Created on Thursday, 25 Feb 2021 11:38:29

 

Article escrit per Paula Santandreu, vicepresidenta i coordinadora de les Young IT Girls. Graduada en Enginyeria d'Obres Públiques a la UPC i cursant un màster Mundus en Flood Risk Management.

El que vull fer veure amb aquest petit article és que encara que l’enginyeria sembli una àrea d’estudi impersonal té un gran impacte en la societat.

Per una bona part del món Occidental, el Dia Internacional de la Dona (el 8 de març) és un esdeveniment conegut i celebrat. Gràcies al màster Mundus que estic cursant, he tingut l’oportunitat de pegar-me un bany de realitat sobre la situació del feminisme fora d’Europa.

L’any passat, per aquestes dates, estudiava en un ambient completament divers i internacional. Veient que segurament seria una oportunitat única vaig organitzar una taula rodona per parlar sobre feminisme, especialment en l'àmbit de l’enginyeria i la gestió de riscs (com inundacions, sequeres, etc.). Els meus companys, que són tots titulats en enginyeria (majoritàriament Civil) provenen en gran part d’Àsia i Sud-Amèrica i molts ja han exercit en els seus països. Prèviament a l’esdeveniment vaig preparar una mica les temàtiques de les quals podríem parlar (micromasclisme, bretxa salarial, etc.). Ara bé, fins que no vàrem començar a parlar no em vaig adonar que havia estat vivint dins la meva petita bombolla europea. En els primers minuts varen sortir temàtiques que creia inexistents dins del món de l’educació superior i que convertien temes de debat com el micromasclisme en minúcies. Un exemple d’aquestes temàtiques va venir de mans de les meves companyes de Sri Lanka, Índia i Bangladesh. Elles varen explicar que si ets dona d’una certa edat, molt possiblement hauràs d’estar casada i demanar permís als sogres per poder fer un màster (com era el seu cas).

Una altra experiència que em va impactar àmpliament va venir de la boca d’un company de Bangladesh. Aquest explicava que quan treballava avaluant la vulnerabilitat econòmica d’algunes poblacions enfront d’una inundació en el seu país d’origen, havia de tenir en compte si aquella família tenia filles o fills. Això es feia, ja que en moltes poblacions rurals encara segueix existint la dot. És a dir, si una família tenia filles, s’havia d’incloure en l’estudi que en certs anys aquell nucli familiar perdria un percentatge dels seus ingressos en detriment a la seva futura família política.

Finalment, el que em va afectar més no va venir d’uns dels meus companys durant aquell acte, sinó que va ser unes setmanes després per part d’un professor. Durant una lliçó sobre justícia social se’ns explicà que està estudiat i comprovat que durant una situació extrema, els homes tenen més tendència a perdre la vida, ja que les conviccions socials els empeny a prendre aquest rol de “protector” i posar els altres per sobre d’ells mateixos. Tot i això, el que s’oblida és que després de la catàstrofe, en molts països en vies de desenvolupament, són les nines i les dones les que passen a ser les més vulnerables. Una catàstrofe fàcilment et pot fer perdre, per exemple, la teva casa i la collita gràcies a la qual t’alimentes. En circumstàncies extremes com aquestes, els poders institucionals estan desbordats i no tenen mitjans per actuar en contra de les freqüents “vendes” o ús de les filles com a moneda de canvi per obtenir recursos. Addicionalment, moltes nines i dones perden a les seves famílies (i protecció) quedant exposades a violacions i tracta. És a dir, després de sobreviure una calamitat com és un huracà, i haver-ho perdut tot, per moltes el pitjor encara està per venir.

El que em va esgarrifar va ser el normalitzat, dins les seves societats, que estaven les històries que els meus companys i professors compartien. El que vull fer veure amb aquest petit article és que encara que l’enginyeria sembli una àrea d’estudi impersonal té un gran impacte en la societat. Si, per exemple, les persones i institucions encarregades d’analitzar la vulnerabilitat d’una zona exposada a catàstrofes no estan sensibilitzades amb la situació de les dones en aquella àrea, és fàcil crear un “caldo de cultiu” per accions masclistes, o caure dins del masclisme institucional empitjorant i normalitzant la seva situació.

Finalment, m’agradaria fer-vos veure que a països com l’Estat espanyol encara ens queda molt de camí per recórrer, però això no ens hauria de fer oblidar i valorar tot allò que hem aconseguit (amb molt d’esforç) i que molts de països encara estan a dècades de distància.

Consulta la web de les Young IT Girls 

 

Artículo escrito por Paula Santandreu, vicepresidenta y coordinadora de las Young IT Girls. Graduada en Ingeniería de Obras Públicas por la UPC y cursando un máster Mundus en Flood Risk Management.

Lo que quiero hacer ver con este pequeño artículo es que, aunque la ingeniería parezca un área de estudio impersonal, tiene un gran impacto en la sociedad.

Para una buena parte del mundo Occidental, el Día Internacional de la Mujer (el 8 de marzo) es un evento conocido y celebrado. Gracias al máster Mundus que estoy cursando, he tenido la oportunidad de pegarme un baño de realidad sobre la situación del feminismo fuera de Europa.

El año pasado, por estas fechas, estudiaba en un ambiente completamente diverso e internacional. Viendo que seguramente sería una oportunidad única organicé una mesa redonda para hablar sobre feminismo, especialmente en el ámbito de la ingeniería y la gestión de riesgos (como inundaciones, sequías, etc.). Mis compañeros, que son todos titulados en ingeniería (mayoritariamente Civil) provienen en gran parte de Asia y Sudamérica y muchos ya han ejercido en sus países. Previamente al evento preparé un poco las temáticas de las que podríamos hablar (micromachismo, brecha salarial, etc.). Ahora bien, hasta que no empezamos a hablar no me di cuenta de que había estado viviendo en mi pequeña burbuja europea. En los primeros minutos salieron temáticas que creía inexistentes dentro del mundo de la educación superior y que convertían temas de debate como el micromachismo en minucias. Un ejemplo de estas temáticas vino de manos de mis compañeras de Sri Lanka, India y Bangladesh. Ellas contaron que si eres mujer de cierta edad, muy posiblemente tendrás que estar casada y pedir permiso a los suegros para poder hacer un máster (como era su caso).

Otra experiencia que me impactó ampliamente vino de la boca de un compañero de Bangladesh. Este explicaba que cuando trabajaba evaluando la vulnerabilidad económica de algunas poblaciones frente a una inundación en su país de origen, tenía que tener en cuenta si esa familia tenía hijas o hijos. Esto se hacía ya que en muchas poblaciones rurales todavía sigue existiendo la dote. Es decir, si una familia tenía hijas, debía incluirse en el estudio que en ciertos años aquel núcleo familiar perdería un porcentaje de sus ingresos en detrimento de su futura familia política.

Finalmente, lo que me afectó más no vino de unos de mis compañeros durante ese acto, sino que fue unas semanas después por parte de un profesor. Durante una lección sobre justicia social se nos explicó que está estudiado y comprobado que durante una situación extrema, los hombres tienen más tendencia a perder la vida, ya que las convicciones sociales los empujan a tomar este rol de "protector" y poner los demás por encima de ellos mismos. Sin embargo, lo que se olvida es que después de la catástrofe, en muchos países en vías de desarrollo, son las chicas y las mujeres las que pasan a ser las más vulnerables. Una catástrofe fácilmente te puede hacer perder, por ejemplo, tu casa y la cosecha gracias a la que te alimentas. En circunstancias extremas como éstas, los poderes institucionales están desbordados y no tienen medios para actuar en contra de las frecuentes "ventas" o uso de las hijas como moneda de cambio para obtener recursos. Adicionalmente, muchas niñas y mujeres pierden a sus familias (y protección) quedando expuestas a violaciones y trata. Es decir, después de sobrevivir una calamidad como es un huracán, y haberlo perdido todo, para muchas, lo peor aún está por venir.

Lo que me estremeció fue lo normalizado, dentro de sus sociedades, que estaban las historias que mis compañeros y profesores compartían. Lo que quiero hacer ver con este pequeño artículo es que, aunque la ingeniería parezca un área de estudio impersonal, tiene un gran impacto en la sociedad. Si, por ejemplo, las personas e instituciones encargadas de analizar la vulnerabilidad de una zona expuesta a catástrofes no están sensibilizadas con la situación de las mujeres en esa área, es fácil crear un "caldo de cultivo" para acciones machistas, o caer dentro del machismo institucional empeorando y normalizando su situación.

Finalmente, me gustaría haceros ver que en países como el Estado español todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero eso no debería hacernos olvidar y valorar todo lo que hemos conseguido (con mucho esfuerzo) y que muchos países todavía están a décadas de distancia.

Consulta la web de las Young IT Girls Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02