitas sobre derechos humanos, crecimiento económico o empleo. Se hace evidente que hay que regular, pero debemos hacerlo de forma que saquemos el máximo provecho para la sociedad y no se escape un mercado concreto o el nacimiento de nuevos. Debemos diseñar propuestas que corrijan las externalidades negativas de las actividades económicas, midiendo el impacto y sin que impliquen necesariamente un cierre de mercado.

Es necesario establecer una regulación que garantice los derechos y el bienestar de las personas y, al mismo tiempo, que sea una regulación pro-competitiva en sectores donde las nuevas tecnologías, el Big Data y la economía de los datos hacen evidentes los límites de la regulación actual.

“Debemos diseñar propuestas que corrijan las externalidades negativas de las actividades económicas, midiendo el impacto y sin que impliquen necesariamente un cierre de mercado”

¿Podrías destacar un proyecto innovador que haya tenido un impacto positivo en la transformación digital?

¿Sólo uno? Proyectos innovadores con efectos positivos existen muchísimos. El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, desde donde desplegamos herramientas corporativas, que previamente ha trabajado la Dirección General de Administración Digital, han impulsado más de 400 proyectos innovadores, desde un botón del pánico para La MevaSalut, a la apuesta de 245M para seguir impulsando la educación digital, a fin de reducir la brecha de acceso y de conocimiento digital.

Disponemos también de varios proyectos, por ejemplo, en el sector salud, donde el uso de la IA está ya transformando nuestra forma de trabajar.

Y este año nos focalizamos precisamente en construir las bases para consolidar la innovación como palanca de cambio y transformación. Las necesidades de hoy estarán resueltas con innovación en un futuro cercano.

¿Qué iniciativas se trabajan para garantizar la inclusión digital y la accesibilidad de los servicios digitales a todos los ciudadanos?

La inclusión digital y la accesibilidad la trabajamos desde diferentes ámbitos y las consolidamos con proyectos y regulación que establecen un modelo único y referente para el sector público. Con el uso de la comunicación clara, por ejemplo, en todos los contenidos y documentos administrativos dirigidos a la ciudadanía, dejamos atrás el lenguaje administrativo pesado y lo hacemos más accesible. En este ámbito concreto, hemos creado una guía de comunicación clara que lo hace homogéneo y hemos aprobado un nuevo modelo de gobernanza en el que, entre otros aspectos, introducimos la figura de un referente de lenguaje llano para cada departamento de la Administración.

Hemos realizado también un decreto de accesibilidad que establece los instrumentos y la estructura organizativa que aseguran el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad digital.

Por otra parte, contamos con nuevas herramientas de ayuda directa a la tramitación, como la web de apoyo a la tramitación, la IA asistente virtual que ayuda a realizar trámites, la atención telefónica especializada del 012 y la eliminación de la cita previa obligatoria.

Trabajamos también para ofrecer servicios omnicanal de forma que la ciudadanía pueda escoger en cualquier momento si desea una atención presencial o prefiere una tramitación online.

Y lo que es igual de importante, las medidas y actuaciones van acompañadas de evaluación y medidas para disponer de indicadores que nos ayuden a seguir mejorando la atención ciudadana.

“Las medidas y actuaciones van acompañadas de evaluación y medidas para disponer de indicadores que nos ayuden a seguir mejorando la atención ciudadana”

La tecnología digital está en constante evolución. ¿Qué mensaje trasladarías a las empresas TIC?

La tecnología y la innovación serán revolucionarias si somos realmente capaces de ponerla al servicio de las personas.

El crecimiento del país está vinculado a su salud digital y la transformación es un camino que debe estar basado en la colaboración y el bienestar de la ciudadanía.

Todos queremos lo mismo, vivir bien y disponer de oportunidades para disfrutar de un futuro aún mejor. La innovación tecnológica aplicada a esta visión colectiva es la clave del éxito.

Conoces de primera mano el mundo académico. ¿Qué valoración haces de nuestro talento más joven?

En las universidades existe el futuro de la innovación y la transformación digital. Ellas son imprescindibles y por eso estamos aquí: para escucharlas, realizar propuestas y abrir nuevos caminos conjuntamente.

El talento es, de nuevo, un aspecto en el que debemos colaborar para que den respuesta a estos cambios constantes dentro del sector, proveyendo de conocimientos en ámbitos no necesariamente tecnológicos y hacerlo con perspectiva de género y social.

Si la innovación es la palanca de cambio en la transformación digital, el talento joven es quien tiene la clave para garantizar que lo siga siendo en un futuro.

Iniciativas como Festibity pretenden, entre otras, fortalecer el tejido de los profesionales del sector. ¿Qué valoración haces?

Espacios como la Festibity son especialmente relevantes porque nos permiten crear alianzas e impulsar el sector TIC, la innovación y la transformación digital. Sirve de puente entre el espacio académico y el profesional, tanto a nivel público como privado, y esto es clave para hacer posible la transferencia de conocimiento y tecnologías punteras.

Si decíamos que el lugar de la Administración es el de encontrar el equilibrio que hace avanzar a la sociedad con la colaboración de los diferentes actores, los espacios de encuentro que nos ofrece la Festibity hacen posible que se creen estas sinergias y al mismo tiempo espolea las nuevas generaciones a formar parte.Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02