Created on Wednesday, 29 May 2024 11:12:07

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Rosa María Cortada, és l'actual presidenta CIOs.cat. És una professional amb més de 30 anys de sòlida experiència liderant Tecnologies de la Informació i Comunicacions en empreses del sector químic-farmacèutic, Salut, empreses emergents i en el Tercer Sector. Combina la seva vida professional amb la docència al programa de Transformació digital de la UPC, La Salle, EADA. Entusiasta de la innovació i la tecnologia com a facilitadores per assolir els objectius de l'organització.

---

Com nova presidenta de CIOs.cat, quins són els reptes que planteges per a la vostra associació?

Gràcies a la feina que han fet els presidents i membres de la junta fins al moment, hem crescut molt i ens hem posicionat com un actor important dins de les TIC. Participem en consells assessors d'agrupacions empresarials i treballem conjuntament amb universitats, entitats públiques i organitzacions representant als CIOs del teixit empresarial català. El nostre principal repte es continuar ampliant la xarxa i anar  incorporant més professionals de primer nivell que comparteixin coneixement i opinió. El segon repte que tenim és ser capaços de tipificar el coneixement que sorgeix de manera orgànica en el grup per a posar-lo a la disposició dels seus membres, cosa que té sens dubte un valor incalculable. A més, volem convertir-nos en un agent d'opinió de les TIC, ser capaces d'analitzar les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies emergents i dinamitzar trobades que facilitin compartir el coneixement, és el que anomenem CIO Experience.

“El nostre principal repte es continuar ampliant la xarxa i anar incorporant més professionals de primer nivell que comparteixin coneixement i opinió.”

En aquests moments CIO’s.cat compta amb més de 280 associats. Què en destacaries?

Destacaria que creixem molt i ho fem de manera exponencial. Cada vegada rebem més sol·licituds d'entrada en el grup i ens sentim molt il·lusionats que així sigui. Estem creant un sentit de pertinença molt interessant, és un fenomen realment únic i exemple a seguir per altres comunitats. Segons Gartner, som la tercera comunitat en número de CIOs en l'àmbit mundial que participa en la seva enquesta: CIO and Technology Executive Survey, això ens dona accés a anàlisis anuals molt focalitzades en les prioritats de lideratge, organització i tecnologia dels CIO catalans i permet comparar-nos els uns amb els altres. És cert que som molt estrictes amb els membres que entren en el grup, exigim que siguin líders de tecnologia de les seves companyies i vetllem per la filiació, és a dir, que exerceixin de CIOs, sol·licitant la seva sortida quan canvien cap a rols comercials o d'un altre àmbit. Pensem que aquestes regles ens fan forts i permeten que flueixi la informació en un entorn totalment protegit.

Quines serien, segons el teu parer, les principals aptituds que ha de tenir un CIO a dia d’avui?

Al CIO se li demanen altes capacitats tècniques, entendre bé tots els processos del seu negoci per a poder parlar en el mateix idioma amb els altres C-levels i col·laborar amb ells compartint els mateixos objectius. Però això avui no és suficient, han de dotar-se d'altres competències no menys importants, les que anomenem soft skills, com ara tenir visió estratègica per a poder anar un pas endavant en les necessitats de la seva organització, ser capaços de crear una xarxa d'aliances amb els altres, que els permeti compartir informació de manera fluida, i ser bons comunicadors per a representar internament, però també externament, a les seves organitzacions. Finalment i molt important, han de ser líders inspiradors per al seu equip, capaços de motivar, retenir i captar el talent. Totes aquestes competències li permetran ser influents en la seva organització i convertir-se en directius que impulsen la transformació del negoci i aporten valor.

“Els CIOs d’avui han de tenir visió estratègica per a poder anar un pas endavant en les necessitats de la seva organització.”

I les prioritats dels CIOs pels propers anys?

Crec que els CIOs tindran dues grans prioritats en els pròxims anys. En primer lloc, per a poder continuar liderant la innovació, hauran de navegar a través de les disrupcions tecnològiques que emergeixen cada vegada amb major velocitat, com per exemple la IA generativa i que requereixen una anàlisi constant de l'impacte en les seves organitzacions. Com a segona prioritat, destacaria la captació i retenció del talent, especialment el dels joves, molt diferent del de generacions prèvies i que cal saber incentivar amb projectes motivadors. Igualment, hauran d'enfocar-se a retenir el talent a través d'un lideratge inspirador i amb propostes que compatibilitzin la seva vida personal i professional atractives.

Has estat responsable de la posada en marxa de múltiples projectes de gran envergadura, entre ells el disseny i implementació de serveis compartits de IT i SAP ERP / CRM. Què posaries en valor?

Crec que al llarg d'aquests anys he acumulat molts aprenentatges en la implementació de tota mena de tecnologies en innombrables països, però valoraria una especialment, que és entendre que la tecnologia és clau d'èxit en un projecte de gran envergadura, però les persones són el més important, sense elles és impossible aconseguir l'èxit del projecte. He après la importància de buscar el compromís de tots els actors involucrats en el projecte, tinguin la posició que tinguin, i gestionar aquest canvi, escoltar els seus punts de vista, manejar les seves pors i buscar la manera d'aconseguir els objectius de manera conjunta. Un altre aspecte a remarcar és conèixer bé tots els processos de l'empresa, això et dona una visió global que et permet unir els punts ràpidament, entendre les necessitats i saber com abordar el repte. I finalment, he après a respectar la diversitat, treballar en un món multicultural és realment complex, la diversitat que és extremadament rica, els equips multidisciplinaris són els més eficients, on les dones juguen un paper molt important. Em sento molt agraïda a Oxfam Intermón per regalar-me aquesta oportunitat, treballar amb persones de tota mena de nacionalitats, cultures i llengües m'ha enriquit com a persona, m'ha obert la ment i flexibilitzat la meva manera d'abordar els problemes.

“La tecnologia és clau d'èxit en un projecte de gran envergadura, però les persones són el més important, sense elles és impossible aconseguir l'èxit del projecte.”

Des del lideratge tecnològic en una ONG com Intermon Oxfam, com gestioneu temes com al IA o l’ètica digital?

En Oxfam Intermón som pioners en el tractament dels drets en l'era digital, elaborem des de ja fa anys una política per a protegir els drets dels nostres beneficiaris. A més, actualment som molt conscients que la IA és una tecnologia que ha arribat per a quedar-se i obre un món d'oportunitats per a millorar la nostra eficiència, sent aquest punt molt important en una ONG amb recursos molt limitats. Però alhora, també som conscients de l'impacte d'una utilització inapropiada i del perill que pot suposar quant a biaixos de sexe, culturals o lingüístics. És per això que estem elaborant un marc intern o política sobre la IA que ens permetrà regular la seva aplicació en els 100 països en els quals estem.

“A Oxfam Intermón estem elaborant un marc intern o política sobre la IA que ens permetrà regular la seva aplicació en els 100 països en els quals estem.”

Com ajuda ara mateix la tecnologia a països menys desenvolupats?  Podem parlar de tecnologia sostenible?

La tecnologia ens ajuda a portar comunicacions on no n’hi ha, a gestionar els nostres projectes de cooperació i ajuda humanitària i a portar coneixement allà on moltes persones no tenen accés. Tenim molts exemples d'aplicació en els quals actua d'accelerador en l'impacte que desitgem aconseguir, per exemple, en programes que combaten el canvi climàtic o ofereixen mitjans de vida sostenibles als joves del Sahel. Però és cert que moltes vegades portar aquesta tecnologia al terreny comporta contradiccions. Tecnologies com IA entre altres consumeixen molts recursos en els seus centres de computació. Últimament, s'observa un gran esforç d'algunes organitzacions per aconseguir ser zero emissions, aquest és el cas de AWS a Aragó i moltes altres empreses amb polítiques de descarbonització, però encara estem lluny de poder parlar de tecnologia sostenible.

El Club Festibity s’ha associat amb CIOs.cat pel projecte ADNTIC. Com valores aquesta col·laboració?

Molt positiva. ADNTIC és una iniciativa dins de l'entorn del FIB Alumni. Per tant, la col·laboració s'emmarcaria en l'àmbit de participacions dels diferents membres de Cios.cat en esdeveniments que poguessin organitzar-se junt amb el Club Festibity per al projecte ADNTIC: col·laborant i promocionant les TIC, donant visibilitat als membres de FIB Alumni, o acabats de graduar, a aquestes posicions. Un exemple, en l'última taula rodona el tema que es va tractar va ser la falta de talent.

“Cios.cat representa no només a la demanda sinó les posicions professionals més importants a les quals poden orientar-se els membres de FIB Alumni.”

Parlem de talent digital com la suma de tecnologia, innovació, processos i talent. La propera Festibity, el proper 12 de juny, està dedicada al talent digital (iTalent). Què en penses?

El talent digital és la capacitat d'un individu per a millorar la seva eficiència, i afrontar els reptes gràcies a l'ús de les noves tecnologies i les eines digitals. El talent es millora gràcies a l'aprenentatge continu i és condició necessària per a qualsevol CIO perquè pugui innovar i desenvolupar eines tecnològiques. És lògic i necessari que el Festibity dediqui un espai tan important al iTalent, ja que és el centre de totes les nostres preocupacions, tant captar-lo com retenir-lo.

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Rosa María Cortada, es la actual presidenta de Cios.cat. Es una profesional con más de 30 años de sólida experiencia liderando Tecnologías de la Información y Comunicaciones en empresas del sector químico-farmacéutico, Salud, Start-Ups y en el Tercer Sector. Combina su vida profesional con la docencia en el programa de Transformación digital de la UPC, La Salle, EADA. Entusiasta de la innovación y la tecnología como elementos facilitadores para lograr los objetivos de la organización.

---

Como nueva presidenta de CIOs.cat, ¿cuáles son los retos que planteas para vuestra asociación?

Gracias a la labor que han realizado los presidentes y miembros de la junta hasta el momento, hemos crecido mucho y nos hemos posicionado como un actor importante dentro de las TIC. Participamos en consejos asesores de agrupaciones empresariales y trabajamos junto con universidades, entidades públicas y organizaciones representando a los CIOs del tejido empresarial catalán. Nuestro principal reto es seguir ampliando la red e incorporando más profesionales de primer nivel que compartan conocimiento y opinión. Y el segundo reto es ser capaces de tipificar el conocimiento que surge de forma orgánica en el grupo, para ponerlo a disposición de sus miembros. Algo que tiene sin duda un valor incalculable. Queremos convertirnos en un agente de opinión de las TIC, ser capaces de analizar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías emergentes y dinamizar encuentros que faciliten compartir el conocimiento, es lo que llamamos CIO Experience.

“Nuestro principal reto es seguir ampliando la red e ir incorporando más profesionales de primer nivel que compartan conocimiento y opinión.”

En estos momentos CIOs.cat cuenta con más de 280 asociados. ¿Qué destacarías?

Destacaría que crecemos mucho y lo hacemos de forma exponencial. Cada vez recibimos más peticiones de entrada en el grupo y nos sentimos muy ilusionados de que así sea. Estamos creando un sentido de pertenencia muy interesante, es un fenómeno realmente único y un ejemplo que seguir por otras comunidades. Según Gartner, somos la tercera comunidad en número de CIOs a nivel mundial que participa en su encuesta: CIO and Technology Executive Survey, eso nos da acceso a análisis anuales muy ceñidos a las prioridades de liderazgo, organización y tecnología de los CIO catalanes y, además, permite compararnos con otros. Es cierto que somos muy estrictos con los miembros que entran en el grupo, exigimos que sean líderes de tecnología de sus compañías y velamos por la membresía, es decir, que ejerzan de CIOs, solicitando su salida cuando cambian hacia roles comerciales o de otro ámbito. Pensamos que esas reglas nos hacen fuertes y permiten que fluya la información en un entorno totalmente protegido.

¿Cuáles serían, en tu opinión, las principales aptitudes que debe tener un CIO hoy en día?

Al CIO se le piden altas capacidades técnicas, entender bien todos los procesos de su negocio para poder hablar en el mismo idioma con los otros C-levels y colaborar con ellos compartiendo los mismos objetivos. Pero eso hoy en día ya no es suficiente, deben dotarse de otras competencias no menos importantes, las que llamamos Soft-skills, como tener visión estratégica para poder ir un paso adelante en las necesidades de su organización. También tienen que ser capaces de crear una red de alianzas con los demás que les permita compartir información de forma fluida y ser buenos comunicadores para poder representar internamente, pero también externamente, a sus organizaciones. Por último y muy importante, deben ser lideres inspiradores para su equipo, capaces de motivar, retener y captar el talento. Todas esas competencias le permitirán ser influyentes en su organización y convertirse en directivos que impulsan la transformación del negocio y aportan valor.

“Los CIO hoy deben tener visión estratégica para poder ir un paso adelante en las necesidades de su organización.”

¿Y las prioridades de los CIOs para los próximos años?

Creo que los CIOs tendrán dos grandes prioridades en los próximos años. En primer lugar, para poder seguir liderando la innovación, deberán navegar a través de las disrupciones tecnológicas que emergen cada vez con mayor velocidad, como por ejemplo la IA generativa y que requieren de un análisis constante del impacto en sus organizaciones. Como segunda prioridad, destacaría la captación y retención del talento, especialmente el de los jóvenes, muy diferente al de generaciones previas y que hay que saber incentivar con proyectos motivadores. Igualmente, deberán enfocarse a retener el talento a través de un liderazgo inspirador y con propuestas que compatibilicen su vida personal y profesional atractivas.

Has sido responsable de la puesta en marcha de múltiples proyectos de gran envergadura, entre ellos el diseño y la implementación de servicios compartidos de IT i SAP ERP / CRM. ¿Qué valorarías?

Creo que a lo largo de estos años he acumulado muchos aprendizajes en la implementación de todo tipo de tecnologías en innumerables países, pero pondría en valor una en especial: La tecnología es clave de éxito en un proyecto de gran envergadura, pero las personas son lo más importante, sin ellas es imposible alcanzar el éxito del proyecto.

He aprendido la importancia de buscar el compromiso de todos los actores involucrados en el proyecto, tengan la posición que tengan, y gestionar ese cambio, escuchar sus puntos de vista, manejar sus miedos y buscar la forma de conseguir los objetivos de forma conjunta. Otro aspecto para valorar es conocer bien todos los procesos de la empresa, eso te da una visión global que te permite unir los puntos rápidamente, entender las necesidades y saber cómo abordar el reto. Y finalmente, he aprendido a respetar la diversidad, trabajar en un mundo multicultural es realmente complejo, la diversidad es algo extremadamente rico, los equipos multidisciplinares suelen ser los más eficientes y en ellos, además, las mujeres juegan un papel muy importante. Me siendo muy agradecida a Oxfam Intermón por regalarme esta oportunidad. Trabajar con personas de todo tipo de nacionalidades, culturas y lenguas me ha enriquecido como persona, me ha abierto la mente y flexibilizado mi forma de abordar los problemas.

“La tecnología es clave de éxito en un proyecto de gran envergadura, pero las personas son lo más importante, sin ellas es imposible alcanzar el éxito del proyecto.”

Desde el liderazgo tecnológico en una ONG como Intermón Oxfam, ¿cómo gestionáis temas como al IA o la ética digital?

En Oxfam Intermón somos pioneros en el tratamiento de los derechos en la era digital, elaboramos desde ya hace años una política para proteger los derechos de nuestros beneficiarios. Además, actualmente somos muy conscientes de que la IA es una tecnología que ha llegado para quedarse y abre un mundo de oportunidades para mejorar nuestra eficiencia, siendo este un punto muy importante en una ONG con recursos muy limitados. Pero a la vez, también somos conscientes del impacto de una utilización inapropiada y del peligro que puede suponer en cuanto a sesgos de sexo, culturales o lingüísticos. Precisamente por eso estamos elaborando un marco interno o política sobre la IA que nos permitirá regular su aplicación en los 100 países en los que estamos.

“En Oxfam Intermón estamos elaborando un marco interno o política sobre la IA que nos permitirá regular su aplicación en los 100 países en los que estamos.”

¿Cómo ayuda ahora mismo la tecnología en países menos desarrollados? ¿Podemos hablar de tecnología sostenible?

La tecnología nos ayuda a llevar comunicaciones donde nos las hay, a gestionar nuestros proyectos de cooperación y ayuda humanitaria y llevar conocimiento donde muchas personas no tienen acceso. Tenemos muchos ejemplos de aplicación en los que actúa de acelerador en el impacto que deseamos conseguir, por ejemplo, en programas que combaten el cambio climático u ofrecen medios de vida sostenibles a los jóvenes del Sahel. Pero es cierto que muchas veces implementar esa tecnología conlleva contradicciones. Tecnologías como IA entre otras consumen muchos recursos en sus centros de computación. Últimamente se observa un gran esfuerzo de algunas organizaciones por conseguir ser cero emisiones, este es el caso de AWS en Aragón y muchas otras empresas con políticas de descarbonización, pero todavía estamos lejos de poder hablar de tecnología sostenible.

El Club Festibity se ha asociado con CIOs.cat por el proyecto ADNTIC. ¿Cómo valoras esta colaboración?

Muy positiva. ADNTIC es una iniciativa dentro del entorno del FIB Alumni.CIOs.cat representa no sólo a la demanda, sino las posiciones profesionales más importantes a las que pueden orientarse los miembros de FIB Alumni. Por tanto, la colaboración se enmarcaría en el ámbito de participaciones de los diferentes miembros de CIOs.cat, en eventos que pudiesen organizarse junto con el Club Festibity para el proyecto ADNTIC: colaborando y promocionando las TIC, dando visibilidad a los miembros de FIB Alumni, o recién graduados, o a esas posiciones. Un ejemplo, en la última mesa redonda el tema que se trató fue la falta de talento.

“CIOs.cat representa no sólo a la demanda, sino las posiciones profesionales más importantes a las que pueden orientarse los miembros de FIB Alumni. “

Hablamos de talento digital como la suma de tecnología, innovación, procesos y talento. La próxima Festibity, el próximo 12 de junio, está dedicada al talento digital (iTalent). ¿Qué piensas?

El talento digital es la capacidad de un individuo para mejorar su eficiencia, y afrontar los retos gracias al uso de las nuevas tecnologías y las herramientas digitales. El talento se mejora gracias al aprendizaje continuo y es condición necesaria para cualquier CIO para que pueda innovar y desarrollar herramientas tecnológicas. Es lógico y necesario que el Festibity dedique un espacio tan importante al iTalent ya que es el centro de todas nuestras preocupaciones, tanto captarlo como retenerlo.Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02