Created on Tuesday, 13 Oct 2020 12:29:27

 

Per Benito Cerrillo, president de FIB Alumni. 

La transformació digital és estratègica en la nova economia. I encara més amb la crisi de la Covid-19.                                   

El nivell d'avenç d’un país ve determinat, sobretot, per un ecosistema on hi conflueixen les infraestructures de xarxa, els serveis, les tecnologies web i els usuaris finals (individus, empreses, govern). L’economia digital és, per tant, un facilitador pel desenvolupament i, en un context de pandèmia, una palanca per a la transformació digital, tecnològica i d’innovació.

Sens dubte el virus ha estat un accelerador d’aquesta transformació digital, derivada d'una necessitat sense precedents. La comunitat TIC ja hem tingut un paper clau en la creació de solucions per alleugerir-ne l’impacte i ajudar en la seva prevenció i detecció. Hem desplegat transformacions de processos, implantant el teletreball i l’educació a distància, hem reforçat la ciberseguretat, hem donat suport en serveis essencials com són el sanitari, el científic o l’alimentari, hem treballat amb sistemes per rastrejar els contagis i un llarg etcètera. Però els principals reptes i oportunitats encara estan per venir.

En termes generals, el sector TIC català està en un bon moment i així ho demostren les dades del Baròmetre del CTecno. En el darrer semestre s’han creat 10.000 llocs de treball i el 40% de les empreses del sector preveu incrementar ingressos el 2020. L'ocupació en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) mostra el creixement més gran de generació d'ocupació dels últims anys i és superior al creixement del conjunt de l'economia catalana. Aquest fet el situa com un dels àmbits d'activitat amb més bones perspectives econòmiques i socials. Segons dades de l'enquesta de població activa del quart trimestre de 2019, el sector TIC ocupa a Catalunya 114.300 persones, el 3,3% de la població total ocupada a Catalunya.

No podem deixar de comentar que ens trobem amb un handicap essencial com és la falta talent qualificat per cobrir la demanda de professionals, especialment talent femení. Les dones només representen un 8% de les posicions tècniques i especialitzades, percentatges similars al del lideratge de les empreses tecnològiques, i amb uns salaris un 20% més baixos.

Consolidar el lideratge de l’economia digital del segle XXI és el repte. Per això cal que siguem capaços de sumar des de les institucions, les empreses i la universitat tot recordant el pensament de Peter Drucker: "la millor manera de predir el futur és crear-lo". Des de FIB Alumni i des de la FIB tenim la responsabilitat d’assumir responsabilitats de present per a crear un futur millor, de participar i fomentar el futur digital, d’assegurar-nos d’eliminar la bretxa digital. Entre tots i entre totes!

 

Por Benito Cerrillo, presidente de FIB Alumni. 

La transformación digital es estratégica en la nueva economía. Y aún más con la crisis de la Covid-19.                                   

El nivel de avance de un país viene determinado, sobre todo, por un ecosistema donde confluyen las infraestructuras de red, los servicios, las tecnologías web y los usuarios finales (individuos, empresas, gobierno). La economía digital es, por tanto, un facilitador para el desarrollo y, en un contexto de pandemia, una palanca para la transformación digital, tecnológica y de innovación.

Sin duda el virus ha sido un acelerador de esta transformación digital, derivada de una necesidad sin precedentes. La comunidad TIC ya hemos tenido un papel clave en la creación de soluciones para aliviar el impacto y ayudar en su prevención y detección. Hemos desplegado transformaciones de procesos, implantando el teletrabajo y la educación a distancia, hemos reforzado la ciberseguridad, hemos apoyado en servicios esenciales como son el sanitario, el científico o el alimentario, hemos trabajado con sistemas para rastrear los contagios y un largo etcétera. Pero los principales retos y oportunidades aún están por venir.

En términos generales, el sector TIC catalán está en un buen momento y así lo demuestran los datos del Barómetro del CTecno. En el último semestre se han creado 10.000 puestos de trabajo y el 40% de las empresas del sector prevé incrementar ingresos en 2020. El empleo en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) muestra el mayor crecimiento de generación de empleo de los últimos años y es superior al crecimiento del conjunto de la economía catalana. Este hecho lo sitúa como uno de los ámbitos de actividad con mejores perspectivas económicas y sociales. Según datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2019, el sector TIC ocupa en Cataluña 114.300 personas, el 3,3% de la población total ocupada en Cataluña.

No podemos dejar de comentar que nos encontramos con un handicap esencial como es la falta de talento cualificado para cubrir la demanda de profesionales, especialmente talento femenino. Las mujeres sólo representan un 8% de las posiciones técnicas y especializadas, porcentajes similares al del liderazgo de las empresas tecnológicas, y con unos salarios un 20% más bajos.

Consolidar el liderazgo de la economía digital del siglo XXI es el reto. Por eso es necesario que seamos capaces de sumar desde las instituciones, las empresas y la universidad recordando el pensamiento de Peter Drucker: "la mejor manera de predecir el futuro es crearlo". Desde FIB Alumni y desde la FIB tenemos la responsabilidad de asumir responsabilidades de presente para crear un futuro mejor, de participar y fomentar el futuro digital, asegurarnos de eliminar la brecha digital. ¡Entre todos y entre todas!Comparteix això:

20 de juny 2023

20a edició de la Festibity
20 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02