Created on Tuesday, 26 Mar 2024 11:25:03

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Ernest Teniente és l’actual director de l’inLab FIB UPC. Professor d’enginyeria del software a la UPC. President de SISTEDES, la Sociedad Española de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo del Software, i co-fundador i CEO d’Algorae. Amb experiència dilatada en recerca i innovació relacionada amb la indústria, i expertesa en àmbits com bases de dades, ontologies, modelització de processos empresarials, raonament automàtic i un llarg etcètera.

---

Com veus el món de la recerca i les TIC?

Penso que ens trobem en un moment molt interessant. Tant l’auge de la intel·ligència artificial, com la necessitat a nivell d’empresa privada i d’administració pública de gestionar i l’analitzar grans quantitats de dades, estan provocant una important sacsejada al sector i l’aparició de noves oportunitats que eren inimaginables fins fa ben poc. Aquesta necessitat d’innovació, i el sobtat canvi tecnològic que hem sofert darrerament, requereix el desenvolupament de nous coneixements i capacitats per afrontar el repte amb garantia. Això vol dir que caldrà treballar molt i alinear sinergies entre actors de sectors ben diversos per tal d’estar a l’alçada de les necessitats que se’ns plantegen.

L'inLab FIB UPC és el laboratori d’innovació i recerca de la FIB. Com explicaries el que feu als que no us coneixen?

L’inLab FIB es fonamenta en dos clars pilars: la innovació i la formació d’estudiants, amb la finalitat d’aconseguir un objectiu que nosaltres considerem molt important: la transferència del coneixement de la Universitat a la societat. Amb aquesta visió, el que fem és desenvolupar projectes d’innovació tant per a l’empresa privada com per a l’administració pública. En el desenvolupament d’aquests projectes hi intervenen tres perfils professionals clarament diferenciats: professor amb una clara voluntat d’innovació i de transferència de coneixement a la societat; personal tècnic amb una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes; i estudiants de grau, màster o doctorat que complementen la formació que reben a l’aula amb la seva participació activa en aquests projectes.

Els projectes que fem es classifiquen en cinc àrees d’expertesa: ciència de les dades i Big Data; mobilitat intel·ligent; enginyeria del coneixement i dels serveis; ciberseguretat; i simulació i optimització: bessó digital. L’equip actual és d’unes 60 persones, amb uns 10 professors, 15 tècnics amb experiència i uns 35 estudiants.

"L’inLab FIB es fonamenta en la innovació i la formació d’estudiants, amb la finalitat d’aconseguir la transferència del coneixement de la Universitat a la societat."

Què valoren les empreses que fan projectes amb vosaltres?

Penso que valoren diverses coses. D’una banda, la nostra implicació i professionalitat a l’hora de dur a terme un projecte. De l’altra, que treballem de manera proactiva i plantejant propostes que depassen les expectatives inicials del client pel que fa a la solució a desenvolupar. També estan molt satisfets que als equips hi incorporem persones joves, en fase de formació però amb molt talent i una capacitat extraordinària de fer servir les noves tecnologies d’una forma pràctica i innovadora.

A la Mobile World Capital vàreu presentar amb èxit un projecte que heu fet pels Mossos d’Esquadra. Ens el comentes?

El projecte ha consistit en la demostració d’una eina d’assistència per a la resposta policial als incidents que es produeixen diàriament com ara robatoris, baralles o violència de gènere. L’eina aporta un sistema d’intel·ligència artificial per a l’assignació dinàmica de rutes als vehicles policials i per a la cobertura en temps real de les incidències atenent a una planificació real i programada de punts d’interès policial que s’han de cobrir diàriament per part dels Mossos d’Esquadra dins d’una Àrea Bàsica Policial . El resultat és una planificació automàtica de rutes per a cada vehicle policial, que és controlada directament pel Cap de Sala. El sistema incorpora una eina d’ajuda a la gestió d’incidències que permet recalcular dinàmicament i automàtica les noves rutes resultants de les necessitats policials derivades de la cobertura d’aquestes incidències.

Quins altres projectes dels que esteu liderant destacaries?

En general tenim una quinzena de projectes actius simultàniament i és difícil destacar-ne algun perquè tots tenen quelcom d’especial i interessant.

Dels que hem acabat recentment, podríem destacar el projecte Predictive eBoost, desenvolupat per a Volkswagen i SEAT amb l’objectiu de millorar el rendiment de les bateries dels nous cotxes elèctrics d’aquestes marques mitjançant l’ús de Machine i Reinforcement Learning; o el projecte de predicció d’ocupació del transport públic en carretera, desenvolupat des de fa quatre anys per a l’empresa Geoactio que el té com un avantatge competitiu davant d’altres alternatives del sector. Un projecte actiu interessant és el sistema d’enquestes epidemiològiques per a la Vall d’Hebron, que integra un sistema d’enquestes digitals que permet veure’n els resultats de manera gràfica i també poder geolocalitzar a on s’ha efectuat les diferents enquestes i actuacions. Inicialment desenvolupat per a un centre de la Vall d’Hebron, actualment estem analitzant l’ampliació del seu ús a nivell mundial amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS). També es pot destacar el projecte ATTE (Aplicació de la Tecnologia al Transport Especial), resultat d’una compra pública innovadora, i que és el sistema utilitzat actualment per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona per gestionar els viatges de les Persones amb Mobilitat Reduïda (PMRs).

Per a fer-vos una idea de la important tasca que hem desenvolupat en els darrers anys podeu donar un cop d’ull als nostres casos d’èxit.

Enguany la Festibity està dedicada al talent digital, iTalent. El talent és el vostre ADN. En què consisteix el programa Talent de l’inLab FIB?

L’inLab FIB complementa la formació ordinària dels estudiants mitjançant la realització de pràctiques en un entorn real d’aprenentatge. Aquesta formació es porta a terme dins del programa Talent amb la missió d’aconseguir una formació integral de l’alumne. En aquest programa s’hi treballen competències necessàries al món laboral com ara el treball en equip, la responsabilitat, l’actitud crítica, l’emprenedoria i innovació, el compromís social o l’aprenentatge autònom. Quan un estudiant entra a l’inLab FIB se li assigna un tutor sénior dins del programa Talent que l’orienta en la seva formació i vetlla perquè vagi adquirint totes aquestes competències. D’aquesta manera,  gràcies al programa Talent, s’aconsegueix desenvolupar tot el talent que tenen els nostres estudiants i preparar-lo per a les necessitats del món laboral.

"Gràcies al programa Talent, s’aconsegueix desenvolupar tot el talent que tenen els nostres estudiants i preparar-lo per a les necessitats del món laboral."

De quina manera l’inLab FIB és una palanca per molts estudiants de la FIB per després incorporar-se al món empresarial?

El programa Talent i l’ús de metodologies àgils en el desenvolupament de projectes són dos aspectes clau perquè els estudiants que surten de l’inLab FIB estiguin preparats per incorporar-se ràpidament i amb garanties al lloc de treball. Aquest és el motiu pel qual moltes de les empreses amb qui col·laborem els volen contractar un cop acabat el projecte.

El 2022 vàreu rebre un bon reconeixement a través de la Menció FIB. Què en destacaries?

Rebre la Menció FIB ens va fer molta il·lusió. Feia poc que el professor Josep Casanovas, històric Director de l’inLab FIB i un dels seus fundadors, havia deixat el càrrec arran de la seva jubilació. Per a nosaltres, aquest guardó va suposar un destacat reconeixement a la important tasca duta a terme des de sempre per l’inLab FIB en la innovació en el desenvolupament de software al nostre país i al lideratge que en Josep havia exercit d’aquest projecte durant tants anys.

La menció també reconeix el compromís que l’inLab FIB sempre ha demostrat amb la FIB, fet del que també n’estem molt orgullosos, i ha permès donar més visibilitat i credibilitat al nostre projecte.

Des del punt de vista de la carrera professional, quins aspectes creus que t’han sigut més útils al llarg de la teva trajectòria i voldries compartir?

Aquesta sí que és una pregunta difícil. Penso que l’educació que he rebut durant tota la meva vida m’ha sigut molt útil per afrontar amb garanties els reptes que la vida m’ha anat plantejant. Però quan parlo d’educació no em refereixo només al vessant acadèmic, sinó també i sobretot a tots aquells aprenentatges que he tret de la gran quantitat d’excel·lents persones i professionals amb qui he treballat. Segurament, aquesta capacitat d’aprendre contínuament i adaptar-me a les noves situacions és la que m’ha permès desenvolupar la meva trajectòria professional amb garanties.

De tota manera, penso que hi ha d’altres qualitats que m’han influït i sense les quals no seria la persona que sóc actualment. Podria destacar per exemple l’autoexigència, per estar sempre a l’alçada del que n’esperes de tu mateix; o l’ambició, per tal d’intentar anar sempre més enllà del que està socialment establert i intentar així construir un món millor. Però, per sobre de tot, l’aspecte que considero més important és la capacitat de treball en equip. Només amb un treball conjunt, amb excel·lent harmonia i complicitat entre tothom, i amb una voluntat continuada d’escoltar i aprendre dels nostres companys i companyes, es poden assolir fites realment importants.

"Només amb un treball conjunt, amb excel·lent harmonia i complicitat entre tothom, i amb una voluntat continuada d’escoltar i aprendre dels nostres companys i companyes, es poden assolir fites realment importants."

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Ernest Teniente es el actual director del inLab FIB UPC. Profesor de ingeniería del software en la UPC. Presidente de SISTEDES, Sociedad Española de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo del Software, y co-fundador y CEO de Algorae. Con experiencia dilatada en investigación e innovación relacionada con la industria, y experiencia en ámbitos como bases de datos, ontologías, modelización de procesos empresariales, razonamiento automático y un largo etcétera.

---

¿Cómo ves el mundo de la investigación y las TIC?

Creo que nos encontramos en un momento muy interesante. Tanto el auge de la inteligencia artificial, como la necesidad a nivel de empresa privada y de administración pública de gestionar y analizar grandes cantidades de datos, están provocando una importante sacudida en el sector y la aparición de nuevas oportunidades que eran inimaginables hasta hace poco. Esta necesidad de innovación, y el repentino cambio tecnológico que hemos sufrido últimamente, requiere el desarrollo de nuevos conocimientos y capacidades para afrontar el reto con garantía. Esto significa que habrá que trabajar mucho y alinear sinergias entre actores de sectores muy diversos para estar a la altura de las necesidades que se nos plantean.

InLab FIB UPC es el laboratorio de innovación e investigación de la FIB. ¿Cómo explicarías lo que hace a los que no te conocen?

InLab FIB se fundamenta en dos claros pilares: la innovación y la formación de estudiantes, con el fin de conseguir un objetivo que nosotros consideramos muy importante: la transferencia del conocimiento de la Universidad a la sociedad. Con esta visión, lo que hacemos es desarrollar proyectos de innovación tanto para la empresa privada como para la administración pública. En el desarrollo de estos proyectos intervienen tres perfiles profesionales claramente diferenciados: profesor con una clara voluntad de innovación y transferencia de conocimiento a la sociedad; personal técnico con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos; y estudiantes de grado, máster o doctorado que complementan la formación que reciben en el aula con su participación activa en estos proyectos.

Los proyectos que hacemos se clasifican en cinco áreas de experiencia: ciencia de los datos y Big Data; movilidad inteligente; ingeniería del conocimiento y de los servicios; ciberseguridad; y simulación y optimización: gemelo digital. El actual equipo es de unas 60 personas, con unos 10 profesores, 15 técnicos con experiencia y unos 35 estudiantes.

"inLab FIB se fundamenta en la innovación y la formación de estudiantes, con el fin de conseguir la transferencia del conocimiento de la Universidad a la sociedad."

¿Qué valoran las empresas que realizan proyectos con vosotros?

Pienso que valoran varias cosas. Por una parte, nuestra implicación y profesionalidad a la hora de realizar un proyecto. Por otro, que trabajamos de forma proactiva y planteando propuestas que sobrepasen las expectativas iniciales del cliente en cuanto a la solución a desarrollar. También están muy satisfechos de que en los equipos incorporemos personas jóvenes, en fase de formación pero con mucho talento y una capacidad extraordinaria de utilizar las nuevas tecnologías de una forma práctica e innovadora.

En la Mobile World Capital presentó con éxito un proyecto que ha hecho por los Mossos d'Esquadra. ¿Nos lo comentas?

El proyecto ha consistido en la demostración de una herramienta de asistencia para la respuesta policial a los incidentes que se producen a diario como robos, peleas o violencia de género. La herramienta aporta un sistema de inteligencia artificial para la asignación dinámica de rutas a los vehículos policiales y para la cobertura en tiempo real de las incidencias atendiendo a una planificación real y programada de puntos de interés policial que se deben cubrir diariamente por parte de los Mossos d'Esquadra dentro de un Área Básica Policial. El resultado es una planificación automática de rutas para cada vehículo policial, que es controlada directamente por el Jefe de Sala. El sistema incorpora una herramienta de ayuda a la gestión de incidencias que permite recalcular dinámica y automáticamente las nuevas rutas resultantes de las necesidades policiales derivadas de la cobertura de estas incidencias.

¿Qué otros proyectos de los que está liderando destacarías?

Por lo general tenemos una quincena de proyectos activos simultáneamente y es difícil destacar alguno porque todos tienen algo especial e interesante.

De los que hemos terminado recientemente, podríamos destacar el proyecto Predictive eBoost, desarrollado para Volkswagen y SEAT con el objetivo de mejorar el rendimiento de las baterías de los nuevos coches eléctricos de estas marcas mediante el uso de Machine y Reinforcement Learning; o el proyecto de predicció d’ocupació del transport públic en carretera, desarrollado desde hace cuatro años para la empresa Geoactio que lo tiene como una ventaja competitiva frente a otras alternativas del sector. Un proyecto activo interesante es el sistema d’enquestes epidemiològiques per a la Vall d’Hebron, que integra un sistema de encuestas digitales que permite ver los resultados de forma gráfica y también poder geolocalizar donde se han efectuado las diferentes encuestas y actuaciones. Inicialmente desarrollado para un centro del Vall d'Hebron, actualmente estamos analizando la ampliación de su uso a nivel mundial con la Organización Mundial de la Salud (OMS). También se puede destacar el proyecto ATTE (Aplicación de la Tecnología al Transporte Especial), resultado de una compra pública innovadora, y que es el sistema utilizado actualmente por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) del Ayuntamiento de Barcelona para gestionar los viajes de las Personas con Movilidad Reducida (PMRs).

Para hacerse una idea de la importante tarea que hemos desarrollado en los últimos años puede echar un vistazo a los nuestros casos de éxito.

Este año la Festibity está dedicada al talento digital, iTalent. El talento es su ADN. ¿En qué consiste el programa Talento del inLab FIB?

inLab FIB complementa la formación ordinaria de los estudiantes mediante la realización de prácticas en un entorno real de aprendizaje. Esta formación se lleva a cabo dentro del programa Talent con la misión de conseguir una formación integral del alumno. En este programa se trabajan competencias necesarias en el mundo laboral como el trabajo en equipo, la responsabilidad, la actitud crítica, el emprendimiento e innovación, el compromiso social o el aprendizaje autónomo. Cuando un estudiante entra en inLab FIB se le asigna un tutor sénior dentro del programa Talent que le orienta en su formación y vela para que vaya adquiriendo todas estas competencias. De esta forma, gracias al programa Talent, se consigue desarrollar todo el talento que tienen nuestros estudiantes y prepararlo para las necesidades del mundo laboral.

"Gracias al programa Talent, se consigue desarrollar todo el talento que tienen nuestros estudiantes y prepararlo para las necesidades del mundo laboral."

¿De qué manera el inLab FIB es una palanca para muchos estudiantes de la FIB para después incorporarse al mundo empresarial?

El programa Talento y el uso de metodologías ágiles en el desarrollo de proyectos son dos aspectos clave para que los estudiantes que salen del inLab FIB estén preparados para incorporarse rápidamente y con garantías en el puesto de trabajo. Éste es el motivo por el que muchas de las empresas con las que colaboramos les quieren contratar una vez terminado el proyecto.

En 2022 recibió un buen reconocimiento a través de la Mención FIB. ¿Qué destacarías?

Recibir la Mención FIB nos hizo mucha ilusión. Hacía poco que el profesor Josep Casanovas, histórico Director del inLab FIB y uno de sus fundadores, había dejado su cargo a raíz de su jubilación. Para nosotros, este galardón supuso un destacado reconocimiento a la importante labor llevada a cabo desde siempre por el inLab FIB en la innovación en el desarrollo de software en nuestro país y en el liderazgo que Josep había ejercido de este proyecto durante tantos años.

La mención también reconoce el compromiso que el inLab FIB siempre ha demostrado con la FIB, hecho del que también estamos muy orgullosos, y ha permitido dar mayor visibilidad y credibilidad a nuestro proyecto.La mención también reconoce el compromiso que el inLab FIB siempre ha demostrado con la FIB, hecho del que también estamos muy orgullosos, y ha permitido dar mayor visibilidad y credibilidad a nuestro proyecto.

Desde el punto de vista de la carrera profesional, ¿qué aspectos crees que te han sido más útiles a lo largo de tu trayectoria y te gustaría compartir?

Ésta sí que es una pregunta difícil. Pienso que la educación que he recibido durante toda mi vida ha sido muy útil para afrontar con garantías los retos que la vida me ha ido planteando. Pero cuando hablo de educación no me refiero sólo a la vertiente académica, sino también y sobre todo a todos aquellos aprendizajes que he sacado de la gran cantidad de excelentes personas y profesionales con los que he trabajado. Seguramente esta capacidad de aprender continuamente y adaptarme a las nuevas situaciones es la que me ha permitido desarrollar mi trayectoria profesional con garantías.

De todas formas, creo que hay otras cualidades que me han influido y sin las cuales no sería la persona que soy actualmente. Podría destacar por ejemplo la autoexigencia, por estar siempre a la altura de lo que esperas de ti mismo; o la ambición, para intentar ir siempre más allá de lo socialmente establecido e intentar así construir un mundo mejor. Pero, por encima de todo, lo que considero más importante es la capacidad de trabajo en equipo. Sólo con un trabajo conjunto, con excelente armonía y complicidad entre todos, y con una voluntad continua de escuchar y aprender de nuestros compañeros y compañeras, se pueden alcanzar metas realmente importantes.

"Sólo con un trabajo conjunto, con excelente armonía y complicidad entre todos, y con una voluntad continuada de escuchar y aprender de nuestros compañeros y compañeras, se pueden alcanzar metas realmente importantes."Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02