Created on Wednesday, 26 Jun 2024 18:16:48

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Alfonso García, actual president de DXC TECHNOLOGY, Enginyer de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica del País Basc i MBA a IE Business School. Ha liderat durant dècades reeixides estratègies de venda a Espanya i Portugal, i compta amb una trajectòria de més 20 anys al sector de serveis de la Tecnologia de la Informació. Abans d'ocupar la seva posició actual, va exercir el lloc de director de negoci per al segment de comptes d'alt potencial, consolidant i impulsant el millor període de creixement de la companyia tecnològica.

---

Enhorabona per aquesta nova etapa professional com a president. Ens pot parlar del present i del futur de la companyia?

Estem vivint el millor període de la nostra història fins ara. El darrer any hem batut les xifres d'anys anteriors, tant en volum de negoci i empleats com en nombre de clients. Aquest creixement es basa en la confiança dels nostres clients en DXC, confiança que es guanya gràcies al treball dels nostres empleats, la qualitat de servei que presten i la flexibilitat d'adaptar-se als reptes dels nostres clients.

Amb aquesta situació, acostumo a dir que la Companyia està en forma, i prova d'això és que els objectius de negoci d'aquest any són de nou superar-nos i créixer doble dígit respecte a l'últim exercici.

Aquestes perspectives de creixement a futur faciliten que puguem continuar apostant amb inversions a la regió, tant en actius digitals com a Centres d'Excel·lència en àrees com hiperautomatització a Catalunya, Intel·ligència Artificial a Galícia, Cloud a Aragó o Ciberseguretat a Madrid. Aquesta dinàmica ens permetrà generar més de 5.000 llocs de treball en els propers 3 anys.

"Aquestes perspectives de creixement a futur faciliten que puguem continuar apostant amb inversions a la regió i ens permetrà generar més de 5.000 llocs de treball en els propers 3 anys."

Una de les vostres màximes és la d'acompanyar els vostres clients com a partner tecnològic. En què consisteix aquest acompanyament?

Avui dia, la tecnologia és un element clau en l'estratègia d'una companyia. Aquelles organitzacions que disposen de l'estratègia tecnològica adequada disposen d'un avantatge competitiu respecte a la resta. Si a més analitzem l'impacte que poden tenir les noves tecnologies disruptives a cadascuna de les organitzacions, la necessitat d'encertar amb l'estratègia tecnològica és clau, i per això disposar del partner adequat és més important que mai.

Ser una companyia global, amb presència a més de 60 països, ens permet conèixer i compartir amb els nostres clients l'experiència i la visió per poder competir en una economia cada vegada més globalitzada. Aquesta visió la reforcem amb una forta empremta de proximitat executant en local. Els nostres més de 8.000 empleats a Espanya, a més a més d'estar altament qualificats, tenen la vocació d'estar a prop dels nostres clients per conèixer les prioritats de negoci i necessitats.

Per tant, aquest acompanyament comença per estar a prop seu, entendre les seves prioritats i actuar amb velocitat. Proporcionem assessorament tecnològic a tot el cicle de vida, des del disseny a l'operació passant pels projectes de desplegament de solucions tecnològiques.

Un dels vostres objectius és la cerca de models de negoci sostenibles. Com ho plantegeu?

Al meu entendre no es pot concebre una empresa d'èxit a futur sense sostenibilitat. Qualsevol model de negoci que ens plantegem avui dia ha d'incorporar la sostenibilitat per disseny. L'objectiu és que cal ser capaços de desacoblar el creixement de negoci del consum de recursos.

El nostre compromís amb la sostenibilitat es reflecteix en diversos aspectes. D'una banda, com a exemple, formem part del consell assessor del Centre d'Innovació de les Tecnologies Accessibles (CINTAC), cosa que ens permet promoure solucions desenvolupades amb tecnologies accessibles per a totes les persones.

Addicionalment, el nostre compromís amb la sostenibilitat es reflecteix en la signatura d'acords de col·laboració amb empreses expertes en inclusió laboral de persones amb discapacitat, facilitant l'ocupabilitat de col·lectius que tenen encara avui dia molt difícil l'entrada al teixit empresarial.

DXC Technology ha anunciat recentment la creació d‟un Centre de Competència per impulsar l‟adopció responsable de nous models d‟Intel·ligència Artificial. Què ens pots explicar?

A hores d'ara crec que poques són les persones que dubten que la Intel·ligència Artificial (IA) és una de les tecnologies que realment revolucionarà, o millor dit, ja està revolucionant, la nostra forma de viure i treballar.

Fa uns mesos vam inaugurar el nostre centre de competència d'Intel·ligència Artificial a Galícia amb més de 150 persones. La velocitat d'adopció que estem tenint ha fet que en menys d'un any hàgim doblat la capacitat del centre i avui ja comptem amb més de 300 especialistes en solucions d'intel·ligència artificial de diferents fabricants tecnològics.

Segurament, la clau de l'èxit sigui que abans de res ens hem compromès a aplicar-nos a nosaltres mateixos, als nostres propis serveis la Intel·ligència Artificial, la qual cosa ens ha permès modernitzar-los i evolucionar d'una fase d'experimentació inicial (fase en què moltes de les organitzacions estan avui dia), a una fase d'adopció massiva en què es maximitzen els beneficis esperats.

Un exemple clar de resultat que sorgeix d'aquest Centre de Competència és la plataforma Quercus, resultat d'un acord estratègic que hem signat fa unes quantes setmanes amb Ferrovial i Microsoft. Aquesta plataforma revolucionarà la manera com es desenvolupen i s'apliquen les solucions tecnològiques en l'àmbit de la Intel·ligència Artificial Generativa.

El talent digital és el lema escollit per al Club Festibity durant tot aquest any. Com aconseguiu atreure tant talent IT a la vostra corporació?

A DXC considerem als nostres empleats l'actiu més important de la Companyia. Només si és així de debò, és possible atreure i fidelitzar el talent.

Treballem en un sector amb més demanda de talent digital que oferta. És clau reconèixer que avui dia el talent digital pot triar on treballar, i per tant tenim clar que el nostre objectiu és ser atractius per a aquestes persones i que decideixin treballar amb nosaltres.

Durant els darrers anys hem incorporat més de 4.000 empleats, i l'èxit es basa a combinar el respecte amb els empleats, un bon ambient de treball, projectes atractius i desenvolupament de carrera professional.

"Durant el darrer any, hem dut a terme una forta inversió en capacitació del nostre personal amb més de 100.000 hores de formació."

El talent és un tema clau per a vosaltres. Com es gestiona amb relació als reptes actuals del mercat?

No només hem d'atreure talent, sinó que és clau que siguem capaços de desenvolupar-lo per acompanyar i guiar els nostres clients davant de les noves tecnologies disruptives. Durant el darrer any, hem dut a terme una forta inversió en capacitació del nostre personal amb més de 100.000 hores de formació.

El 47% de la vostra plantilla són dones, fet pel qual segur esteu summament orgullosos.

Sens dubte. En un sector majoritàriament masculí, ens orgulleix estar propers al 50% de plantilla en tots dos sexes.

La capacitat d'atreure dones a la Companyia no és casual, treballem perquè percebin des del moment que entren per la porta que és una companyia on es valoren les qualitats professionals i on el tracte humà és evident.

L'evident biaix de gènere que existeix a les àrees STEM d'on ens nodrim de personal el combatem amb programes interns com el “SHE Leads” on fomentem el desenvolupament de lideratge femení.

Des de fa molts anys esteu donant suport a la UPC des de la Facultat d’Informàtica de Barcelona Què us aporta?

Talent ben format amb una visió actual, noves maneres de pensar i fer, amb interessos propis. En definitiva, aire fresc.

I per part nostra, sentir que col·laborem amb la societat en què treballem, ja que ens dóna l'oportunitat d'apropar els estudiants al món laboral i que s'hi integrin.

En un altre ordre de coses, aquests més de 10 anys de suport al Club Festibity ens han permès participar activament a la dinamització del sector informàtic a Barcelona, ​​assistint als esdeveniments que s'organitzen amb clients de sector públic i privat, creant xarxes de contactes entre organitzacions, i potenciant la nostra marca i capacitats al mercat IT local.

Quin missatge traslladaries als joves de cara al futur professional?

El futur professional de cada persona es forja el dia a dia. És important gaudir de cada etapa al llarg de la carrera professional, i cal tenir l'actitud i la curiositat adequades per aprendre en tot moment.

La flexibilitat del teletreball ha de ser balancejada amb la presència física, ja que és on sorgeixen espontàniament oportunitats d'aprenentatge i desenvolupament.

 

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Alfonso García, actual presidente de DXC TECHNOLOGY, Ingeniero de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica del País Vasco y MBA en IE Business School. Ha liderado durante décadas exitosas estrategias de venta en España y Portugal, y cuenta con una trayectoria de más 20 años en el sector de servicios de la Tecnología de la Información. Antes de ocupar su actual posición, desempeñó el puesto de Director de Negocio para el segmento de cuentas de alto potencial, consolidando e impulsando el mejor periodo de crecimiento de la compañía tecnológica.

---

Enhorabuena por esta nueva etapa profesional como presidente. ¿Nos puede hablar del presente y el futuro de la compañía?

Estamos viviendo el mejor periodo de nuestra historia hasta el momento. El último año hemos batido las cifras de años anteriores, tanto en volumen de negocio y empleados como en número clientes. Este crecimiento está basado en la confianza de nuestros clientes en DXC, confianza que se gana gracias al trabajo de nuestros empleados, la calidad de servicio que prestan y la flexibilidad de adaptarse a los retos de nuestros clientes.

Con esta situación, suelo decir que la Compañía está en forma, y prueba de ello es que los objetivos de negocio de este año son de nuevo superarnos y crecer doble dígito con respecto al último ejercicio.

Esas perspectivas de crecimiento a futuro facilitan que podamos seguir apostando con inversiones en la región, tanto en activos digitales como Centros de Excelencia en áreas como hiperautomatización en Cataluña, Inteligencia Artificial en Galicia, Cloud en Aragón o Ciberseguridad en Madrid. Esta dinámica nos permitirá generar más de 5.000 empleos en los próximos 3 años.

"Estas perspectivas de crecimiento a futuro facilitan que podamos seguir apostando con inversiones en la región y nos permitirá generar más de 5.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años."

Una de vuestras máximas es la de acompañar a vuestros clientes como partner tecnológico. ¿En qué consiste este acompañamiento?

Hoy en día la tecnología es un elemento clave en la estrategia de una compañía. Aquellas organizaciones que disponen de la adecuada estrategia tecnológica disponen de una ventaja competitiva con respecto al resto. Si además analizamos el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías disruptivas en cada una de las organizaciones, la necesidad de acertar con la estrategia tecnológica es clave, y para ello disponer del partner adecuado es más importante que nunca.

Ser una compañía global, con presencia en más de 60 países, nos permite conocer y compartir con  nuestros clientes la experiencia y visión para poder competir en una economía cada vez más globalizada. Esa visión la reforzamos con una fuerte impronta de proximidad ejecutando en local. Nuestros más de 8.000 empleados en España, además de estar altamente cualificados, tienen la vocación de estar cerca de nuestros clientes para conocer las prioridades de negocio y necesidades.

Por lo tanto, ese acompañamiento empieza por estar cerca de ellos, entender sus prioridades y actuar con velocidad. Proporcionamos asesoramiento tecnológico en todo el ciclo de vida, desde el diseño a la operación pasando por los proyectos de despliegue de soluciones tecnológicas.

Uno de vuestros objetivos es la búsqueda de modelos de negocio sostenibles. ¿Cómo lo planteáis?

En mi opinión no se puede concebir una empresa de éxito a futuro sin sostenibilidad. Cualquier modelo de negocio que nos planteemos hoy en día tiene que incorporar la sostenibilidad por diseño. El objetivo es que debemos ser capaces de desacoplar el crecimiento de negocio del consumo de recursos.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad se refleja en varios aspectos. Por una parte, a modo de ejemplo, formamos parte del consejo asesor del Centro de Innovación de las Tecnologías Accesibles (CINTAC) lo cual nos permite promover soluciones desarrolladas con tecnologías accesibles para todas las personas.

Adicionalmente, nuestro compromiso con la sostenibilidad se refleja en la firma de acuerdos de colaboración con empresas expertas en inclusión laboral de personas con discapacidad, facilitando la empleabilidad de colectivos que tienen, aún hoy en día, muy difícil la entrada en el tejido empresarial. 

DXC Technology ha anunciado recientemente la creación de un Centro de Competencia para impulsar la adopción responsable de nuevos modelos de Inteligencia Artificial. ¿Qué nos puedes contar?

A estas alturas creo que pocas son las personas que dudan que la Inteligencia Artificial (IA) es una de las tecnologías que realmente revolucionará, o mejor dicho, está ya revolucionando, nuestra forma de vivir y trabajar.

Hace unos meses inauguramos nuestro centro de competencia de Inteligencia Artificial en Galicia con más de 150 personas. La velocidad de adopción que estamos teniendo ha hecho que en menos de un año hayamos doblado la capacidad del centro y hoy en día ya contamos con más de 300 especialistas en soluciones de Inteligencia Artificial de diferentes fabricantes tecnológicos.

Seguramente, la clave del éxito esté en que antes de nada nos hemos comprometido a aplicarnos a nosotros mismos, a nuestros propios servicios la Inteligencia Artificial, lo cual nos ha permitido modernizarlos y evolucionar de una fase de experimentación inicial (fase en la que muchas de las organizaciones están hoy en día), a una fase de adopción masiva en la que se maximizan los beneficios esperados.

Un claro ejemplo de resultado que surge de este Centro de Competencia es la plataforma Quercus, resultado de un acuerdo estratégico que hemos firmado hace unas pocas semanas con Ferrovial y Microsoft. Esta plataforma va a revolucionar la forma en que se desarrollan y se aplican las soluciones tecnológicas en el ámbito de la Inteligencia Artificial Generativa.

El talento digital es el lema escogido para el Club Festibity durante todo este año. ¿Cómo lográis atraer tanto talento IT a vuestra corporación?

En DXC consideramos a nuestros empleados el activo más importante de la Compañía. Sólo si es así de verdad, es posible atraer y fidelizar el talento.

Trabajamos en un sector con más demanda de talento digital que oferta. Es clave reconocer que hoy en día el talento digital puede elegir dónde trabajar, y por lo tanto tenemos claro que nuestro objetivo es ser atractivos para estas personas y que decidan trabajar con nosotros.

Durante los últimos años hemos incorporado más de 4.000 empleados, y el éxito se basa en combinar el respeto con los empleados, un buen ambiente de trabajo, proyectos atractivos y desarrollo de carrera profesional.

El talento es un tema clave para vosotros. ¿Cómo se gestiona en relación con los retos actuales del mercado?

No solamente tenemos que atraer talento, sino que es clave que seamos capaces de desarrollarlo para acompañar y guiar a nuestros clientes ante las nuevas tecnologías disruptivas. Durante el último año, hemos llevado a cabo una fuerte inversión en capacitación de nuestro personal con más de 100.000 horas de formación.

"Durante el último año, hemos realizado una fuerte inversión en capacitación de nuestro personal con más de 100.000 horas de formación."

El 47% de vuestra plantilla son mujeres, hecho por el que seguro estáis sumamente orgullosos.

Sin lugar a duda. En un sector mayoritariamente masculino, nos orgullece estar cercanos al 50% de plantilla en ambos sexos.

La capacidad de atraer a mujeres a la Compañía no es casual, trabajamos para que perciban desde el momento que entran por la puerta que es una compañía donde se valoran sus cualidades profesionales y donde el trato humano es evidente.

El evidente sesgo de género que existe en las áreas STEM de donde nos nutrimos de personal lo combatimos con programas internos como el “SHE Leads” en el que fomentamos el desarrollo de liderazgo femenino.

Desde hace muchos años estáis apoyando a la UPC des de la Facultat d’Informàtica de Barcelona ¿Qué os aporta?

Talento bien formado con una visión actual, nuevas formas de pensar y hacer, con intereses propios. En definitiva, aire fresco.

Y por nuestra parte, sentir que colaboramos con la sociedad en la que trabajamos, puesto que nos da la oportunidad de acercar a los estudiantes al mundo laboral y que se integren en éste.

En otro orden de cosas, estos más de 10 años de apoyo al Club Festibity nos han permitido participar activamente en la dinamización del sector informático en Barcelona, asistiendo a los eventos que se organizan con clientes de sector público y privado, creando redes de contactos entre organizaciones, y potenciando nuestra marca y capacidades en el mercado IT local.

Desde hace muchos años estáis apoyando a la UPC des de la Facultat d’Informàtica de Barcelona ¿Qué os aporta?

Talento bien formado con una visión actual, nuevas formas de pensar y hacer, con intereses propios. En definitiva, aire fresco.

Y por nuestra parte, sentir que colaboramos con la sociedad en la que trabajamos, puesto que nos da la oportunidad de acercar a los estudiantes al mundo laboral y que se integren en éste.

En otro orden de cosas, estos más de 10 años de apoyo al Club Festibity nos han permitido participar activamente en la dinamización del sector informático en Barcelona, asistiendo a los eventos que se organizan con clientes de sector público y privado, creando redes de contactos entre organizaciones, y potenciando nuestra marca y capacidades en el mercado IT local.

¿Qué mensaje trasladarías a los jóvenes de cara al futuro profesional?

El futuro profesional de cada persona se fragua el día a día. Es importante disfrutar de cada etapa a lo largo de la carrera profesional, y es necesario tener la actitud y la curiosidad adecuadas para aprender en todo momento.

La flexibilidad del teletrabajo debe ser balanceada con la presencia física, puesto que es donde surgen espontáneamente oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

 Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02