Created on Wednesday, 29 May 2024 14:04:19

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Xavier Rovira és Soci Director de NTT DATA Barcelona. És Enginyer Industrial per la UPC i PADE a IESE Business School.

Amb una dilatada carrera en l’àmbit de la tecnologia i consultoria, Rovira ha liderat destacats projectes innovadors en el sector, així com diverses unitats de negoci a Europa i Llatinoamèrica.

---

Barcelona és un important centre tecnològic i recentment hi heu inaugurat una seu al districte del 22@. Com ha contribuït NTT DATA a l'ecosistema tecnològic de la ciutat?

A NTT DATA tenim una clara aposta pel potencial de Barcelona com a referència dins de l'ecosistema tecnològic del país. Més enllà de què som presents a la ciutat des de fa més de 25 anys, aquesta aposta s'ha vist reflectida a la nostra seu dins del districte 22@.

Crec que el fet que grans companyies tecnològiques globals apostem per ubicar-nos a Barcelona produeix un cert efecte crida, a més d'un entorn molt més enriquidor, favorable i sinèrgic. Segons l'Informe ‘Tech Hubs Overview’, només el 2023 es van crear a Catalunya 14 nous centres tecnològics i es va arribar a la xifra total de 140. El 76 % estan a Barcelona i el 19 % a l'àrea metropolitana. El sector ja dona feina a 26.407 persones. En el cas d’NTT DATA, el nostre impacte no només es reflecteix en xifres d'ocupació, sinó també en la nostra aposta per la formació i el talent a través de beques específiques i altres iniciatives amb les quals contribuïm a aquest ecosistema.

"El fet que grans companyies tecnològiques globals apostem per ubicar-nos a Barcelona produeix un cert efecte crida, a més d'un entorn molt més enriquidor, favorable i sinèrgic"

Podries compartir iniciatives innovadores i de transformació impulsades des de Barcelona?

Una de les nostres apostes més destacades en innovació a Barcelona és la posada en marxa, al 2018, del nostre Centre d'Excel·lència global d'Intel·ligència Artificial. Vam apostar per això quan aquesta tecnologia encara era incipient i vam establir la seva seu europea al Living Lab que vam ubicar a Barcelona. Es tracta del primer espai centrat en aquesta tecnologia que NTT DATA va obrir fora del Japó. Aquest centre d'excel·lència compta amb un grup expert de 150 científics de dades i enginyers especialitzats en IA, que treballen en col·laboració amb altres professionals del grup NTT DATA a Espanya, Europa i Japó.

També tenim casos d'èxit molt destacats dins de l'ecosistema Barcelona com el projecte STA de la Generalitat (Servei Transversal d'Analítica avançada i IA), en el qual ens encarreguem de la definició, desenvolupament i desplegament de casos d'ús d'analítica avançada a IA per als diferents Departaments i entitats de la Generalitat. Fora d'aquest àmbit, estem treballant també en projectes europeus en Identitat Digital, on estem col·laborant en la definició del marc tecnològic i dels requisits que tindrà la Cartera Digital Europea. O també estem contribuint en projectes de Data Spaces Europeus, que tenen com a objectiu habilitar i fomentar el desenvolupament de nous productes i serveis basats en dades, formant el teixit central d'una economia de dades europea interconnectada i competitiva. Des d’NTT DATA estem liderant els primers espais de dades públiques europees.

Com abordeu la gestió dels vostres professionals en un mercat tan competitiu com el de les TIC?

A NTT DATA tenim com a propòsit ser un entorn de desenvolupament professional: tenim processos formals d'avaluació i promoció interns que es duen a terme fins a dues vegades a l'any, recolzats en plans de mentoria, amb l'objectiu de reconèixer l’evolució d'aquestes persones i continuar oferint-los un desenvolupament de carrera professional personalitzat.

En segon lloc, invertim molt en formació: en total, a NTT DATA Espanya, impartim més de 500.000          hores anuals. Gràcies a l’estructura de la nostra ‘University’, comptem amb un track formatiu específic per a cada col·lectiu, distribuït entre formacions competencials, d’skills tècnics i sectorials. 

A més, la nostra modalitat de treball presencial-remot BeFlex 40-60 permet a les persones de cada equip organitzar-se de manera flexible comptant amb els beneficis que suposa el teletreball.

Finalment, el nostre model de companyia ens porta a promoure valors i actituds com la col·laboració i el treball en equip, el compromís, la curiositat… que generen un entorn de treball molt àgil, col·laboratiu, dinàmic… que estem orgulls de pensar que genera un engagement singular.

Has viscut l’evolució del sector des de les diferents etapes de la mateixa companyia, ara NTT DATA. Què en destacaries?

Quan vaig començar en aquest sector, fa gairebé 25 anys, érem tots homes, enginyers, amb vestit... És increïble veure com tot això ha evolucionat i parlar del fet que ara ens trobem en un sector cada vegada més divers, amb perfils de diferents procedències, branques i àrees de coneixement, equips intergeneracionals... i a on les dones juguen un paper important.

A això s'afegeix que les TIC han passat de ser “una cosa” important, però col·lateral, a ser un habilitador estructural, core de les diferents organitzacions, empreses, tant de les grans com de les petites, de l'educació, del govern, la sanitat i la vida en general de les persones i la societat...

"Les TIC han passat de ser “una cosa” important, però col·lateral, a ser un habilitador estructural"

Quines creus que són les principals competències i habilitats a nivell de direcció segons la teva experiència?

Crec que el més important és saber treballar en equip i tenir una actitud de lideratge entesa com la capacitat per fer que un grup de persones molt diverses entre elles puguin tenir un mateix objectiu, un propòsit comú, i puguin treballar cap a la seva consecució.

Quins valors i reptes guien NTT DATA en la seva contribució al desenvolupament tecnològic?

Una cosa diferencial d’NTT DATA és que els nostres valors no venen “imposats”, sinó que sorgeixen de la nostra pròpia manera de treballar, de l'ambient i l'esperit que es viu a la companyia. No és una tema que haguem de recordar-nos, sinó que sorgeix de manera natural. Per això, parlem de col·laboració, entès com el ser capaços de demanar i donar ajuda; el compromís, que es reflecteix en gaudir del que fas i generar oportunitats per a l'ecosistema; i de la curiositat que per a nosaltres significa estar oberts a allò nou, a l'aprenentatge continu... El nostre repte és transformar i acompanyar les companyies que transformen el món.

"Una cosa diferencial d’NTT DATA és que els nostres valors no venen “imposats”, sinó que sorgeixen de la nostra pròpia manera de treballar, de l'ambient i l'esperit que es viu a la companyia"

Com a enginyer industrial de la UPC, què t’ha aportat aquesta formació per la teva carrera professional?

Fonamentalment, m'ha aportat 'mètode i enginy'. Quan parlo de mètode, em refereixo a la sistematització en la resolució de problemes per ser efectiu i el més eficient possible. Però això no sempre és possible, i quan ens trobem davant d'un problema que sembla nou, sense un model estàndard per resoldre'l, és necessari recórrer a aquest 'enginy' que ens fa pensar 'out of the box' i trobar una solució creativa diferent.

Des de fa anys col·laboreu amb inLab FIB en programes de talent. Què us aporta?

Com a part del nostre conveni amb la FIB (UPC), patrocinem el programa Talento de l'Inlab des de fa diversos anys. Per a nosaltres, aquesta és una manera de conèixer aquest talent que també és un col·lectiu amb unes competències molt interessants, ja que la seva formació està molt orientada a la resolució de problemes a la manera d'una consultora. Amb ells planifiquem, per exemple, algunes activitats específiques i ens involucrem en els seus projectes, acostant als estudiants les nostres tecnologies i metodologies amb visites al Living Lab.

Com valores el factor humà i recolzar iniciatives com la Festibity en el context actual?

Iniciatives com la Festibity són molt importants per continuar enfortint el sector TIC. Espais com aquest ajuden a crear relacions, aliances i també fan de pont en moltes ocasions amb el sector acadèmic i entre professionals de companyies de diferents sectors (finances, indústria, utilities, sanitat, govern). Això és important per continuar formant als professionals del futur en les habilitats més demandades per les companyies tecnològiques i també ens permet continuar compartint experiències i coneixement.

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Xavier Rovira es Socio Director de NTT DATA Barcelona. Es Ingeniero Industrial por la UPC y PADE en IESE Business School. 

Con una dilatada carrera en el ámbito de la tecnología y consultoría, Rovira ha liderado destacados proyectos innovadores en el sector, así como diversas unidades de negocio en Europa y Latinoamérica.

---

Barcelona es un importante centro tecnológico y recientemente ha inaugurado una sede en el distrito del 22@. ¿Cómo ha contribuido NTT FECHA al ecosistema tecnológico de la ciudad?

En NTT DATA tenemos una clara apuesta por el potencial de Barcelona como referencia dentro del ecosistema tecnológico del país. Más allá de lo que estamos presentes en la ciudad desde hace más de 25 años, esta apuesta se ha visto reflejada en nuestra sede dentro del distrito 22@.

Creo que el hecho de que grandes compañías tecnológicas globales apostamos por ubicarnos en Barcelona produce cierto efecto llamada, además de un entorno mucho más enriquecedor, favorable y sinérgico. Según el Informe Tech Hubs Overview, sólo en 2023 se crearon en Cataluña 14 nuevos centros tecnológicos y se alcanzó la cifra total de 140. El 76% están en Barcelona y el 19% en el área metropolitana. El sector ya emplea a 26.407 personas. En el caso de NTT DATA, nuestro impacto no sólo se refleja en cifras de empleo, sino también en nuestra apuesta por la formación y talento a través de becas específicas y otras iniciativas con las que contribuimos a este ecosistema.

"El hecho de que grandes compañías tecnológicas globales apostamos por ubicarnos en Barcelona produce cierto efecto llamada, además de un entorno mucho más enriquecedor, favorable y sinérgico"

¿Podrías compartir iniciativas innovadoras y de transformación impulsadas desde Barcelona?

Una de nuestras apuestas más destacadas en innovación en Barcelona es la puesta en marcha, en 2018, de nuestro Centro de Excelencia global de Inteligencia Artificial. Apostamos por eso cuando esta tecnología todavía era incipiente y establecimos su sede europea en el Living Lab que ubicamos en Barcelona. Se trata del primer espacio centrado en esta tecnología que NTT DATA abrió fuera de Japón. Este centro de excelencia cuenta con un grupo experto de 150 científicos de datos e ingenieros especializados en IA, que trabajan en colaboración con otros profesionales del grupo NTT DATA en España, Europa y Japón.

También tenemos casos de éxito muy destacados dentro del ecosistema Barcelona como el proyecto STA de la Generalitat (Servicio Transversal de Analítica avanzada y IA), en el que nos encargamos de la definición, desarrollo y despliegue de casos de uso de analítica avanzada en IA para los diferentes Departamentos y entidades de la Generalitat. Fuera de este ámbito, estamos trabajando también en proyectos europeos en Identidad Digital, en los que estamos colaborando en la definición del marco tecnológico y de los requisitos que tendrá la Cartera Digital Europea. O también estamos contribuyendo a proyectos de Data Spaces Europeos, que tienen como objetivo habilitar y fomentar el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en datos, formando el tejido central de una economía de datos europea interconectada y competitiva. Desde NTT DATA estamos liderando los primeros espacios de datos públicos europeos.

¿Cómo abordáis la gestión de vuestros profesionales en un mercado tan competitivo como el de las TIC?

En NTT DATA tenemos como propósito ser un entorno de desarrollo profesional: tenemos procesos formales de evaluación y promoción internos que se llevan a cabo hasta dos veces al año, apoyados en planes de mentoría, con el objetivo de reconocer evolución de estas personas y continuar ofreciéndoles un desarrollo de carrera profesional personalizado.

En segundo lugar, invertimos mucho en formación: en total, en NTT DATA España, impartimos más de 500.000 horas anuales. Gracias a la estructura de nuestra University, contamos con un track formativo específico para cada colectivo, distribuido entre formaciones competenciales, de skills técnicos y sectoriales.

Además, nuestra modalidad de trabajo presencial-remoto BeFlex 40-60 permite a las personas de cada equipo organizarse de forma flexible contando con los beneficios que supone el teletrabajo.

Por último, nuestro modelo de compañía nos lleva a promover valores y actitudes como la colaboración y el trabajo en equipo, el compromiso, la curiosidad… que generan un entorno de trabajo muy ágilcolaborativodinámico… que estamos orgullos de pensar que genera un engagement singular.

Has vivido la evolución del sector desde las diferentes etapas de la misma compañía, ahora NTT DATA. ¿Qué destacarías?

Cuando empecé en este sector, hace casi 25 años, éramos todos hombres, ingenieros, con traje... Es increíble ver cómo todo esto ha evolucionado y hablar de que ahora nos encontramos en un sector cada vez más diverso, con perfiles de diferentes procedencias, ramas y áreas de conocimiento, equipos intergeneracionales... y dónde las mujeres juegan un papel importante.

A esto se añade que las TIC han pasado de ser "algo" importante, pero colateral, a ser un habilitador estructural, core de las diferentes organizaciones, empresas, tanto de las grandes como de las pequeñas, de la educación , del gobierno, la sanidad y la vida en general de las personas y la sociedad...

"Les TIC han pasado de ser "algo" importante, pero colateral, a ser un habilitador estructural"

¿Cuáles crees que son las principales competencias y habilidades a nivel de dirección según tu experiencia?

Creo que lo importante es saber trabajar en equipo y tener una actitud de liderazgo entendida como la capacidad para hacer que un grupo de personas muy diversas entre ellas puedan tener un mismo objetivo, un propósito común, y puedan trabajar hacia su consecución.

¿Qué valores y retos guían NTT DATA en su contribución al desarrollo tecnológico?

Algo diferencial de NTT DATA es que nuestros valores no vienen “impuestos”, sino que surgen de nuestra propia manera de trabajar, del ambiente y el espíritu que se vive en la compañía. No es un tema que debamos recordarnos, sino que surge de forma natural. Por eso, hablamos de colaboración, entendido como ser capaces de pedir y dar ayuda; el compromiso, que se refleja en gozar de lo que haces y generar oportunidades para el ecosistema; y de la curiosidad que para nosotros significa estar abiertos a lo nuevo, al aprendizaje continuo... Nuestro reto es transformar y acompañar a las compañías que transforman el mundo.

"Algo diferencial de NTT DATA es que nuestros valores no vienen “impuestos”, sino que surgen de nuestra propia manera de trabajar, del ambiente y el espíritu que se vive en la compañía"

Como ingeniero industrial de la UPC, ¿qué te ha aportado esta formación por tu carrera profesional?

Fundamentalmente, me ha aportado 'método e ingenio'. Cuando hablo de método, me refiero a la sistematización en la resolución de problemas por ser efectivo y lo más eficiente posible. Pero esto no siempre es posible, y cuando nos encontramos ante un problema que parece nuevo, sin un modelo estándar para resolverlo, es necesario recurrir a ese 'ingenio' que nos hace pensar 'out of the box' y encontrar una solución creativa diferente.

Desde hace años colaboráis con inLab FIB en programas de talento. ¿Qué le aporta?

Como parte de nuestro convenio con la FIB (UPC), patrocinamos el programa Talento del Inlab desde hace varios años. Para nosotros, ésta es una forma de conocer este talento que también es un colectivo con unas competencias muy interesantes, ya que su formación está muy orientada a la resolución de problemas a la manera de una consultora. Con ellos planificamos, por ejemplo, algunas actividades específicas y nos involucramos en sus proyectos, acercando a los estudiantes nuestras tecnologías y metodologías con visitas al Living Lab.

¿Cómo valoras el factor humano y apoyar iniciativas como la Festibity en el contexto actual?

Iniciativas como la Festibity son muy importantes para seguir fortaleciendo el sector TIC. Espacios como éste ayudan a crear relaciones, alianzas y también hacen de puente en muchas ocasiones con el sector académico y entre profesionales de compañías de diferentes sectores (finanzas, industria, utilities, sanidad, gobierno). Esto es importante para seguir formando a los profesionales del futuro en las habilidades más demandadas por las compañías tecnológicas y también nos permite seguir compartiendo experiencias y conocimiento.Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02